Ahertajankuja

Ahertajankuja on olemassa oleva, kerrostaloalueen tonttikatu. Asemakaavaehdotuksen mukaan Ahertajankujan katualue jatkuu pohjoiseen ja länteen siten, että se ulottuu WeeGeen tontille saakka.

Ahertajankuja liittyy Ahertajantiehen, jonka Ahertajankujan puoleisella reunalla sijaitsee kevyen liikenteen väylä. Asemakaavan perusteella muodostetaan WeeGeelle saapuville tilausliikenteen busseille ajoyhteys Ahertajankujalta WeeGeen tontille. Näin vältetään bussien peruuttamiset piha-alueella. Ahertajankujan varrelle on tulossa asumista ja sillä on jo nykyisin liike- ja palvelutoimintoja.

Ahertajankuja on 1–ajoratainen, 2–kaistainen katu. Reunatuin rajatun ajoradan poikkileikkauksen leveys on kadun pohjois-etelä –suuntaisella osuudella 6,00 metriä ja poikkileikkaus harjakalteva. Itä-länsi –suuntaisella osuudella kadun leveys on 5,0 metriä ja poikkileikkaus yhteen suuntaan kalteva. Ajorata ja katuliittymät on mitoitettu siten, että 14,5 metriä pitkä linja-auto voi niissä kääntyä. Ajoradan pohjois-etelä –suuntaisella osuudella länsipuolisen jalkakäytävän leveys on 1,5 m. Samalla katuosuudella ajoradan itäpuolella on tonttialueella rasitteena yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, jonka leveys on 3,50 metriä. Kevyen liikenteen väylä jatkuu kadun itä-länsi –suuntaisella osuudella ajoradan pohjoispuolella 3,00 metriä leveänä yhdistettynä jalkakäytävänä ja pyörätienä. Asemakaavassa on varaus Ahertajankujan ja Pohjantien yhdistävästä, Ahertajanrinne –puistoalueen läpi linjattavasta kevyen liikenteen yhteydestä.

Ahertajankujan jyrkässä kaarteessa on kääntöympyrä, joka on mitoitettu henkilöautojen kääntymiselle. Ahertajankujalle osoitetaan kadunvarsipysäköintiä ajoradan itäreunalle.

Ahertajantiellä Ahertajankujan liittymän itäpuolella on nykyinen korotettu suojatie, jota siirretään noin 4 metriä liittymästä poispäin Ahertajankujan liittymän mitoituksen edellyttämällä tavalla.

Ahertajankujan liikenne on katuvarren ja siihen liittyvien kulkuyhteyksien vaikutusalueiden asukkaiden, työpaikkojen, palvelu- ja liikerakennusten ym. alueella asioivien ja vierailevien liikennettä. Ahertajankujaa tulevat käyttämään myös viereiselle WeeGeen tontille liikennöivät linja-autot Ahertajankujan kautta WeeGeen pihalle vastapäivään kiertäen.

Esitetyillä katujärjestelyillä parannetaan kaupunkikuvaa. Ahertajankujalla ajoradalla ja kevyen liikenteen väylillä kulutuskerrokset ovat asemapiirustuksella esitetyllä tavalla asfalttia. Reunakivet ovat graniittia. Ahertajankujan valaistus uusitaan.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien korkeusasemat on sovitettu liittyvien alueiden korkeusasemiin.

Katualueilla on olemassa olevia vesihuoltolinjoja sekä muita teknisiä verkostoja.

Kadun ja kevyen liikenteen väylien kuivatusjärjestelyjä parannetaan rakentamalla uusia hulevesiviemärin osia. Katujen ja raittien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle.

Kadunrakennustyöt on tarkoitus käynnistää elokuussa 2017.