Toppelundin kaavoitussuunnitelmat muuttuivat

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.11.2015 klo 10.07

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Toppelundin (Toppelund II) asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä nähtäville keskiviikkona 25.11.  

Lähtökohtana asemakaavamuutokselle on massiivisista rakennussuunnitelmista luopuminen ja asuinrakentamisen osoittaminen kadunvarteen maastomuotojen rajaamalle pienelle alueelle kallion eteläpuolelle.

Suunnittelualue sijaitsee Haukilahden Toppelundissa, alle kilometrin etäisyydellä Haukilahden keskustasta. Se sijoittuu Toppelundinpuiston lähivirkistysalueelle Mellstenintien itäpuolelle ja Toppelundintien eteläpuolelle.

Suunnittelualueen länsiosa on rakentamatonta mäntypuista kalliota, joka rajautuu etelässä Toppelundin päiväkotiin ja lännessä Mellstenintiehen.

Osa yleiskaavan alun perin asuntoalueeksi merkitystä alueesta jätetään asemakaavassa lähivirkistysalueeksi. Rakennettavalla alueella tukeudutaan olemassa oleviin palveluihin.

Rakennusoikeutta on vähennetty nähtävillä olleen suunnitelman vaihtoehtojen 10 650 – 13 200 kerrosalaneliömetristä 5 700 kerrosalaneliömetriin. Suurin sallittu kerrosluku on vähennetty seitsemästä viiteen. Ylin kerros toteutetaan vajaana kerroksena, jolloin rakennusmassa on kokonaista kerrosta visuaalisesti kevyempi, sillä ylin kerros tulee toteuttaa vajaana kerroksena.

Laadukkaat ja esteettömät kerrostalot kiinnostavat

Uusille korkealaatuisille, esteettömille asunnoille on kysyntää. Kaupunkisuunnittelukeskus esittää asemakaavan muutosehdotuksessa pistemäisiä asuinkerrostaloja, koska ne sopivat paremmin alueelle ja vastaavat haluttujen asuntojen tarpeeseen sekä täydentävät Toppelundin rakennuskantaa, jossa on jo paljon suuria pientaloasuntoja.

Asuinrakentaminen keskittyy Mellstenintien varteen

Kaavaehdotuksia on käsitelty lautakunnassa viimeksi keväällä ja asukkailta saatujen palautteiden pohjalta suunnitelmaa on kehitetty siten, että rakentamisen määrää on selvästi vähennetty edellisen vaiheen luonnossuunnitelmiin verrattuna. Rakentaminen on keskitetty pääosin Mellstenintien varteen. Näin varsinainen kallioalue jää selvemmin osaksi lähivirkistysaluetta.

Asuinkerrostalojen korttelialueeksi muutetaan hieman alle 6 % nykyisestä Toppelundinpuiston ja Toppelundinrannan muodostamasta vihervyöhykkeestä. Lähes koko kallioalue jää rakentamisen ulkopuolelle lähivirkistysalueeksi. Asemakaavan muutos ei oleellisesti heikennä Toppelundinpuiston ja Toppelundinrannan käyttöä, eikä merkittävissä määrin pienennä sen alaa.

Suunnitelma mahdollistaa myös polkureittien tekemisen korttelin molemmin puolin, jolloin yhteydet Mellstenintien suunnasta Toppelundinpuistoon ja rantaraitille eivät heikkene nykyiseen verrattuna.

Puistossa huomioidaan eläimet ja historiallinen ympäristö

Toppelundinpuiston virkistysalue on mukana kaavan aluerajauksessa, koska sillä osoitetaan, että loppuosa puistosta jää virkistysalueeksi. Liito-oravien ydinalueet suojellaan kaavalla, jolla varmistetaan liito-oravien alueen ja puiston säilyminen puistona. Lisäksi katollisen kirkon Stella Mariksen kesäsiirtolan kivirakennelma suojellaan. Toppelundinpuistosta on laadittu lähiympäristösuunnitelma. Puisto on esitettyä kerrostalokorttelia lukuun ottamatta rakennettu.

Toppelundinpuisto on mukana kaavan aluerajauksessa, koska sillä osoitetaan, että loppuosa puistosta jää virkistysalueeksi. Liito-oravien ydinalueet suojellaan kaavalla, jolla varmistetaan liito-oravien alueen ja puiston säilyminen. Lisäksi katollisen kirkon Stella Mariksen kesäsiirtolan kivirakennelma suojellaan.

Lisäksi asemakaavassa merkitään suojeltavaksi kohteeksi asuinkerrostalokortteliin sijoittuva kaksirunkoinen tervaleppä, jonka juurelta on luontoselvityksen mukaan löytynyt liito-oravan jätöksiä. Sel­vityksen mukaan suunnittelualueen rakentaminen ei hävitä tai heikennä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, eikä vaikuta lajin tarvitsemiin kulkuyhteyksiin.


Esityslista

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen, puh. 050 413 2163
Kaavoitusinsinööri Matias Kallio, puh. 043 825 4590