Tuuliniitty välillä Tuulikuja - Etelätuulentie

Tuuliniitty on uusi asuntokatu (hidaskatu), joka liittyy etelässä Tuulikujaan ja idässä Etelätuulentiehen. Tuuliniityn ajoradan leveys on 5,0 m. Pyöräily on sijoitettu ajoradalle. Välille Tuuliniitynpolku – Etelätuulentie on suunniteltu 1,5 m leveä jalkakäytävä. Välillä Tuulikuja - Tuuliniitynpolku 3,5 m leveä jalkakäytävä toteutetaan tontille asuinrakentamisen yhteydessä. Tuuliniitynpolun leveys on 3,5 m.

Katu on linjaukseltaan vaihteleva ja ympäristöltään pienipiirteinen. Tavoitteena on hidastaa kadun ajonopeuksia ja luoda viihtyisä ja turvallinen katutila. Kadun varteen on sijoitettu pitkittäis- ja poikittaispysäköintiä. Liittymä Etelätuulentielle toimii suuntaisliittymänä, joka palvelee pohjoisesta alueelle tulevaa liikennettä ja etelänsuuntaan lähtevää liikennettä.

Alueen liikennemäärät ovat pieniä. Aamuhuipputunnin aikana alueelta lähtee noin 70 ajoneuvoa ja vastaavasti iltahuipputunnin aikana alueelle palaa sama määrä ajoneuvoja. Liikennemäärä ei kuormita merkittävästi uusia katuliittymiä.

Pohjois- eteläsuuntaisesta pyöräliikenteestä pääosa pyritään ohjaamaan Tuuliniitynpolun suuntauksen avulla alueen pohjoispuolitse Etelätuulentien varteen (pyöräilyn seutureitti).

Katupuina käytetään sekä lehti- että havupuita. Pensasistutuksissa käytetään matalia lehtipensaita monilajisina ryhminä sekä korkeita yksittäispensaita luiskan maisemoinnissa.

Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat graniittia. Kadun aukiot ja ajoradan jaksotuskohdat ovat kestävää nupukiveä.

Erillistä meluntorjuntaa ulkoalueiden melutason rajoittamiseksi ei tarvita.

Hulevedet johdetaan hulevesikaivojen kautta kahteen uuteen rakennettavaan hulevesiviemäriin. Toinen niistä johdetaan Tuulikujan viemäriin ja toinen pohjoiseen Tuuliniitynpolun kautta nykyiseen laskuojaan.

Kadulle rakennetaan uudet vesijohto- ja jätevesiviemärilinjat.

Suunnittelualue on savipehmeikköä. Savikerroksen paksuus on n. 6 m. Saven alla on hiekkaa tai moreenia 5-10 m paksuudelta. Pohjavahvistuksena Tuuliniityn ja Tuuliniitynpolun ajoradalla ja kevyen liikenteen väylillä käytetään pilaristabilointia. Katupenger kohoaa 1- 2 metrin korkeudelle nykyisestä maanpinnasta. Myös kaikki vesihuoltolinjat perustetaan pilaristabiloinnin varaan.

Tuuliniityn hidaskatu valaistaan malli Espoon varrettomin valaisinpylväin, missä valaisimen asennuskorkeus on 6 metriä. Puistoraitti valaistaan 5 metriä korkein pylväin ja valaisimena Tapiola Design manuaalin mukaisesti esim. Lunova – valaisin. Valaistusluokka on hidaskadulla K3 ja puistoraitilla K4.