Niipperintie ja Niipperinkuja

Katuluokat

Niipperintie on olemassa oleva alueellinen pääkatu, joka toimii joukkoliikenteen runkoyhteytenä.

Poikkileikkaukset

Niipperintie on 1 - ajoratainen ja 2 – kaistainen. Ajoradan leveys on linjaosuuksilla 6,50 metriä ja poikkileikkaus on harjakalteva. Ajoradan itäpuolisen, rinnakkaisen yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien päällysteen leveys on 3,50 metriä. Ajoradan länsipuolella on 3,00 metrin levyinen kevyen liikenteen väylä plv 600 – 685 ja plv 1290 – 1350 2,50 metrin levyinen jalkakäytävä. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien välikaistojen leveys vaihtelee 0 – 25 metrin välillä. Välikaistoista osa on istutusalueita, osa on kivettyjä, osalla on linja-autopysäkkejä.

Niipperintien ja Niipperinpellon kolmihaarainen liittymä varustetaan pääsuunnan suojatiesaarekkeella. Niipperintien ja Niipperinkujan kolmihaaraliittymässä kaikki tulosuunnat varustetaan suojatiesaarekkein. Niipperintielle toteutetaan lisäksi ajonopeuksien hillitsemiseksi saareke noin plv 345 – 355 ja erillinen suojatiesaareke noin plv 600 – 610. Niipperintien linja-autopysäkit ovat noin plv 430 –  500 oik, plv 630 – 680 vas. ja plv 1110 – 1155 oik. Kukin pysäkki on mitoitettu kahdelle linja-autolle.

Niipperintien parannustoimenpiteisiin kuuluvana rakennetaan kokonaan uusi Niipperinkujan noin 50 metrin pituinen osuus. Niipperinkujan poikkileikkaus on 2-ajoratainen ja 2-kaistainen, ajoradat ovat 4,00 metrin levyiset, istutettavan välikaistan leveys on 3,00 metriä.

Liikenne

Niipperintien liikenne on alueen asukas-, asiointi- ja työmatkaliikennettä. Kadulla on myös joukkolii-kennettä. Niipperinkujan liikenne on pääasiassa asukasliikennettä, mutta se palvelee myös läheistä ur-heilukenttää ja koulua.

Niipperintien ennusteliikennemäärä (KAVL 2030) on noin 6 000 ajon/vrk.

Istutukset

Esitettyjen kadunrakennustoimenpiteiden yhteydessä tehdään istutuksia. Piennaralueet nurmetetaan, osa nykyisistä katupuista säilytetään, toimenpidealueelle istutetaan myös uusia katupuita.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Niipperintie on nykyisin 1-ajoratainen ja 2-kaistainen. Katusuunnitelman toimenpiteillä katujakson liikennejärjestelyjä muokataan merkittävällä tavalla nykyistä katumaisemmiksi. Suunnitellut liikennejärjestelyt on sovitettu alueen maankäyttöperiaatteisiin ja liikenteellisiin tarpeisiin, lisäksi kadun laatutasoa nostetaan. Kadun tasaus säilyy käytännössä nykyisenä, koska katu liittyy useisiin olemassa oleviin ja säilytettäviin rakennuksiin sekä liikenneväyliin. Noin plv 400 - 500 leikataan kadun tasausta enimmillään noin 0,8 metriä ja pengerretään enimmillään noin 0,5 metriä mm. näkemäolosuhteiden parantamiseksi linja-autopysäkin kohdalla.  Kadun uusi poikkileikkaus sopeutuu hyvin ympäristön maankäyttöön ja maastonmuotoihin. Niipperintien kulutuskerrokset ovat pääosin asfalttia,linja-autopysäkkien odotustilat ovat betonikiveä. Ajoratojen reunakivet ovat graniittia. Piennaralueet nurmetetaan tai kivetään ja katu valaistaan.

Kuivatus ja vesihuolto

Niipperintielle rakennetaan hulevesirunkoviemäri ja siihen kuuluvat, uusien katujärjestelyjen edellyt-tämät hulevesikaivot ym. Katujaksoilla on olemassa olevia vesihuoltolinjoja ja muita teknisiä verkostoja. Ne säilyvät em. kaduilla lähes sellaisenaan käytössä.

Hulevedet puretaan Niipperintien lähialueilla oleviin hulevesiviemäreihin ja Myllypuroon.

Niipperintien pituuskaltevuudet ovat riittäviä toimivalle pintakuivatukselle.

Katujen rakenteet

Katurakennekerrokset on suunniteltu Espoon kaupungin Teknisen keskuksen kadun päällysrakenteiden mitoitusohjeiden mukaisesti.

Niipperintien katurakenteiden kokonaispaksuus on ajoradoilla 1,1 metriä ja kevyen liikenteen väylillä vähintään 0,74 metriä. Em. mitat toteutuvat asfalttipäällysteisillä osuuksilla, kivipintaisilla osuuksilla rakenteiden kokonaispaksuus on em. mittoja suurempi.

Leikkaus- ja pengerluiskat mahtuvat katu- ja puistoalueille. Meluesteitä ei rakenneta. Ajoradat valais-taan 10 metriä korkeilla pylväsvalaisimilla, erillisillä kevyen liikenteen väylillä käytetään 5 metriä kor-keita kevyen liikenteen väylien valaisimia.