Maarintie, Maarinrannantie

Maarintien ja Maarinrannantien siirtäminen perustuu keväällä 2018 hyväksyttyyn Maarinaukion asemakaavaan. Asemakaavalla mahdollistetaan lisärakentamista alueelle sekä Raide-Jokerin toteuttaminen. Maarintie on nykyinen kokoojakatu Otaniemessä ja Maarinrannantie on nykyinen tonttikatu. Katujen tyypit pysyvät suunnitelman johdosta samoina.

Poikkileikkaus

Maarintie on 1-ajoratainen. Molempien ajoratojen leveydet ovat 3,25 metriä.  Ajoratojen poikkileikkaukset ovat sivukaltevia ja keskellä on harja. Ajoradan pohjoispuolella on Raide-Jokerin 6,35 metriä leveä raitiotiealue, joka on erotettu ajoradasta kapeimmillaan 0,95m erotuskaistalla. Raitiotie on 12cm ajorata-aluetta korkeammalla.
Pohjoispuolen nykyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie levennetään 3,5 metriseksi.
Ajoradan eteläpuolella on 3 metriä leveä pyörätie ja 2 metriä leveä jalankulku eroteltuna toisistaan. Pyörätie on osa pyöräilyn laatureitistöä.

Maarintie yhdistyy etelässä Tekniikantiehen. Risteysjärjestelyt pysyvät nykyisenkaltaisina. Maarintie yhdistyy Maarinrannantiehen T-risteyksellä ilman liikennevaloja. Puolivälissä Maarintietä on merkittävä kulkuyhteys pohjoispuolisille tonteille. Raitiotien kulkuetuuden vuoksi kyseinen liittymä on liikennevalo-ohjattu kokonaisuudessaan. Itäpäässä Maarintie yhdistyy Konemiehentiehen liikennevalo-ohjattuna T-risteyksenä.

Maarinrannantie on 1-ajoratainen. Molempien ajoratojen leveydet ovat 3,25 metriä. Ajoratojen poikkileikkaukset ovat sivukaltevia ja keskellä on harja.
Ajoradan pohjoispuolella on Raide-Jokerin 6,35 metriä leveä raitiotiealue, joka on erotettu ajoradasta pääosin 3.5 metrin erotuskaistalla. Raitiotie on 12cm ajorata-aluetta korkeammalla. Ajoradan eteläpuolella on 3 metriä leveä pyörätie ja 2 metriä leveä jalankulku eroteltuna toisistaan.

Maarinrannantiellä on Raide-Jokerin raitiotiepysäkki.

Maarinrannantie liittyy idässä Vaisalantiehen ja lännessä Maarintiehen.

Liikenne

Maarintien liikenteellinen merkitys on vähentynyt Otaniementien katkaisun myötä ja pääliikennemäärät ovat siirtyneet toisaalle Tekniikantie-Vuorimiehentie reitille. Vaikka luokitus on kokoojakatu, palvelee Maarintie jatkossa vain Otaniemen sisäistä liikennettä, josta suurin osa on työmatkaliikennettä. Maarintiellä ei raitiotien lisäksi ole muuta joukkoliikennettä.

Maarinrannantie palvelee Vaisalantielle menevää työmatka-, asukas- ja huoltoliikennettä.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Molempien katujen poikkileikkaus ja laatutaso sopeutuvat hyvin Otaniemen kaupunkiympäristöön. Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat graniittia. Keski- ja välikaistoille istutetaan mahdollisuuksien mukaan katupuita, piennaralueet sekä raitiotiealue nurmetetaan. Ajorata valaistaan raitiotien sähköratapylväiden avulla, yhteiskäyttöperiaatetta hyödyntäen. Kevyen liikenteen väylät valaistaan osin omin erillisin valaisimin (korkeus 5 m). Maarintiellä paaluvälillä n. 500-740 on kaavassa eko-alue jossa on säilyvää puustoa liito-oravareitin säilymiseksi alueella.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien korkeusasemat on sovitettu liittyvien alueiden korkeusasemiin.

Vesihuolto

Katualueilla on olemassa olevia vesihuoltolinjoja sekä muita teknisiä verkostoja joita joudutaan siirtämään. Maarinrannantien kunnallistekniikka tullaan rakentamaan täysin uudestaan. Ainoita säilyviä kohteita tulevat olemaan pohjoispuolen kaapelit sekä 110kV-kaapeli mahdollisimman suurilta osin. Kadun eteläreunan kevyen liikenteen raitin alle tulee kaukolämpö, kaapeliputket sekä vesijohto ja jätevesiviemärivaraus. Ajoradan alle sijoitetaan Maarinsolmua tulevaisuudessa palveleva tulvaputkisto, johon on yhdistetty katualueen kuivatus. Tulvaputkisto yhdistetään tässä vaiheessa Maarinojasta tulevaan hulevesirumpuun. Nykyinen pumppaamo jää paikoilleen.