Itätuulenkuja

Katuluokka

Itätuulenkuja on olemassa oleva kaksitasoinen 12,0 metriä leveä tonttikatu Etelätuulentien ja Tapiolantien välillä. Katutasolla Itätuulenkuja toimii tontti- ja huoltoyhteytenä ja kansitasolla jalankulun- ja pyöräilyn yhteytenä.

Poikkileikkaus

Itätuulenkuja on katutasolla kaksikaistainen ja ajoradan leveys on 5,5 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on kaksipuolisesti sivukalteva. Kadun pohjoisreunaan on suunniteltu 2,3 metriä leveä jalkakäytävä ja eteläreunaan 4,2 metriä leveä eroteltu jalankulku- ja pyörätie.

Helmakujan kohdalla on leveä suojatie, joka palvelee kulkua bussiterminiin ja metrolle. Ajoradalle on suojatiealueen molemmin puolin osoitettu kiveyksellä pysähtymispaikat saattoliikennettä varten.

Itätuulenkujan ja Etelätuulentien liittymä on valo-ohjattu. Liittymän itäpuolella on suojatie.

Itätuulenkujan etelään suuntautuvassa haarassa on 12 poikittaista autopaikkaa. Kadun päähän on osoitettu kääntöpaikka. Länsilaidalla on 2,0 metriä leveä jalkakäytävä.

Kansitasolla Itätuulenkuja on 12,0 metriä leveä jalankulun ja pyöräilyn katu. Kadun keskiosaan sekä eteläreunaan on sijoitettu istutusaltaista ja kalusteista muodostuvia oleskelualueita. Pohjoisreunalla on 3,5 metriä leveällä alueella sulatus.

Liikenne

Itätuulenkuja on katutasolla sen pohjois- ja eteläpuolelle sijoittuvien tonttien pääyhteys alueen ulkopuoliseen liikenneverkkoon lännessä Merituulentielle ja idässä Tapiolantielle. Kadun liikenne on pääosin tonttien asukas- ja huoltoliikennettä sekä Tuulimäen urheilutilojen liikennettä ja bussiterminaalin saattoliikennettä.

Kun koko suunniteltu maankäyttö on toteutunut, Itätuulenkujan katutason liikennemäärä (KAVL) arvioidaan olevan noin 3 000 ajon./vrk.

Itätuulenkuja on katutasolla tärkeä alueellinen Tapiolan keskuksen ohittava itä-länsisuuntainen pyöräily-yhteys, josta on kulku myös Helmakujan tulevaan pyöräpysäköintiin.

Kansitasolla Itätuulenkuja on tärkeä Tapiolan keskukseen suuntautuva itä-länsisuuntainen jalankulun ja pyöräilyn yhteys. Itätuulenkujalta on suora yhteys suunnitellulle Etelätuulentien ylittävälle kevyen liikenteen sillalle ja Tuulikinsillan pyöräpysäköintialueelle.

Itätuulenkujan etelään Tuulimäen puistoalueelle johtavan haaran päässä on porrasyhteys kansitason ja katutason välillä.

Itätuulenkujan kansitasolla huolto- ja pelastusajo on sallittu.

Istutukset

Itätuulenkujan kansitasolle sijoitetaan kasvillisuutta istutusaltaisiin. Istutusaltaiden sijoittelussa on huomioitu yhteensopivuus kadun eteläpuolen olemassa olevien ja kadun pohjoispuolelle suunniteltujen pihojen ja niihin liittyvien jalankulun reittien sekä huolto- ja pelastusreittien kanssa.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Itätuulenkujan katutasolla ajoradan sekä jalkakäytävien ja pyörätien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat graniittia. Saattoliikenteen paikat osoitetaan ajoradalla sekä jalkakäytävän reunalla luonnonkivellä.

Itätuulenkujan katutaso valaistaan jalkakäytävien päälle sijoitettavilla valaisimilla. Katutason valaistusluokka M3b ja kansitason alla valaistusvaatimus on kaksinkertainen valaistusluokkaan nähden. Suuaukkojen läheisyydessä kannen alla on lyhyt (n. 20m) sopeutumisalue, johon sijoitetaan lisävalaistusta. Suojateiden ja saattoliikenteelle varattujen paikkojen kohdalle suunnitellaan kokonaan kansirakenteeseen upotettu erikoisvalaistus. Valon värilämpötila Tc=3000 K ja väritoistoindeksi (CRI) Ra>70.

Itätuulenkujan kansitaso toteutetaan korkeatasoisena aukiomaisena katutilana, koska se on osa uudistuvaa Tapiolan keskustaa sijoittuen uudisrakentamisen ja olemassa olevan rakennuskannan reunavyöhykkeelle. Kansitasolla käytetään pintamateriaalina Tapiolan tyyliin kuuluvaa betonilaattaa 350x350 mm koossa.

Kansitason istutuksilla tuodaan katutilaan vehreyttä ja kalusteet kannustavat oleskeluun. Kahdessa paikassa istutuslaatikoiden ja kalusteiden yhteyteen on suunniteltu pergola-aihe, joka toteutetaan tyyliltään muiden kadun kalusteiden kanssa yhteneväisesti. Istutusaltaat ja kalusteet sovitetaan katupinnan laattajakoon.

Itätuulenkujan kansitaso valaistaan Tapiolan design-manuaalin mukaisilla ympärisäteilevillä puistovalaisimilla (Ha=5m). Valon värilämpötila Tc=3000 K ja väritoistoindeksi (CRI) Ra>70. Kansitason valaistus luokka on P4.Valaisimet sijoitetaan vuorotellen kadun keskellä kulkevan jalankulku ja pyöräilyreitin molemmin puolin. Valaisinpylväät sijoitetaan istutusaltaiden nurkkiin.

Kuivatus ja vesihuolto

Itätuulenkujan alla katutasolla kulkevat olemassa olevat vesihuolto-, tietoliikenne- ja energiaverkon linjat. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kuivatusta varten rakennetaan uusia hulevesikaivoja, jotka liitetään purkuputkilla nykyiseen hulevesiviemäröintiin. Olemassa olevia vesijohtoja joudutaan osittain siirtämään hulevesikaivojen kohdalla. Katujen osien pituuskaltevuudet säilyvät nykyisellään ja ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle.

Itätuulenkujan kansitason kuivatus hoidetaan hulevesikouruilla.

Katujen rakenteet

Katurakennekerrokset säilyvät nykyisellään.

Katurakenteiden kokonaispaksuudet ovat ajoradoilla 1,05 metriä ja kevyen liikenteen väylillä 0,84 metriä.

Katujen päällysrakenteet mahtuvat katu- ja puistoalueelle.

Muuta

Katu on tarkoitus toteuttaa vaiheittain rakennushankkeiden yhteydessä.