Perusmäen puistotie, Suopurontie

Katuluokka

Kadut ovat Pohjois-Espoon kaava-alueita yhdistäviä itä-länsi suunnassa kulkevia, toisiinsa liittyviä pääkokoojakatuja. Perusmäen puistotie ja Suopurontie toimivat pohjoisten kaava-alueiden yhdysväylänä itään Niipperintien kautta Vihdintielle ja KehäIII:lle.

Poikkileikkaukset

Perusmäen puistotien ja Suopurontien ajoradan leveys on 6,5 metriä ja jk+pp-tien leveys on 3,0 metriä. Välissä on 3,0 metrin nurmetettava erotuskaista.

Ajoradat ovat reunaa kohti sivukaltevat.

Liikenne

Katujen ajoneuvoliikenne on tyypillistä kokoojakadun liikennettä. Kaduilla on linja-autoliikennettä.

Istutukset  

Erotuskaista ja reuna-alueet nurmetetaan luokan A3 mukaisesti.

Vaikutukset kaupunkikuvaan

Katujen reunakivet ovat upotettavia graniittisia reunakiviä. Kadut valaistaan uusin teräspylväin. Erotellulla kevyenliikenteenväylällä on oma pylväsvalaistus. Luonnonkiveyksiä käytetään kevyen liikenteenväylän ja ajoradan liittymäkohdissa, lähinnä välikaistojen saarekkeissa. Perusmäen puistotielle rakennetaan vastakkaiset linja-autopysäkit kadun molemmille puolille.

Kuivatus ja vesihuolto

Suopurontiellä on nykyinen jätevesiviemäri ja vesijohto. Katujen kuivatusta parannetaan rakentamalla hulevesiviemärit, jotka laskevat Suopurontien alittavaan laskuojaan.

Katujen rakenteet

Katurakennekerrokset on suunniteltu katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.
Uusien katurakenteiden kokonaispaksuus on 0,89 tai 1,04 metriä pohjamaaluokasta riippuen. Katujen päällysrakenteet mahtuvat katualueelle.