Loimukoivunkuja, Rauduskoivunkuja ja Rauduskoivunpolku

Katuluokka ja liikenne

Loimukoivunkuja on pientaloalueen olemassa oleva mäkinen tonttikatu. Katu liittyy länsipäästään Koivuviidantien liittymään ja se on suunniteltu itäpäästään ajoneuvoliikenteen osalta päättyväksi kaduksi, jolla on kääntöpaikka ja jolta on sallittu huolto- ja kevyt liikenne Rauduskoivunpolulle. Kevyen liikenteen osalta Loimukoivunkujalta on yhteys myös kadun itäpäässä sijaitsevalle puistoalueelle.

Rauduskoivunkuja on pientaloalueen olemassa oleva tasainen tonttikatu. Katu liittyy eteläpäästään Koivuviidantien liittymään ja se on suunniteltu pohjoispäästään ajoneuvoliikenteen osalta päättyväksi kaduksi ilman kääntöpaikkaa, jolta on sallittu huolto- ja kevyt liikenne Rauduskoivunpolun kautta Loimukoivunkujalle.

Rauduskoivunpolku on suunnitelmassa Loimukoivunkujan ja Rauduskoivunkujan yhdistävä jalankulku- ja pyörätie. jolla on sallittu huoltoliikenne.

Kaikkien alueen katujen liikenne on pääosin alueen asukas-, asiointi-, työmatka- ja huoltoliikennettä.

Poikkileikkaus, tasaus ja rakenne

Suunnitelmassa Loimukoivunkujan reunatuin rajatun, yksipuolisesti kallistetun ajoradan leveys on 5,00 metriä. Kadun keskivaiheilla on sen pohjoisreunalle osoitettu osin puistoalueelle sijoittuva ajoradasta erotettu, lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitettu, ajoradalle päin kallistettu pysäköintitasku. Loimukoivunkujan itäpäässä on peruuttaen kääntymiselle mitoitettu kääntöpaikka. Loimukoivunkujan ja Rauduskoivunkujan Koivuviidantien liittymäalueiden suojateillä on Koivuviidantien suunnasta korotusviisteet.

Suunnitelmassa Rauduskoivunkujan reunatuin rajatun, yksipuolisesti kallistetun ajoradan leveys on 4,50 metriä. Rauduskoivunpolun itäreunalta reunatuella rajatun väylän leveys on 3,50 metriä.

Suunnitelmassa katurakenteiden kokonaispaksuudet vaihtelevat maaperäolosuhteiden ja katuluokkien perusteella 0,64 – 0,79 metrin välillä. Kapean katualueen vuoksi katurakenteet rakennetaan tarvittavilta osilta normaalia kapeampana. Katujen ja raittien korkeusasemat on sovitettu liittyvien alueiden korkeusasemiin.

Kaupunkikuva ja istutukset

Katualueen reuna- ja piennaralueet nurmetetaan. Hyväkuntoisia kasvustoa pyritään mahdollisuuksien mukaan säilyttämään.

Esitetyillä järjestelyillä parannetaan alueen yleisten alueiden kaupunkikuvaa. Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylän kulutuskerrokset ovat asfalttia. Reunakivet ovat graniittia. Piennaralueet nurmetetaan, kadut ja raitit valaistaan.

Kuivatus ja vesihuolto

Katualueilla on olemassa olevia vesihuoltolinjoja sekä muita teknisiä verkostoja. Rakentamisen yhteydessä toteutetaan nykyisten vesihuoltolinjojen siirtoja ja saneerauksia sekä tietoliikenne- ja energiaverkkojen linjoja.  Kuivatusjärjestelyjä varten, jotka nykyisin toimivat pääosin avo-ojin, rakennetaan uusia hulevesiviemäreitä. Katujen ja raittien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle.

Rakentaminen

Kadunrakennustöiden toteutusajankohta on vielä avoin.