Karhusaarentie, Otaniementie, Korkeakoulunaukio, Ainonaukio, Maarintie, Maarinrannantie ja Vaisalantie

Vaisalantie

Vaisalantien katusuunnitelma perustuu keväällä 2018 hyväksyttyyn Maarinaukion asemakaavaan. Asemakaavalla mahdollistetaan lisärakentamista alueelle sekä Raide-Jokerin toteuttaminen. Vaisalantie on nykyinen päättyvä tonttikatu, joka yhdistyy etelässä Maarinrannantiehen. Kadun tyyppi pysyy suunnitelman johdosta samana.

Vaisalantien 6 metrinen ajorata sekä länsipuolen 3 metriä leveä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie säilyvät ennallaan. Ajoradan itäpuolella on 6,8 metriä leveä raitiotiealue ja sen vieressä uusi 3,5 metriä leveä yhdistetty jalankulku ja pyörätie. Jalankulku ja pyörätie rakennetaan vasta, kun tontin 10055 rakennushanke toteutetaan. Kyseisellä tontilla on nykyinen pysäköintialue ja katusuunnitelmassa ajoyhteys tontille säilyy nykyisellään.

Vaisalantiellä ei ole muuta ajoneuvoliikennettä kuin tontin 10055 pysäköintiin suuntautuva ajo, liikekiinteistöjen tontille ajo sekä huoltoajo. Raide-Jokerin valmistumisen jälkeen, kadulla on myös raitiotieliikennettä.

Vaisalantien poikkileikkaus ja laatutaso sopeutuvat hyvin Otaniemen kaupunkiympäristöön. Suurimman muutoksen nykyiseen kaupunkikuvaan tuovat raitiotie ja ratasähköpylväät ajojohdinrakenteineen. Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat graniittia. Piennaralueet sekä raitiotiealue nurmetetaan. Ajorata valaistaan raitiotien sähköratapylväiden avulla, yhteiskäyttöperiaatetta hyödyntäen. Kevyen liikenteen väylä valaistaan omin erillisin alaspäin suuntautuvin valaisimin, jolloin kaavamääräyksen erityishuomio lepakoiden reiteistä tulee huomioitua.

Vaisalantien olemassa olevat vesihuoltolinjat säilyvät ennallaan. Itäpuolen kevyen liikenteen väylän alle rakennetaan uusia hulevesikaivoja, jotka yhdistetään nykyiseen ajoradan hulevesiviemäriin. Nykyinen kaukolämpölinja siirretään raitiotiealueen alta uuden kevyen liikenteen väylän itäreunaan. Tulvareitti toimii pintoja pitkin sekä Maarinrannantien putkistojen kautta Maarinojaan.

Vaisalantien muutokset on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana.

Karhusaarentie

Karhusaarentie plv. 220-500 on osa entistä yhdystietä 1142 josta Espoon kaupunki on tehnyt kadunpitopäätöksen vuonna 2010. Nyt esiteltävä suunnitelma on ensimmäinen Karhusaarentiestä tehty katusuunnitelma ja se perustuu vuonna 2009 hyväksyttyyn Keilaniemen asemakaavaan.

Karhusaarentie on Otaniemen ja Keilaniemen alueita palveleva nykyinen 2-ajoratainen pääkatu. Suoraan ajavien kaistat ovat 3.50 metriä ja kääntyvien kaistat 3.00 metriä leveitä. Ajoratojen poikkileikkaukset ovat yhteen suuntaan sivukaltevia, kadun harja on pohjoisen ajoradan pohjoisreunassa. Ajoradan molemmat reunat rajataan reunatuella. Ajoradan eteläpuolella on Raide-Jokerin 6.60 metriä leveä raitiotiealue. Raitiotie on erotettu ajoradasta noin 6.00 metriä leveällä erotuskaistalla, jossa on painanne katualueen hulevesien johtamista varten. Raitiotie on pääosin noin 0.50 metriä ajorataa ja pyörätietä alempana.

Raitiotiealueen eteläpuolella on 4.00 metriä leveä pyörätie, joka on osa pyöräilyn laatureitistöä. Kadun pohjoisreunassa kulkee nykyinen yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Jalankulku- ja pyörätiet erotetaan ajoradasta ja raitiotiestä välikaistoilla, joiden leveys on vähintään 1.40 metriä. Pyörätien reuna on raitiotien puolella rajattu reunatuella.

Karhusaarentien, Keilarannan ja Otaniementien nelihaaraliittymä on valo-ohjattu ja kanavoitu liittymä. Karhusaarentien ja Otaniementien välinen vapaa oikea yhteys ja idästä tulevien oikealle kääntyvien kaista poistuvat. Keilarannan liittymän yli tulee valo-ohjattu pyörätien jatke.

Karhusaarentien katusuunnitelman alueella n. pl 490 on nykyinen bussipysäkki, joka säilyy entisellään.

Karhusaarentie on yksi Otaniemen ja Keilaniemen alueiden pääyhteyksistä alueen ulkopuoliseen liikenneverkkoon. Kadun liikenne on Otaniemen ja Keilaniemen alueiden asukas- ja työmatkaliikennettä sekä alueiden ohi kulkevaa liikennettä. Kadulla on myös bussiliikennettä ja raskasta liikennettä. Karhusaarentien pohjoinen ajorata on osa valtakunnallista erikoiskuljetusreittiä. Raide-Jokerin myötä kadulle tulee myös raitiotieliikennettä.

Karhusaarentien poikkileikkaus sopeutuu hyvin nykyiseen kaupunkiympäristöön. Merkittävin muutos nykytilaan on raitiotien ja sen rakenteiden sekä leveän kaksisuuntaisen pyörätien ja katuistutuksien rakentaminen, sekä ajoratojen reunaan rakennettava reunakiveys. Ajorata valaistaan keskikaistalle sijoitettavin 2-vartisin valaisinpylväin ja kevyen liikenteen väylät omin erillisin valaisimin. Ratasähköpylväät sijoitetaan ajoradan ja raitiotien väliselle erotuskaistalle. Raitiotietä ei valaista erikseen.

Karhusaarentien katualueella on olemassa olevia vesihuoltolinjoja ja muita teknisiä verkostoja. Kaikki raitiotien alle pituussuunnassa jäävät putkilinjat uusitaan ja lisäksi kadulle rakennetaan uusia vesihuollon-, tietoliikenteen- ja energiaverkon linjoja.

Karhusaarentien etelänpuoleisen raitiotien, pyörätien ja hulevesiviemärin rakentamisen on arvioitu käynnistyvän vuoden 2019 aikana. Karhusaarentien ja Otaniementien risteysalue rakentuu arvion mukaan vuosina 2021 ja 2022.

Otaniementie

Otaniementien katusuunnitelmaehdotus on Otaranta, Otakaari, Otaniemen keskus ja Keilaniemi - asemakaavojen mukainen. Katu on sijoitettu kaavojen katualueelle hyödyntäen koko käytettävissä oleva tila.

Otaniementie on paikallinen kokoojakatu, joka palvelee myös linja-autoliikennettä sekä jatkossa raitiotieliikennettä. Kadun itäpuolella kulkee pyöräilyn pääreitti. Otaniementiellä on myös 7 m x 7 m erikoiskuljetusreitti.

Otaniementie on 1-ajoratainen ja 2-kaistainen. Risteysalueilla on kuitenkin kääntyvät kaistat liikenteen sujuvoittamiseksi. Reunatuin rajatun harjakaltevan ajoradan poikkileikkauksen leveys on kapeimmillaan 7,00 metriä.

Muutoksena nykytilanteeseen, ajorata siirtyy nykyisestä sijainnistaan sijansa verran katualueen länsireunaa kohti ja raitiotie sijoittuu uuden ajoradan itäpuolelle, nykyisen ajoradan paikalle. Kadun itäreunassa nykyinen yhdistetty kevyen liikenteen väylä erotellaan 3,00 metriä leveäksi pyörätieksi sekä 2,00 metriä leveäksi jalankulkukäytäväksi. Pyörätie on osa pyöräilyn laatureitistöä. Kadun länsireunassa, ajoradan länsipuolella, on uusi yhdistetty jalankulku ja pyöräilytie.

Raitiotie on eroteltu ajoradasta sekä itäpuolen pyörätiestä 1-3 metrin erotuskaistalla, jossa materiaali vaihtelee käyttötarkoituksen mukaisesti.

Otaniementien eteläpäässä on raitiotiepysäkit sekä ajoradalla linja-autopysäkkipari. Molemmat linja-autopysäkit on mitoitettu yhdelle linja-autolle.

Otaniementie yhdistyy etelässä Kuusisaarentiehen ja risteää pohjoisen suuntaan mentäessä Miestentien, Otarannan sekä Otakaaren ja Lämpömiehenkujan kassa. Miestentien liittymässä ei ole liikennevaloja, mutta muut liittymät ovat liikennevalo-ohjattuja raitiotien kulkiessa liittymien läpi.

Otaniementien liikenteellinen merkitys on vähentynyt Aalto Yliopiston kampuksen rakentumisen sekä entisen Otaniemen läpi kulkevan katuyhteyden katkaisun myötä ja pääliikennemäärät ovat siirtyneet toisaalle Tekniikantie-Vuorimiehentie reitille. Vaikka kadun luokitus on kokoojakatu, palvelee Otaniementie jatkossa vain joukkoliikennettä, sekä Otaniemen sisäistä liikennettä, josta suurin osa on työmatkaliikennettä.

Otaniementie, alueen kokoojakatuna, palvelee alueen asukkaiden, Aalto-Yliopiston, työpaikkojen, palveluiden, metron liityntäliikenteen, päiväkotien, liikunta- ja harrastepaikkojen sekä alueella vierailevien liikenteen lisäksi myös linja-autoliikennettä. Otaniementie ei enää palvele voimakkaasti alueen läpiajoa, vaan liikenne on enimmäkseen alueen sisäistä.

Otaniementien ennusteliikennemäärä (KAVL 2040) on 6 700 - 8 700 ajon/vrk. (Kehä I Hagalundinkallio, Ideasuunnitelma vuodelta 2016).

Esitettyjen kadunrakennustoimenpiteiden yhteydessä tehdään uusia istutuksia. Piennaralueet ja raitiotiealue nurmetetaan tai verhoillaan niityllä.

Paaluvälillä 390- 470 tullaan kadun itäreunan puustoa säilyttämään mahdollisuuksien mukaan ja lisäksi istutetaan vielä uutta puustoa säilyttämään reuna-alueen metsäinen olemus tontin ja kadun välillä.

Paaluvälillä n. 520-600 kulkee liito-oravien latvusyhteys, jonka olemassaolo ja toimivuus varmistetaan säilyttämällä nykyistä puustoa alueella, sekä tarvittaessa istuttamalla uutta.

Paaluvälillä 620 -720 tullaan säilyttämään nykyistä metsänpohjaa.

Esitetyillä kaupunkikuvallisilla ratkaisuilla pikaraitiotie sovitetaan Otaniemen alueen ympäristöön. Uusilla puuistutuksilla ja nurmipintaisella raitiotiellä kohennetaan kaupunkikuvallista ilmettä.

Kaupunkikuvaa muuttavat erityisesti raitiotien sähköistyksen vaatimat ratasähköpylväät ja niihin ripustetut ajojohdinrakenteet. Jotta katutilasta saadaan harmoninen, samoja pylväitä hyödynnetään mahdollisimman paljon katuvalaistuksessa. Myös raitiotien pysäkeille suunniteltu oma tunnistettava ilme erikoispylväineen ja katoksineen tuo uuden elementin katutilaan.

Katujen ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoratojen ja kevyen liikenteen välikaistoilla on osin viheristutuksia, osin ne ovat kivipintaisia. Reunakivet ovat graniittia. Piennaralueet toteutetaan asemapiirustuksissa esitetyllä tavalla osin kivi-, osin viherpintaisina. Kadut valaistaan.

Ajoratojen, raitiotien, aukioiden ja raittien korkeusasemat on sovitettu liittyvien alueiden nykyisiin tai suunniteltuihin korkeusasemiin.

Katu- ja puistoalueilla on olemassa olevia vesihuoltolinjoja sekä muita teknisiä verkostoja. Katu- ja ratatöiden yhteydessä rakennetaan uudet putkilinjat niille osuuksille, jotka ovat pituussuunnassa jäämässä pikaraitiotien tai pohjanvahvistusten alle. 

Katujen, raitiotien ja raittien kuivatusjärjestelyjä varten rakennetaan uusia hulevesiviemä-rin osia. Kaduille ja muille yleisille alueille rakennetaan uusia tietoliikenne- ja energia-verkkojen linjoja. Katujen ja raittien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle. Tulvareitti tulee kulkemaan Otaranta-katua pitkin rannan puistoalueen kautta mereen.

Kadun keskellä kulkee nykyisin 110kV kaapeli, joka tullaan osittain siirtämään uuteen sijaintiinsa kadun länsireunaan (plv. n. 560-720). Kaapeli pyritään säilyttämään nykyisellä sijainnillaan mahdollisimman suurelta osin mikä on toiminut osaltaan katutilan jäsentelyn lähtökohtana.

Katujen ja raittien rakennekerrokset ovat InfraRYL:in päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaiset. Katurakenteiden kokonaispaksuudet vaihtelevat maaperäolosuhteiden mukaan, ajoradoilla 0,89 - 1,08 metriä, katualueiden kevyen liikenteen väylillä 0,79 – 0,99 metriä. Pikaraitiotien rakenteet vaihtelevat maaperäolosuhteiden ja rakennetyypin mukaan välillä 1,55 - 1,80 metriä.

Katusuunnitelmien mukaisten järjestelyjen toteutuskustannukset sisältyvät Raide-Jokerin kustannuksiin lukuun ottamatta mahdollisia Kivimiehen kaavahankkeelle tehtäviä kunnallisteknisiä ratkaisuja.

Otaniementien katutyöt on tarkoitus toteuttaa vuosien 2020-2022 aikana.