Suunnitteluprosessin eteneminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Yleissuunnittelu liittyy yleis- ja asemakaavoitukseen. Joistain laajemmista hankkeista tehdään tarkennettu yleissuunnitelma ennen seuraavaan suunnitteluvaiheeseen siirtymistä.

Katusuunnitelma laaditaan kaikista asemakaava-alueen kaduista ja se on virallinen asiakirja, jota koskee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen hyväksymismenettely.

Rakennussuunnitelmassa määritellään yksityiskohtaisesti kaikki rakennustekniset työt, massa- ja määrätiedot sekä kustannusarvio. Pienissä suunnittelukohteissa rakennussuunnitelman tiedot on sisällytetty katusuunnitelmaan.

Vihreä_pallo.gif   Näin merkityissä hankkeissa on käynnissä vaihe, jossa voit pyrkiä vaikuttamaan    päätöksentekoon.

ao_pk1.gif

  1. Suunnittelun aloitus

  

Katusuunnitelmat perustuvat vahvistettuun asemakaavaan, joka määrittää kadun luonteen ja sijainnin. Kadut suunnitellaan suunnitteluohjelman osoittamassa aikataulussa. Suunnitteluohjelma laaditaan erilaisten aloitteiden ja ohjelmien, kuten asuntotuotanto-ohjelman, vanhojen alueiden vesihuollon ohjelman ja KTP (kaavoitetut, tiivistyvät pientaloalueet) -ohjelman, sekä ennen kaikkea talousarvion ja -suunnitelman perusteella.

Kun suunnittelu käynnistyy, kohteesta tehdään rakennettavuus- ja perustamistapaselvitys, tilataan maaperätiedot ja maastomallimittaus sekä tarvittaessa kaivokartoitus. Maastotutkimusten alkamisesta tiedotetaan tontinomistajia tiedotteella.


Kuka tekee ja mitä

Talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto. 

Vihreä_pallo.gif ao_pk3.gif

  2. Katusuunnitelmaluonnos

Suunnittelukohteen vaikutuspiirissä olevat tontinomistajat saavat kirjeitse kutsun kuulemistilaisuuteen, jossa katusuunnittelija esittelee suunnitelmaluonnokset. Tilaisuudessa osalliset voivat esittää kadunsuunnitteluun liittyviä toiveita ja kommentteja koskien mm. vesihuoltoa, kuivatusratkaisuja, tontin ajoyhteyksiä, kadun ja tontin korkeustasoa, kadun mittoja, istutuksia, materiaaleja ja liikennejärjestelyjä. Asukastilaisuuden osallistujat listataan ja palaute kootaan.

Kuka tekee ja mitä

Suunnittelijat ja osalliset

ao_pk5.gif

  3. Katusuunnitelmaehdotus

Luonnosvaiheen jälkeen suunnitelmia tarvittaessa tarkistetaan ja valmistellaan katusuunnitelmaehdotus. Katusuunnitelmassa on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 § mukaan esitettävä katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöönsä ja vaikutukset ympäristökuvaa, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen. Suunnitelmasta käy ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittavat istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Kuka tekee ja mitä

Suunnittelijat tuottavat ehdotuksen

Vihreä_pallo.gif ao_pk7.gif

  4. Katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

Katusuunnitelmaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Nähtävillä olosta ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Lisäksi nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksilla lehdissä, kaupungin ilmoitustaululla sekä internetissä.

Osallisilla on oikeus tehdä ehdotuksesta muistutuksia, jotka on toimitettava tekniselle lautakunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Ehdotus viimeistellään suunnitelma-asiakirjoiksi. Suunnitelmasta laaditaan teknistä lautakuntaa varten ehdotus katusuunnitelman hyväksymisestä asiakirjoineen.

Katusuunnitelmaehdotuksen hyväksymisestä päättää nähtävilläolon jälkeen tekninen lautakunta. Teknisen lautakunnan päätöksestä lähetetään pöytäkirjaote asianosaisille (rajautuvat kiinteistöt sekä muistutuksen jättäneet). Pöytäkirjaotteen lisäksi postitetaan suunnitelmaselostus, pienennös suunnitelmasta, käännös päätöksestä sekä valitusosoite hallinto-oikeudelle. Asiakirjat laaditaan molemmilla kotimaisilla kielillä. En. suunnitelmien päätöksistä mahdollisesti tehdyt valitukset käsitellään Helsingin hallinto-oikeudessa.

Kuka tekee ja mitä

Tekninen lautakunta