Ainonaukio, Korkeakouluaukio ja Otaniementie

Ainonaukio ja Korkeakoulunaukio

Ainonaukio ja Korkeakouluaukio on varattu kävelyyn, oleskeluun ja pyöräilyyn. Aukioiden läheisyydessä on Aalto-yliopiston kiinteistöjä, Otaniemen metroaseman sisäänkäynti palveluineen sekä Raide-Jokerin pysäkki. Aukioiden läpi kulkee Raide-Jokeri pikaraitiotie, joka on 1-ajoratainen ja kaksiraiteinen.

Raitiotien leveys vaihtelee 6,20 – 8,40 metrin välillä. Pyörätien päällysteen leveys vaihtelee käytettävissä olevan tilan mukaan 2,75 - 4,00 metrin välillä ja sen sijainti on raitiotien vieressä. Pyörätie on erotettu raitiotiestä Ainonaukion kohdalla 1,00-1,20 metrin erotuskaistalla, joka on nurmipäällysteinen. Korkeakoulunaukion kohdalla, joka on osittain suunniteltu ”shared space” alueeksi, raitiotie on erotettu muusta kevyen liikenteen alueesta 0,80 metrin kivetyllä erotuskaistalla.

Aukioiden alueella ei ole raitiotiepysäkkejä, vaan lähin pysäkkipari on Aalto yliopiston oppimiskeskuksen kohdalla.

Aukioiden läpi kulkeva pyörätie palvelee sekä Otaniemen sisäistä liikennettä että toimii osana kaupungin määrittelemää seudullista laatureittiä. Alueen jalankulkureitit on suunniteltu palvelemaan kampusalueen sisäisiä reittejä ja maankäyttöä mahdollisimman hyvin.

Suunniteltu alue liittyy länsipäässään Maarintien – Tietotien – Konemiehentien liittymäalueeseen, itäpäässään Otaniementiehen ja pohjoisessa Otakaaren lähinnä huolto-, pysäköinti- ja kevyttä liikennettä palvelevaan länsipäähän.

Raitiotiealue on Ainonaukion osuudella sekä Korkeakoulunaukion eteläosalla nurmipäällysteinen.

Katuaukiot ja raitiotieväylä toteutetaan korkeatasoisena, koska ne liittyvät yliopistorakennuskokonaisuuteen. Katuaukiot toimivat osaltaan alueen käyntikorttina ja luovat ensivaikutelmaa koko kampusalueesta. Katuaukioiden poikkileikkaukset sopeutuvat hyvin kaupunkiympäristöön.

Korkeakoulunaukion ”shared space” alue on komposiittipäällysteinen. Pyöräilyn laatureitin kulutuskerros on asfalttia. Jalankulun reitit ovat asfalttia sekä kivituhkaa. Raitiotiealueen Ainonaukiolla erottavat reunakivet ovat graniittia, 12 cm näkymällä. Alueen valaistus koostuu pyörätien valaisimista sekä aukion omasta valaistuksesta.

Kaupunkikuvaa muuttavat erityisesti raitiotien sähköistyksen vaatimat ratasähköpylväät ja niihin ripustetut ajojohdinrakenteet. Pylväiden rakenteissa tulee vielä lisäksi näkyviin radan pohjoispuolella sijaitsevien yliopiston mittalaitteiden vaativat magneettikompensaatiorakenteet.

Alueen kuivatusjärjestelyt tullaan päivittämään raitiotiealueeseen liittymisen osalta, mutta muita muutoksia ei aukioiden alueella juuri tulla kunnallistekniikan osalta tekemään. Raitiotiealueen tekniikkaan liittyen tullaan tekemään pienimutoisia päivityksiä olemassa oleviin verkostoihin.

Pikaraitiotien rakenteet vaihtelevat maaperäolosuhteiden ja rakennetyypin mukaan välillä 1,55 - 1,80 metriä.

Otaniementie plv 0 - 240

Otaniementie on 1-ajoratainen ja 2-kaistainen paikallinen kokoojakatu. Periaatteet ovat samat kuin 28.10. – 11.11.2019 nähtävillä olleissa Otaniementie plv 240-720 katusuunnitelmissa. Pääelementin tähän osaan Otaniementietä muodostaa Otaniemen raitiotiepysäkki, jonka toiminnot liittyvät muuhun kampusalueeseen sekä esteettömään yhteyteen Otaniemen metroasemalle. Pysäkkialue on lisäksi yhteensovitettu alueen eteläpuolella sijaitsevan Kemistin kaava-alueen suunnittelun kanssa.

Kadun itäreunassa nykyinen yhdistetty kevyen liikenteen väylä erotellaan 3,00 metriä leveäksi pyörätieksi sekä 2,00 metriä leveäksi jalkakäytäväksi. Pyörätie on osa pyöräilyn laatureittiä. Kadun länsireunassa, ajoradan länsipuolella, on yhdistetty jalankulku ja pyöräilytie.

Raitiotiepysäkin eteläpuolella on metroa ja raitiotietä palveleva saattoliikennealue, joka on integroitu myös alueen kevyen liikenteen reitteihin. Pyöräilyreitti Vuorimiehentieltä kampusauki-oille on osoitettu saattoalueen ajorataosuuden yhteyteen ja yhteys laatureittiin kirjaston tonttiliittymän kautta. Jalankulku sekä raitiotiealueen yli että saattoalueen editse, on eroteltu omaksi väyläkseen.

Raitiotie on eroteltu ajoradasta sekä itäpuolen pyörätiestä 1-4 metrin nurmipintaisella erotuskaistalla. Pysäkin yhteydessä taas integroitu toiminnoiltaan liittyväksi muuhun käyttöön.

Otaniementien liikenteellinen merkitys on vähentynyt Aalto-yliopiston kampuksen rakentumisen sekä entisen Otaniemen läpi kulkevan katuyhteyden katkaisun myötä ja pääosa ajoneuvo-liikenteestä on siirtynyt toisaalle Tekniikantie-Vuorimiehentie reitille. Vaikka kadun luokitus on kokoojakatu, palvelee Otaniementie jatkossa vain joukkoliikennettä, sekä Otaniemen sisäistä liikennettä, josta suurin osa on työmatkaliikennettä.

Otaniementien ennusteliikennemäärä (KAVL 2040) on 6 700 - 8 700 ajon/vrk. (Kehä I Hagalundinkallio, Ideasuunnitelma vuodelta 2016).

Suunniteltu alue yhdistyy luoteessa Korkeakoulunaukioon ja idässä Otaniementien ja Vuori-miehentien risteysalueeseen. Risteysalueella ei ole tarvetta liikennevalo-ohjaukselle.

Esitettyjen kadunrakennustoimenpiteiden yhteydessä tehdään uusia istutuksia. Piennaralueet ja raitiotiealue nurmetetaan tai verhoillaan niityllä.

Otaniemen kampusalue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Katu-ympäristön ratkaisut on määritelty tästä vaativasta lähtökohdasta.

Kaupunkikuvaa muuttavat erityisesti raitiotien sähköistyksen vaatimat ratasähköpylväät ja niihin ripustetut ajojohdinrakenteet. Jotta katutilasta saadaan harmoninen, samoja pylväitä hyödynnetään mahdollisimman paljon katuvalaistuksessa. Myös raitiotien pysäkeille suunniteltu oma tunnistettava ilme erikoispylväineen ja katoksineen tuo uuden elementin katutilaan.

Katujen ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoratojen ja kevyen liikenteen välikaistoilla on osin viheristutuksia, osin ne ovat kivipintaisia. Reunakivet ovat graniittia. Piennaralueet toteutetaan asemapiirustuksissa esitetyllä tavalla osin kivi-, osin viherpintaisina. Kadut valaistaan.

Ajoratojen, raitiotien, aukioiden ja raittien korkeusasemat on sovitettu liittyvien alueiden nykyisiin tai suunniteltuihin korkeusasemiin.

Katu- ja puistoalueilla on olemassa olevia vesihuoltolinjoja sekä muita teknisiä verkostoja. Katu- ja ratatöiden yhteydessä rakennetaan uudet putkilinjat niille osuuksille, jotka ovat pituussuunnassa jäämässä pikaraitiotien tai pohjanvahvistusten alle.

Katujen, raitiotien ja raittien kuivatusjärjestelyjä varten rakennetaan uusia hulevesiviemärin osia. Kaduille ja muille yleisille alueille rakennetaan uusia tietoliikenne- ja energiaverkkojen linjoja. Katujen ja raittien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle.

Kadun keskellä kulkee nykyisin 110kV kaapeli. Kaapeli tullaan säilyttämään nykyisellä sijainnillaan, mikä on toiminut osaltaan katutilan jäsentelyn lähtökohtana.

Katujen ja raittien rakennekerrokset ovat InfraRYL:in päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaiset. Katurakenteiden kokonaispaksuudet vaihtelevat maaperäolosuhteiden mukaan, ajoradoilla 0,89 - 1,08 metriä ja kevyen liikenteen väylillä 0,79 – 0,99 metriä. Pikaraitiotien raken-teet vaihtelevat maaperäolosuhteiden ja rakennetyypin mukaan välillä 1,55 - 1,80 metriä.

Esiteltävien katusuunnitelmien mukaisten järjestelyjen toteutuskustannukset sisältyvät Raide-Jokerin kustannuksiin lukuun ottamatta mahdollisia Kemistin kaavahankkeelle tehtäviä kunnallisteknisiä ratkaisuja

                 

Ainonaukion, Korkeakoulunaukio ja Otaniementien katutyöt on tarkoitus toteuttaa vuosien 2020-2021 aikana.