Storhemtintie, Kyläsepäntie, Salinpellontie, Storhemtintori, Tinametsä

Katuluokat

Storhemtintie on asemakaavan mukainen uusi alueellinen kokoojakatu, joka palvelee myös joukkoliikennettä. Storhemtintie liittyy eteläpäästään jo aiemmin rakennettuun Tuurinmäenympyrään (3-haarainen kiertoliittymä). Pohjoispäässä Storhemtintiellä on 4-haarainen kiertoliittymä, johon liittyy lännestä Salinpellontie, pohjoisesta Kyläsepäntie ja idästä Storhemtin Kylätie. Storhemtintien ajoradan länsi- ja itäpuolilla on yhdistetyt jk+pp-tiet. Storhemtintien etelä- ja pohjoispäissä on ajoratapysäkkiparit. Storhemtintieltä on kevyen liikenteen yhteydet puistoalueella virtaavan Henttaanpuron varren puistoraitille.

Kyläsepäntie välillä Storhemtin Kylätie – Silatarhanportti on asemakaavan mukainen uusi alueellinen kokoojakatu, joka palvelee myös joukkoliikennettä. Kyläsepäntien eteläpäässä on 4-haarainen kiertoliittymä, johon liittyy lännestä Salinpellontie, etelästä Storhemtintie ja idästä Storhemtin kylätie. Kyläsepäntien ajoradan länsi- ja itäpuolilla on yhdistetyt jk+pptiet. Katujakson pohjoispäässä on ajoratapysäkkipari. Kylänsepäntieltä on kevyen liikenteen yhteydet itäpuolisen puistoalueen puistoraiteille.

Salinpellontien länsiosa noin pl 258 asti Kuurinniitystä Tinametsä-kadulta on asemakaavan mukainen uusi joukko- ja raideliikenteelle varattu katujakso, jolla on kevyt liikenne sallittu. Katuyhteydellä parannetaan merkittävästi Suurpellon alueen joukkoliikenneyhteyksiä. Tällä osuudella on ajoradan eteläpuolella yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, joka on pp-pääreitti. Noin pl 258 alkaen itään Storhemtintien, Kyläsepäntien ja Salinpellontien kiertoliittymään asti Salinpellontie on uusi paikallinen kokoojakatu. Katujaksolla on asemakaavan mukainen ohjeellinen varaus katualueelle sijoitettavasta joukkoliikenteen/raideliikenteen osasta. Salinpellontiellä Väli-Henttaan tien liittymän luoteispuolella ajoratapysäkkipari. Tällä osuudella ajoradan pohjois- ja eteläpuolilla yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätie. Eteläinen raitti on pp-pääreitti.

Storhemtin kylätie Storhemtintorin kohdalla on asemakaavan mukainen uusi tonttikatu, joka liittyy länsipäästään Salinpellontien, Kyläsepäntien ja Storhemtintien kiertoliittymään. Katu rajautuu pohjoispuoliseen Storhemtintoriin. Katujaksolla on asemakaavan mukainen ohjeellinen varaus katualueelle sijoitettavasta joukkoliikenteen/raideliikenteen osasta. Storhemtin kylätiellä on ajoradan pohjois- ja eteläpuolilla yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätie. Eteläinen raitti on pp-pääreitti.

Tinametsä on olemassa oleva, nykyisin päättyvä paikallinen kokoojakatu, jonka kaakkoispää liitetään Kuurinniityn asemakaavan mukaisesti joukko- ja kevyen liikenteen yhteytenä Kylänsepäntien asemakaavan mukaiseen Salinpellontiehen. Katusuunnitelmaan on lisätty Tinametsän kaakkoispäähän Tinapuiston ja Salinpellontien välille noin 35 metrin mittainen katujakso sisältäen uuden ajoradan ja kevyen liikenteen väylän.

Poikkileikkaukset

Storhemtintien eteläpuoliskolla 1-ajorataisen ja 2-kaistaisen reunatuin rajatun, harjakaltevan ajoradan leveys on 7,00 metriä. Eteläosalla pysäkkiparin kohdalla sekä kadun pohjoispuoliskolla 2-ajorataisella ja 2-kaistaisella osuudella sivukaltevien ajoratojen reunatukien etäisyys on 3,75 metriä ja ajoratojen välikaista on 2,50 metrin levyinen. Ajoradan/ajoratojen molemmin puolin on 3,50 metrin levyiset jk+pp-tiet. Osalla matkaa jk+pp-tiet erotetaan ajoradasta 3,50 metriä levein välikaistoin.

Kyläsepäntie välillä Storhemtin kylätie – Silatarhanportti ajorata on katujakson eteläpäässä ensimmäiset 60 metriä sekä pohjoisempana ajoratapysäkkiparin kohdalla 2-ajoratainen ja 2-kaistainen. Näillä osuuksilla sivukaltevien, reunatuin rajattujen ajoratojen leveydet ovat 3,75 metriä ja ajoratojen välikaista on 2,50 metrin levyinen. Muuten Kyläsepäntie välillä Storhemtin kylätie – Silatarhanportti 1-ajoratainen ja 2-kaistainen. Reunatuin rajattu, harjakalteva ajorata on 7,00 metrin levyinen. Noin plv 720 alkaen pohjoiseen ajoradan katualueen itälaidalla on tilanvaraus mahdollista pikaraitiotietä varten. Ajoratojen/ajoradan länsipuolella on koko katujaksolla 3,50 metrin levyinen jk+pp-tie. Itäpuolinen 3,50 metrin levyinen yhdistetty jk+pp-tie päättyy pysäkkiparin kohdalle. Ajoradan itäpuoleiselta raitilta on kulkuyhteyksiä itäpuoliselle puistoalueelle. Osalla matkaa jk+pp-tiet erotetaan ajoradasta 3,50 metriä levein välikaistoin.

Salinpellontien länsiosan joukkoliikenneosuus (noin plv 16 – 258) on 1-ajoratainen, osin 2- ja osin 1-kaistainen. Ajoradan 1-kaistaisilla ja sivukaltevilla kavennusosuuksilla reunatukien etäisyys on 4,00 metriä. Kavennusosat merkitään pollarein. 2-kaistaisilla harjakaltevilla osuuksilla ajoradan leveys on 6,50 metriä. Kavennusosuuksilla hillitään luvatonta ajoa katujaksolla. Väli-Henttaan tien liittymän luoteispuolisella ajoratapysäkkiosuudella molempien sivukaltevien ajoratojen leveydet ovat 3,75 metriä, ajoratojen välikaista on 2,50 metrin levyinen. Joukkoliikennejaksolla ajoradan eteläpuolella on 1,00 metrin välikaistalla ajoradasta erotettuna 3,50 metrin levyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Pysäkkiparin kohdalta itään päin ajoradan molemmin puolin on 3,50 metriä leveät yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätiet.

Storhemtin kylätie Storhemtintorin kohdalla on 1-ajoratainen ja 2-kaistainen. Reunatuin rajatun, harjakaltevan ajoradan leveys on 5,00 metriä. Ajoradan molemmin puolin on 2,50 metrin levyisiä pysäköintitaskuja. Ajoradan ja kevyen liikenteen välikaistojen leveydet vaihtelevat 1,25 – 3,75 metriin.

Tinametsän välillä Tinapuisto – Salinpellontie 1-ajorataisen, 2-kaistaisen ja reunatuin rajatun ajoradan leveys on 6,00 metriä. Salinpellontien suunnassa katuvarren viimeisen tonttiliittymän jälkeen ajorata kavennetaan 1-kaistaiseksi. Sivukaltevan, reunatuin rajatun ajoradan leveys on 4,00 metriä. Ajoradan eteläpuolisen yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien leveys on 3,00 metriä.

Liikenne

Ennusteliikennemäärät (KAVL 2040) ovat suuruusluokkaisesti:

- Storhemtintie noin 3 500 ajon/vrk
- Kyläsepäntie välillä Storhemtin kylätie – Silatarhanportti noin 4 000 – 4 500 ajon/vrk
- Salinpellontie noin 100 – 1 500 ajon/vrk
- Storhemtin kylätie noin 200 ajon/vrk
- Tinametsä välillä Tinapuisto – Salinpellontie, noin 100 ajon/vrk

Katujen liikenne on pääosin alueen asukas-, asiointi-, työmatka- ja huoltoliikennettä sekä joukkoliikennettä.

Istutukset

Katualueille istutetaan uusia havu- ja lehtipuita sekä pensaita. Kulkuväylien ja reittien reunamat viimeistellään nurmi-/niittypinnoin liittäen reunat kortteleiden ja puistojen ratkaisuihin. Linja-autopysäkkien odotusalueet, kapeat tai lyhyet välikaistaosuudet, kiertoliittymän kiertosaareke ja torialue ovat pääosin kivipintaisia. Kiveysten yhteyteen sommitellaan rajattuja pensasistutuksia sekä puita. Salinpellontien joukkoliikenneosuudella kiinnitetään erityistä huomiota asemakaavassa esitettävien olemassa olevien luontoarvojen säilyttämiseen.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Esitetyillä katujärjestelyillä luodaan hyvää kaupunkikuvaa. Katujen ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat pääsääntöisesti asfalttia. Kadun reunakivet ovat harmaata graniittia. Piennar- ja luiska-alueet käsitellään ympäristöönsä sopivasti, osin kivetään, osin nurmetetaan. Kadut ja raitit valaistaan. Katujen ja raittien korkeusasemat on sovitettu liittyvien alueiden korkeusasemiin.

Kuivatus ja vesihuolto

Kaikille tässä käsiteltäville kaduille rakennetaan uusia vesihuoltolinjoja. Storhemtintiellä Henttaanpuron rumpujen kohdilla uudet vesihuoltolinjat sijoitetaan kadun länsipuolelle. Uusille katujaksoille toteutetaan myös muita teknisiä verkostoja, tietoliikenne- ja energiaverkkojen linjoja.

Katujen ja raittien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle.

Katujen rakenteet

Katujen rakennekerrokset on suunniteltu Espoon kaupungin katujen päällysrakennemitoitusohjeen mukaisesti. Katurakenteen kokonaispaksuudet vaihtelevat katuluokkien perusteella ajoradoilla 0,9 metrin ja 1,26 metrin välillä ja kevyen liikenteen väylillä 0,70 ja 1,19 metrin välillä. Kadut tullaan toteuttamaan vaiheittain, ensi vaiheen lopullisia katuja kapeammat katupoikkileikkaukset mahtuvat katualueille. Lopulliset katujärjestelyt toteutetaan, kun katualueisiin liittyvien alueiden asemakaavat ovat lainvoimaisia. Tukimuureja tai meluesteitä ei tarvita.

Muuta

Yleisten alueiden toteuttaminen on pääosin tarkoitus aloittaa talvikaudella 2020-2021.

Alueen puistosuunnitelmiin pääset  tästä .