Etelätuulentie välillä Merituulentie - Revontulentie, Tuuliniitynluola

Katuluokka

Etelätuulentie on pääkatu, joka toimii sisääntuloväylänä Tapiolaan.

Poikkileikkaus

Etelätuulentie on Revontulentien ja Merituulentien välillä nykyisin kaksiajoratainen katu. Katuosuudella on suoraan kulkevia kaistoja kaksi molempiin suuntiin.

Kadun länsireunaan on suunniteltu 4,0 – 4,5 m leveä eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie, joka toimii pyöräilyn seudullisena pääreittinä. Etelätuulentien itäreunan yhdistetty jalankulku- ja pyörätien leveys säilyy 3,5 m leveänä.

Liikenne

Etelätuulentie toimii Tapiolan pohjois-eteläsuuntaisena pääkatuna yhdistäen Tapiolan katuverkon Länsiväylään ja edelleen Westendinkatuun.
Tuuliniitynluola liittyy Etelätuulentiehen samassa valo-ohjatussa liittymässä kuin Itätuulentie. Tuuliniitynluola johtaa Tapiolan keskuspysäköintiin. Revontulentien ja Merituulentien liittymät ovat valo-ohjattuja. Tuuliniitynluolan eteläpuolelle sijoittuu uusi Tuuliniityn katuliittymä, joka toimii suuntaisliittymänä.
Joukkoliikenteelle on varattu oma kaista Etelätuulentiellä välille Itätuulentie – Merituulentie ajosuunnassa pohjoiseen.

Etelätuulentien pysäkit kadun molemmin puolin on mitoitettu kahdelle linja-autolle.

Etelätuulentien liikennemäärä on suunnitteluosuudella nykyisin noin 12 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ennustetilanteessa vuonna 2035 on varauduttu liikenteen kasvavan noin 15 000 ajoneuvoon vuorokaudessa.

Istutukset

Etelätuulentiellä säilytetään Tapiolalle tyypillinen puistomainen katuympäristö. Keskisaarekkeille istutetaan pensaita ja katupuita. Suorien rivien sijaan katupuut istutetaan ryhmiksi. Erotuskaistat ja piennaralueet nurmetetaan.

Vaikutus maisema- ja kaupunkikuvaan

Koska Etelätuulentie on yksi Tapiolan sisääntuloväylistä, se toteutetaan korkeatasoisena. Katuympäristö on Tapiolan hengen mukaisesti vähäeleistä. Olevaa puustoa säilytetään mahdollisimman paljon.

Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat graniittia. Keskialueella ja saarekkeissa käytetään luonnonkiveä. Pysäkeillä käytetään betonikiveä.

Kuivatus ja vesihuolto

Etelätuulentien hulevedet johdetaan hulevesikaivojen kautta nykyisiin hulevesiviemäreihin. Hulevesiviemäriä lukuun ottamatta HSY:llä ei ole vesihuoltoverkoston saneeraustarpeita Etelätuulentiellä.

Pohjantieltä etelään ohi Merituulentien liittymän johtavan tulvareitin vedet ohjataan Etelätuulentien länsireunasta Itätuulentielle.

Pohjasuhdekuvaus ja katujen rakenteet

Suunniteltava katuosuus sijoittuu pääosin olemassa olevan kadun alueelle. Pinnassa on nykyistä täyttöä n. 1,5…2 m paksuudelta. Kadun pohjoisosa sijoittuu 100 m matkalta savipehmeikölle. Näillä osuuksilla nykyisten täyttöjen alapuolella on savea n. 5 m paksuudelta. Savikerroksen alapuolella on hiekkaa tai moreenia n. 7…10 m paksuudelta. Kadun eteläosa sijoittuu kantavalle kitkamaalle. Kadulle on aiemmin tehty pohjanvahvistuksena pilaristabilointia, massastabilointia sekä massanvaihtoa. Pohjamaa on routivaa.

Katurakennekerrokset on mitoitettu katujen päällysrakenteen mitoitusohjeen mukaisesti. Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsevilla pehmeiköillä ajoradalle tehdään 2F-luokan mukaiset 1,1 m paksut päällysrakenteet ja kevyenliikenteenväylälle 5F-luokan mukaiset 0,85 m paksut päällysrakenteet. Alueella, jossa pohjamaa on kantavaa kitkamaata, tehdään ajoradalle 2E-luokan mukaiset 0,95 m paksut päällysrakenteet ja kevyenliikenteenväylälle 0,75 m paksut rakenteet.

Pehmeikölle sijoittuvilla alueilla, joilla katua levennetään nykyisestä, pohjanvahvistuksena käytetään pilaristabilointia.

Katuvalaistus

Etelätuulentien valaistus uusitaan keskialueelle sijoitettavilla 10 metriä korkeilla, jäykillä teräskartiopylväillä ja maakaapeleilla. Pylväs-, varsi- ja valaisintyyppi on malli Espoon mukainen. Pylväät ja valaisimet maalataan ja värisävynä käytetään harmaata RAL9007 sävyä. Valaistus uusitaan Etelätuulentiellä paaluvälillä 25–215. Valaistusluokka Etelätuulentien ajoradalla on AL3 ja kevyenliikenteenväylillä K4.

Etelätuulentien itäreunan kevyen liikenteen väylän valaistus uusitaan 5 m korkuisilla puistomaisilla valaisinpylväillä. Valolajina käytetään lediä. Pylväät sijoitetaan osittain ajoradan ja kevyenliikenteen väylän väliselle viheralueelle.