Kalliomäki

Kalliomäentien ajoradan leveys on 5,0 metriä ja jk+pp-tien leveys on 3,0 metriä. Nylanderin torpan ajoradan leveys on 4,0m metriä. Nyppylänkujan kevyenliikenteenraitin leveys vaihtelee 3,0-3,5 metriin. Nyppylätien osuus paaluvälillä 0-125, Kalliomäenkulmassa ja Nyppylätanhuassa ja on Kalliomäentien liittymän kohdalla 3,0 metriä leveät kevyenliikenteenväylät. Nyppylätanhuan osuus paaluvälillä 0-35, Kalliomäenkuja ja Kaarlaaksonkuja ovat 4,5 metriä leveitä tonttikatuja. Muut kadut ovat 5,0 metriä leveitä.

Ajoradat ovat yksipuoleisesti sivukaltevat.

Katujen ajoneuvoliikenne on rakennetun pientaloalueen tonttiliikennettä.

Reuna-alueet nurmetetaan luokan A3 mukaisesti.

Katujen reunakivet ovat upotettavia graniittisia reunakiviä. Reuna-alueet nurmetetaan. Kadut valaistaan uusin teräspylväin.

Kalliomäentiellä on nykyinen jätevesiviemäri ja vesijohto. Muut kadut kuivatetaan hulevesiviemärein ja niihin rakennetaan vesijohto ja jätevesiviemäri. Uuden vesihuollon yhteyteen rakennetaan kaksi jätevesipumppaamoa.
Nykyisen Kallionmäentien ajoradan ja viereisten tonttien kuivatusta parannetaan rakentamalla hulevesiviemärit, jotka purkavat puistoalueille ja Kalliomäentien kautta Suopurontien poikki olevaan laskuojaan.

Katurakennekerrokset on suunniteltu katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.
Uusien katurakenteiden kokonaispaksuus on 0,75 tai 0,85 metriä pohjamaaluokasta riippuen. Katujen päällysrakenteet mahtuvat katualueelle.