Purolaaksonpiha

Katuluokka

Purolaaksonpiha on asutusta palveleva uusi tonttikatu, joka toimii pihakatuna.

Poikkileikkaus

Purolaaksonpihalla ei ole erillistä ajorataa. Kevytliikenne käyttää samaa katualuetta, jonka leveys vaihtelee 9,0-18,0 metriin.
Katualueen poikkileikkaus on reunoilta keskelle sivukalteva.

Katusuunnitelman alueelle on merkitty erilliset pysäköintipaikat lyhytaikaista pysäköintiä varten.

Liikenne

Purolaaksonpiha liittyy eteläosastaan ulkopuoliseen liikenneverkkoon. Kadun liikenne on pääosin kadun varren kiinteistöjen asukasliikennettä.

Istutukset

Esitettyjen kadunrakennustoimenpiteiden yhteydessä tehdään istutuksia. Kadun keskiosaan rakennetaan istutusalue, johon istutetaan katupuita ja nurmetetaan.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Ajoneuvoliikenteelle tarkoitettu katualueen kulutuskerros on asfalttia. Pysäköintipaikat ja muut liikennöintiin tarkoitetut alueet toteutetaan betonikivi- ja nurmikivialueina. Kadun keskiosan istutusalueelle istutetaan katupuita ja alue nurmetetaan. Istutusalue on erotettu liikennealueesta graniittisella reunatuella. Purolaaksonpihan ja katuverkon liittymäkohtaan rakennetaan graniittinen reunatuki erottamaan pihakatu muusta liikenneverkosta. Katu valaistaan liikennöintialueen reunalle sijoitettavin valaisinpylväin (korkeus 6 m).

Kuivatus ja vesihuolto

Katualueelle rakennetaan vesihuolto- ja energiaverkon linjoja. Katualueen kuivatusta varten rakennetaan hulevesiviemäröinti. Katujen osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle.

Katujen rakenteet

Katurakennekerrokset on suunniteltu InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.

Katurakenteen kokonaispaksuus asfaltti- ja kiveysalueella on 0,89 metriä.

Katujen päällysrakenteet mahtuvat katualueelle.