Merituulentie, Haukilahdenkatu, Niittyportti, Niittypuistonkuja, Niittysillankulma, Niittytori

Merituulentie on merkittävä Etelä-Espoota itä-länsisuunnassa palveleva nykyinen ajoneuvo- ja kevyen liikenteen pääväylä Olarin ja Tapiolan välillä ja on myös tärkeä joukkoliikenteen väylä.

Haukilahdenkatu on Niittykummun ja Haukilahden alueita yhdistävä ajoneuvo- ja kevyen liikenteen pääväylä, joka palvelee myös joukkoliikennettä.

Niittyportti on uusi tonttikatu.

Niittypuistonkuja ja Niittysillankulma ovat uusia tonttikatuja. Niittypuistonkuja palvelee metron liityntäliikennettä sekä metrokorttelin asukas- ja huoltoliikennettä. Niittysillankulma palvelee Haukilahdenkadun itäpuolelle tulevaa asutusta.

Niittytori on metrokeskuksen länsipuolella sijaitseva aukio, josta on käynti Merituulentien alittavaan alikulkuun, Rälssitilanporttiin, ja sieltä edelleen mm. metron lippuhalliin ja metrokeskukseen.

Niittyportin LP-alue on yleinen pysäköintialue.

Merituulentie on pääperiaatteeltaan 2-ajoratainen ja 6-kaistainen paaluvälillä 0-620. Kadun reunimmaiset ajokaistat ovat linja-autokaistoja.

Paaluvälillä 630-890 Merituulentie on pääasiassa 2-ajoratainen ja 5-kaistainen. Etelänpuoleinen ajorata on 2-kaistainen. Pohjoinen ajorata on 3-kaistainen, joista reunimmainen on linja-autokaista.

Merituulentien pohjoispuolella on 4 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Eteläpuolella on erotettu jalankulku- ja pyörätie, jonka päällysteen leveys on 4,5 metriä paaluvälillä 0-670 ja nykyisen mukaisena säilyvän osuuden päällysteen leveys on 4 metriä paaluvälillä 670- 950. Jalankulku- ja pyörätiet erotetaan ajoradasta välikaistalla, jonka leveys vaihtelee 1 - 7 metriin.

Merituulentien kaikki liittymät ovat valo-ohjattuja ja kanavoituja liittymiä. Katusuunnitelman alueella on 4 esteetöntä linja-autopysäkkiä, jotka kaikki ovat mitoitettu kahdelle linja-autolle.

Merituulentiellä on Niittytorin kohdalla yksi kadun alittava alikulku (S1 Rälssitilanportti), joka palvelee jalankulkijoita ja pyöräilijöitä sekä joukkoliikenteen käyttäjiä. Alikulku on osa Niittykummun läpi Haukilahdesta pohjoiseen kulkevaa pyöräilyn pääreittiä ja siellä on myös pyörätelineet 200 pyörälle. Alikulusta on yhteys metrokeskuksen lippuhalliin, josta pääsee metroon. Alikulun toinen pää on Niittytorilla, josta on pyöräramppi ja portaat alikulkuun, ja toinen pää on Riihitontunpuistossa (tuleva Rälssitilanportti-katu).  Alueella on myös nykyinen ylikulku (Koulusilta), joka palvelee Niittykummun koulun kävijöitä ja yhdistää Koulusillankujan ja Tontunpolun ja Merituulentien jalankulku- ja pyörätiet.

Haukilahdenkatu on poikkileikkaukseltaan 2-ajoratainen 4-kaistainen välillä Merituulentie - Niittysillankulma. Läntinen ajorata muuttuu Niittysillankulman jälkeen 1-kaistaiseksi ja itäinen ajorata pysyy 2-kaistaisena.

Haukilahdenkadun ajokaistat ovat yhden ajokaistan 4,5 metriä leveää osuutta lukuun ottamatta 3,5 metriä leveitä. Kadun reunoilla olevien yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden päällysteiden leveydet ovat 4,0 metriä. Jalankulku- ja pyörätiet erotetaan kadun itäpuolella ajoradasta välikaistalla, jonka leveys on 3,50 metriä. Välikaista Haukilahdenkadun länsipuolella on leveydeltään 1,0m.

Haukilahdenkadun ja Merituulentien sekä Niittysillankulman liittymät ovat valo-ohjattuja kanavoituja liittymiä. Haukilahdenkadun ja Niittypuistonkujan risteys ei ole valo-ohjattu.

Haukilahdenkadulla on yksi esteetön linja-autopysäkki, joka on mitoitettu kahdelle linja-autolle.

Haukilahdenkadun pohjoispäässä on jalankulkua ja pyöräilyä palveleva alikulkukäytävä (S2 Niittyojanportti) Haukilahdenkadun ali. Eteläpäässä on silta S3 Niittyportti/Haukilahdenkatu, jonka ali Niittyportin katu ja kevyen liikenteen väylä menevät. Sillalta on kevyen liikenteen yhteys Niittyportille raittisillan kautta sekä Niittysillanpuistoon kadun itäpuolelta.

Niittyportti on 1-ajoratainen ja 2-kaistainen katu paitsi paaluvälillä 65-110, jossa ajokaistat erotellaan 1,5 - 6,0 metriä leveällä keskikaistalla. Kadun ajorata on 7,0 metriä leveä.
Kadun pohjoispuolella kulkevan yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien leveys on 3,5 metriä. Niittypuistonkujan liittymän kohdalta Haukilahdenkadulle nousevan raittisillan kohdalla jalankulku- ja pyörätien leveys on 4,0 metriä. Jalankulku- ja pyörätie erotetaan ajoradasta 3,5 metriä leveällä välikaistalla. Pysäköintitaskujen leveys on 2,5 metriä ja ne erotetaan jalankulku- ja pyörätiestä 1,0 metrin välikaistalla.

Niittypuistonkuja on 1-ajoratainen ja 2-kaistainen. Ajoradan leveys on 6,50 metriä. Ajorata on harjakalteva. Ajoradan rinnalla itä-länsisuuntaisella osalla jalkakäytävä on 3,00 metriä, pohjois-eteläisellä osalla on yhdistetty jalkakäytävän ja pyörätien leveys 4,00 metriä.

Niittysillankulma on 2-ajoratainen ja 3-kaistainen kadun itä-länsisuuntaisella osalla. Ajoradan leveys on 4,00 m eteläisellä kaistalla ja pohjoisella puolella kääntyvien kaistojen leveydet ovat 3,00 m. Pohjois-eteläsuuntaisella osalla katu on 1-ajoratainen ja 2-kaistainen. Itä-länsisuuntaisella osalla kadun molemmin puolin on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie leveydeltään 3,50 m. Pohjois-eteläsuuntaisella osalla yhdistetty jalankulku- ja pyörätie sijoittuu kadun länsipuolelle ja on leveydeltään 3,50 m.

Niittyportin LP-alue on Niittyportin ja Kappelikujan risteyksessä sijaitseva yleinen pysäköintialue, joka palvelee lähinnä Kappelin ja Niittykummun päiväkodissa asioivia.

Merituulentie on merkittävä pääväylä, joka yhdistää Etelä-Espoon Länsiväylän pohjoispuolisia asuinalueita Tapiolasta Olariin. Liikenne on pääosin työmatka- ja asukas- ja linja-autoliikennettä.

Haukilahdenkadulta on yhteys Kehä II:lle ja Länsiväylälle. Kadun liikenne on pääosin Niittykummun ja Espoon eteläosien alueiden asukas- ja työmatkaliikennettä.

Niittyporttin liikenne on suurimmaksi osaksi työ- ja koulumatkaliikennettä, sillä sen yhteys palvelee kadun tuntumassa sijaitsevia toimistoja, Niittykummun koulua ja päiväkotia sekä Kappelia.

Niittypuistonkujan liikenne on pääosin metrokeskuksen asukkaiden ja huollon sekä liikekeskuksessa asioivien liikennettä. Metrokeskuksessa sijaitsee pysäköintilaitos, joka on metrokorttelin asukkaiden ja liityntäpysäköinnin käytössä.

Niittysillankulman liikenne on pääosin asukasliikennettä, mutta myös Länsiväylältä metrokeskukseen suuntautuvaa huoltoliikennettä sekä Niittyportille suuntautuvaa työmatkaliikennettä. Niittysillankulman kadulla sijaitsee lisäksi metron ajotunnelin huoltoyhteys, joka tuo satunnaista huoltoliikennettä kadulle.

Kun koko Niittykummun alueen suunniteltu maankäyttö on toteutunut, Merituulentien liikennemäärä (KAVL) Haukilahdenkadusta länteen on noin 33 000 ajon./vrk ja Haukilahdenkadusta itään 20 000 ajon./vrk. Haukilahdenkadun liikennemäärä (KAVL) on noin 18 000 ajon./vrk.  Niittyportin liikennemäärä (KAVL) on noin 5 000 ajon./vrk välillä Niittysillankulmasta länteen ja noin 2 000 ajon./vrk Niittysillankulmasta itään. Niittypuistonkujan liikennemäärä (KAVL) on noin 2 500 ajon./vrk.  Niittysillankulman liikennemäärä (KAVL) on noin 8 500 ajon./vrk.

Merituulentie ja Haukilahdenkatu toteutetaan korkeatasoisina. Merituulentietä kehitetään kaupunkibulevardi-tyyppiseksi kaduksi Niittykummun kohdalla. Rakennustoimenpiteiden myötä katujen laatutaso paranee merkittävästi nykyisestä.

Niittyportti, Niittypuistonkuja ja Niittysillankulma ovat tonttikatuja ja niiden laatutaso on normaali

Alueen katujen ajoratojen kulutuskerrokset ovat asfalttia ja reunakivet graniittia. Kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia ja paikoin graniittilaattaa. Katujen välikaistat nurmetetaan tai kivetään ja niille istutetaan katupuita mahdollisuuksien mukaan. Keskikaistoille istutetaan pensaita ja puita - kapeat osuudet kivetään. Tonttien ja kevyenliikenteenväylien väliset alueet nurmetetaan tai kivetään riippuen tontin puolen ratkaisuista. Kadut valaistaan.

Niittytorilla kulutuskerros on vaaleaa graniittilaattaa.

Katualueille rakennetaan Niittykummun aluetta palvelevia vesihuolto-, tietoliikenne- ja energiaverkon linjoja.

Katurakennekerrokset on suunniteltu Espoon kaupungin katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.

Merituulentien alkupään eteläreunaan on suunniteltu kaksi limittyvää meluestettä. Toinen sijoittuu ajoradan viereiselle erotuskaistalle ja Niittykummunsillan eteläpuolelle ja toinen eteläisen raittisillan eteläpuolelle. Raittisillan eteläpuoleinen melueste toteutetaan sillan kohdalta lasisena, jotta näkymä Gräsanojalle säilyy.