Palautteella paremmaksi: Espoon kaupunkisuunnittelun viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.12.2020 klo 12.00

Kyselyyn vastasi lähes 200 henkilöä eri puolilta Espoota. Suurella osalla vastaajista oli kokemusta osallistumisesta esimerkiksi asukastilaisuuteen, työpajaan tai kaavakävelyille. Joukossa oli paljon Espoossa pitkään asuneita, mutta myös viime vuosina tänne muuttaneita. Innokkaimpia vastaajia olivat 60-75 -vuotiaat ja 30-45 -vuotiaat.  

Helposti saatavaa, ymmärrettävää tietoa 

Espoolaisten mielestä kaavahankkeista tulisi löytää tietoa nykyistä helpommin. Kaavoitukseen osallistuminen edellyttää Espoon verkkosivuston ja muiden tiedotuskanavien jatkuvaa seuraamista. Jonkin itselle tai lähiympäristölle tärkeän hankkeen eteneminen saattaa jäädä huomaamatta. Suurin osa haluaisikin saada kaavahankkeista ajankohtaisia herätteitä esimerkiksi sähköpostiinsa tai puhelimeensa.  

Vastaajat kokivat, että kaavaprosessi ja siihen liittyvä sanasto ovat vaikeaselkoisia. Tiedon tulisi olla asukaslähtöistä ja ymmärrettävää, jotta osallistuminen olisi mahdollista myös niille, joilla ei ole ennestään kokemusta kaavahankkeista. 

Tietoa aikaisessa vaiheessa 

Asukkaat tulisi ottaa mukaan kaavahankkeisiin alusta asti. Prosessin alkuvaiheessa olisi parhaimmat mahdollisuudet kertoa näkemyksiään ja vaikuttaa. Vastaajat toivoivat saavansa tiedon nopeasti, kun lähialueella on käynnistymässä kaavahanke. 

Monet vastaajat seurasivat kaavoitusta aktiivisesti ja olivat jakaneet tietoa myös muille sekä kannustaneet osallistumaan. Yksittäisinä vastaajia kiinnosti myös vaihtoehtoisten suunnitelmien tai kehittämisideoiden tarjoaminen suunnittelun virikkeeksi.  

Vuorovaikutusta läpi hankkeen elinkaaren 

Vastaajat haluavat olla mukana kaavahankkeessa koko sen elinkaaren ajan. Asukkaita tulisi kohdata ja kuulla myös muulloin kuin virallisten nähtävilläolojen yhteydessä.  

Monissa vastauksissa toivottiin, että kaavahankkeen sivulla kerrottaisiin sen arvioitu aikataulu ja ajankohtaista tilannetietoa sen etenemisestä. Asukkaat haluavat tietää hankkeen mahdollisesta keskeytymisestä ja sen syistä sekä käynnistymisestä uudelleen. 

Vaikuttavaa osallistumista 

Vastaajat korostivat, että paikallisten asukkaiden näkemyksiä tulisi arvostaa ja huomioida kaavan valmistelussa nykyistä paremmin. Asukkaat haluavat saada palautetta siitä, miten osallistuminen on vaikuttanut.  

Niissä tilanteissa, joissa asukkaiden esittämät näkemykset eivät ole toteutuneet kaavaratkaisussa, asukkaat toivovat selkeitä perusteluita ja tietoa siitä, miten heidän näkemyksensä on käsitelty valmistelun aikana.  

Palautteesta yhteiskehittämiseen 

Viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen entistä asukaslähtöisemmäksi on käynnistynyt kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Palautteella paremmaksi -kyselyn tulokset antavat meille selkeät prioriteetit ja lähtötason, johon voimme peilata onnistumistamme kehittämistyössä.  

Yhteiskehittämisen ideana on kutsua mukaan ne toimijat, joita asia koskee. Järjestimme marraskuun lopulla työpajan, johon osallistui kymmenen asukasta eri puolilta kaupunkia, eri yhdistyksistä ja verkostoista, sekä kymmenen kaupunkisuunnittelukeskuksen työntekijää. Tavoitteena oli rakentaa yhteistä ymmärrystä nykytilanteen haasteista ja ideoida ratkaisuja tulevaan. Vastaavia työpajoja voidaan järjestää jatkossakin, jos asukkailla on innostusta osallistua yhteiskehittämiseen. 

Kehittämistyö jatkuu vuoden 2021 aikana kokeiluilla, joita toteutetaan työpajan ideoiden pohjalta. Hyväksi osoittautuneita kokeiluja kehitetään uusiksi käytännöiksi.  

Kiitos kaikille kyselyn vastaajille ja työpajan osallistujille! 

Ota yhteyttä: 

Heli-Maija Nevala 

palvelupäällikkö, viestintä ja vuorovaikutus 

heli-maija.nevala@espoo.fi 

p. 040 5048 418