Espoon maa- ja kallioperä

Maaperä Espoossa on vaihtelevaa. Samalla rakennuspaikalla voidaan tavata sekä avokalliota että pehmeää savea useiden metrien paksuudelta. Maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa maaperäolosuhteilla on huomattava vaikutus alueen rakentamiskustannuksiin.

Maisemakuvaa hallitsevat maaperän moninaiset piirteet. Tyypillisenä Espoossa ovat savikkolaaksopainanteet, jotka paikoin laajenevat savikkopeltoaukeiksi. Aukeita reunustavat kallioiset mäkialueet. Savikkolaaksoissa maapeite on usein yli 10 metrin paksuinen.

Rantakerrostuma Etelä-Suomessa

Kuvassa on esitetty tyypillinen läpileikkaus Espoon maaperästä. Maaperä on kerrostunut kallioperän päälle. Maapeite on paksua savikkoa kallioperän ruhjelaaksoissa. Mäkien laet ovat huuhtoutuneet maapeitteistä puhtaiksi avokallioiksi. Siellä täällä esiintyy pienialaisesti jäätikköjokitoiminnan tuloksina harjumaisia karkeiden maalajien muodostumia (hiekka, sora) ja paikoin esiintyy saven päälle muodostuneena turvetta.

Maaperäkartta 1:10 000 on katseltavissa osoitteessa kartat.espoo.fi.

Espoon aseman alueella on lävistetty kairauksella jopa 40 metriä paksuja maapeitteitä. Alla olevassa kairausdiagrammissa on savikerros merkitty sinisellä ja hiekkakerros keltaisella.

Espoon syvin kairaus