Merituulentien jalankulku- ja pyörätie välillä Pohjantie - Koivu-Mankkaan tie

Katuluokka

Merituulentie on Etelä-Espoon itä-länsisuuntainen pääkatu. Merituulentiellä on runsaasti joukkoliikennettä sekä jalankulku- ja pyöräliikennettä. Pyöräliikenteen seutureitti johtaa Merituulentien eteläpuolella Espoonlahdesta Martinsillantien, Kuitinmäentien ja Merituulentien kautta Tapiolaan. Katusuunnitelman jalankulku- ja pyörätie on osa Tapiolan keskustan ohittavaa reittiä, johon kuuluu myös Itätuulenkujan eroteltu jalankulku- ja pyörätie keskustan eteläpuolella.

Katusuunnitelma koskee noin 1,2 km pituista osuutta Merituulentien eteläpuolisesta jalankulku- ja pyörätiestä välillä Jousenpuisto-Tapiola. Jalankulku- ja pyörätien parantaminen alkaa Koivu-Mankkaan tien liittymästä ja päättyy Tykkitien alikulkukäytävän eteläpuolelle. Uuden reittiosuuden pituus on noin 350 m. Osuus Hakamäentieltä Tykkitien alikulkukäytävälle on kokonaan uutta jalankulku- ja pyörätietä. Tykkitien alikulkukäytävä uusitaan ja sen kautta pohjoiseen suuntautuvaa väylää parannetaan noin 110 m matkalta.

Poikkileikkaus

Merituulentien eteläpuolisen jalankulku- ja pyörätien leveys on 5,0 m, josta molemmille kulkumuodoille on eroteltu 2,5 metrin levyinen osa. Väylä on yhteen suuntaan sivukalteva. Ajoradasta erottavan alueen leveys vaihtelee ympäristön ja teknisten ratkaisujen tarpeiden mukaan. Suojatiet toteutetaan korotettuina ja reunakivet asennetaan 0-tasoon.

Tykkitien alikulkukäytävän kautta pohjoiseen suuntautuvan haaran leveys on 4,5 m, josta jalankululle on varattu 2,0 m ja pyöräilylle 2,5 m. Pohjoisesta haarasta Tykkitien suuntaan erkaneva jalankulkuyhteys toteutetaan portaiden avulla.

Liikenne

Merituulentien ennusteliikennemäärä vuonna 2035 on välillä Koivu-Mankkaan tie – Kelohongantie 16 880 (KAVL) ajon./vrk ja välillä Kelohongantie – Pohjantie 10 680 (KAVL) ajon./vrk.

Uudet istutukset ja nykyinen kasvillisuus

Jalankulku- ja pyörätien molemmin puolin istutetaan lehtipuita pieninä ryhminä. Tykkitien alikulun yhteydessä olevat pensaat säilytetään tai tarvittavilta osin uusitaan. Muu ympäristö säilytetään nurmi-/niittypintaisena lukuun ottamatta pysäkkejä ja kapeita erotuskaistoja, jotka kivetään.

Olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon. Erityisesti liito-oravayhteyksien ja alueen maisemakuvan kannalta merkittävää puustoa säästetään. Lisäksi istutetaan tukipuustoa korvaamaan poistuvia puita etenkin liito-oravayhteyksien kohdalle. Merituulentien ylittävät liito-oravayhteydet sijoittuvat Jousenportin alikulun länsipuolelle ja Hakamäentien länsipuolelle.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Kohdealueen kaupunkikuva säilyy pitkälti nykyisellään. Katuympäristön vehreää ilmettä tuetaan istutettavilla puilla. Korkealaatuiset materiaalit kuten luonnonkiveykset lisäävät alueen kaupunkimaisuutta.

Jalankulku- ja pyörätien kulutuskerros on asfalttia, jossa on kulkumuodot erotteleva nupukiviraita. Lisäksi käytetään harmaata noppakiveystä kapeilla erotuskaistoilla ja harmaata betonikiveystä pysäkeillä. Ajoradan reunakivet ovat punaista ja harmaata graniittia.

Hakarinteen liittymän itäpuolelle toteutetaan betoninen tukimuuri, jonka päällä on teräskaide. Tykkitien alikulkukäytävä uusitaan nykyistä avarammaksi ja sen lähettyville toteutetaan graniittiset portaat ja luonnonkivikourut, jotka jatkavat alueen yhtenäistä ilmettä.

Jalankulku- ja pyörätie valaistaan sen eteläreunaan sijoitettavilla 5 metrin korkuisilla valaisinpylväillä. Merituulentien ajoradalla säilyy nykyinen valaistus.

Kuivatus ja vesihuolto

Katu kuivatetaan pääosin suoraan avo-ojiin. Reunatuelliset osuudet kuivatetaan hulevesiviemärin kautta avo-ojiin.

Katujen rakenteet

Katurakennekerrokset on suunniteltu InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.

Katurakenteiden kokonaispaksuus jalankulku- ja pyörätiellä on 0,79-0,99 metriä.

Katujen päällysrakenteet mahtuvat katualueelle.