Kalevanvainio ja Nyyrikintie

Kalevanvainio on pohjoispäästä Kalevalantiehen ja eteläpäästä Nyyrikintiehen liittyvä olemassa oleva tonttikatu.

Nyyrikintie liittyy keskiosaltaan Kalevanvainioon ja on sekä länsi että itäpäästään päättyvä tonttikatu. Kadun molemmista päistä on jatkuvat jalankulun yhteydet Hiidenkivenmetsän ja Kalevanvainion puistoalueille.

Kalevanvainion reunatuin rajatun yksipuolisesti kallistetun ajoradan leveys on 5,00 metriä. Ajoradan länsipuolella sijaitsevan rinnakkaisen jalkakäytävän leveys on 2,50 metriä. Pohjoispäässä ajoradan itäpuolella sijaitsevan jalkakäytävän leveys on 2,00 metriä.

Nyyrikintien reunatuin rajatun yksipuolisesti kallistetun ajoradan leveys on 5,00 metriä. Ajoradan eteläpuolella sijaitsevan rinnakkaisen jalkakäytävän leveys on 2,25 metriä. Nyyrikintien itäpäässä sijaitsee kolme LP-alueelle sijoittuvaa pysäköintipaikkaa.

Katualueiden kapeilla reuna-alueilla nykyisin sijaitsevat pensasistutukset poistetaan katujen kunnossapidon helpottamiseksi ja näkemäalueiden parantamiseksi, millä on vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Alueella sijaitsevat kurtturuusuesiintymät (Rosa rugosa) poistetaan, koska kyseinen pensaslaji käsitetään nykyisin haitallisena vieraslajina. Tulevat reuna- sekä piennaralueet pääosin nurmetetaan. Hyväkuntoisia nykyisiä puita ja pensaita pyritään mahdollisuuksien mukaan säilyttämään ja Nyyrikintien pohjoispuolelle istutetaan uusia puita.

Katukuvallisesti tarkasteltuna Nyyrikintien kadun poikkileikkaus säilyy lähes nykyisellään. Maisemallinen muutos katutilassa liittyy Nyyrikintien katualueen etelälaidalla olevien pensaiden poistoon. Pensaiden joukossa on haitallisia vieraslajeja, ne ovat turvallisuusriski näkemäestenäkökulmasta ja katualueen talvikunnossapidon näkökulmasta pensaat sijaitsevat haastavassa paikassa, ja siksi pensaat poistetaan katualueelta.

Nyyrikintiellä jalkakäytävää levennetään nykyisestä, joka parantaa jalankulkua kadulla. Nyyrikintien pohjoispuoleisten tonttien edustalla säilytetään puiston reunalla suojapuustoa mahdollisimman paljon. Alueenpiennaralueet nurmetetaan.

Kalevanvainion itäisellä puolella sijaitseva nykyinen jalkakäytävä poistuu ja läntisen puolen jalkakäytävää levennetään nykyisestä.

Rakentamisen yhteydessä toteutetaan nykyisten vesihuoltolinjojen siirtoja ja saneerauksia sekä tietoliikenne- ja energiaverkkojen linjoja. Kuivatusjärjestelyjä varten rakennetaan uusia hulevesiviemäreitä. Katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisiin alueisiin liittyvien kiinteistöjen kuivatusjärjestelyjä parannetaan rakentamalla uusia hulevesiviemäreitä.