Suopuronniitty, Suopuronrinne, Suopuronkuja, Suopuronpolku

Katuluokka

Kadut ovat pientaloalueen asuntokatuja. Suopuronpolku ja Suopuronrinne ovat jaksotettu osittain kevyen liikenteen raiteiksi. Suopuronniitty ja Suopuronrinne liittyvät eteläosastaan nykyiseen alueelliseen kokoojakatuun, Suopurontiehen.

Poikkileikkaukset

Suopuronniityn ajoradan leveys on 5,0 metriä ja jk+pp-tien leveys on 3,0 metriä. Suopu-ronniityn pohjoisosassa on kääntöpaikka.
Suopuronkujan ajoradan leveys eteläosassa on 5,0 metriä ja pääosin kadun leveys on 4,5 metriä.
Suopuronrinne on 4,5 metriä leveä. Suopuronrinteen keskiosassa on kääntöpaikka, josta on edelleen kevyenliikenteen yhteys Suopuronpolulle ja Suopuronkujalle.
Suopuronpolku on 3,5 metriä leveä tonttikatu, joka jatkuu kevyen liikenteen raittina Suopuronrinteelle.
Ajoradat ja kevyen liikenteenväylät ovat yksipuoleisesti sivukaltevia.

Liikenne

Ajoneuvoliikenne on rakennetun pientaloalueen tonttiliikennettä. Kevyt liikenne on paikallista asukasliikennettä.

Istutukset

Reuna-alueet nurmetetaan luokan A3 mukaisesti. Katualueella olevia nykyisiä puita ja pensasistutuksia joudutaan poistamaan kadunrakennustöiden takia. Nykyistä kasvilli-suutta pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan.

Vaikutukset kaupunkikuvaan

Suopuronrinteen reuna-alueelle rakennetaan tukimuuri estämään luiskien ulottumisen tontille.
Ajoratojen ja kevyenliikenteenväylien päällysteet ovat asfalttia. Katujen reunakivet ovat liimattavia betonisia reunatukia. Kadut valaistaan uusin teräspylväin.

Kuivatus ja vesihuolto

Kaduilla on nykyinen jätevesiviemäri ja vesijohto. Nykyisen ajoradan ja viereisten tonttien kuivatusta parannetaan rakentamalla hulevesiviemärit, jotka purkavat eteläosassa Suopurontielle ja pohjoisosassa kaavoittamattomalle puistoalueelle ja edelleen avo-ojassa pintavaluntana Niipperinpuroon.

Katujen rakenteet

Katurakennekerrokset on suunniteltu katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.
Katujen päällysrakenneluokka on 5. Uusien katurakenteiden kokonaispaksuus on 0,85 ja 0,65 metriä. Katujen päällysrakenteet mahtuvat katualueelle.