Espoonjoen kunnostus Turunväylän ja Lasihytin välillä

Espoonjoen kunnostushankkeeseen (Turunväylän ja Lasihytin välillä) on ryhdytty tulvaongelmien seurauksena. Joen umpeenkasvun vuoksi on tulvaherkkyys lisääntynyt erityisesti Kirkkojärven alueella aiheuttaen riskiä lähialueen rakennuksille ja Turunväylälle. Myös Espoonjoen virkistyskäyttöarvo on oleellisesti heikentynyt.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Espoon kaupungille vesilain mukaisen luvan (Dnro ESAVI/9909/2017, 8.5.2019) Espoonjoen kunnostamiseen Turunväylän ja Lasihytin välillä.

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt päätöksellään (UUDELY/12913/2018, 18.9.2019 ) avustusta Espoonjoen kunnostamishankkeelle virtausolosuhteiden parantamiseen siivousperkauksella, pajukon ja vesikasvillisuuden poistamisella sekä uomaan kaatuneiden puiden poistolla. Avustuspäätöksen mukaisesti tulvasuojelua ja kiintoaineen pidättämistä tullaan tehostamaan muotoilemalla tulvatasanteita. Taimenten elinolosuhteita parannetaan uoman pohjaa kiveämällä ja sorastamalla.

Espoonjoen kunnostamisen rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet ja uoman kunnostusurakka pyritään käynnistämään mahdollisimman pian.