Kalliolaaksontie

Kalliolaaksontien ajoradan leveys on 5,0 metriä ja jk+pp-tien leveys on 3,0m. Ajorata on yksipuoleisesti sivukalteva.

Kadun ajoneuvoliikenne on pientaloalueen tonttiliikennettä.

Reuna-alueet nurmetetaan luokan A3 mukaisesti. Katualueella ja sen rajalla olevia nykyisiä puita ja pensasistutuksia joudutaan poistamaan kadunrakennustöiden takia. Nykyistä kasvillisuutta pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan.

Kalliolaaksontien ajoradan ja jk+pp-tien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Kalliolaaksontien reunakivet ovat upotettavia graniittisia reunakiviä. Kadut valaistaan uusin teräspylväin.

Kalliolaaksontiellä on nykyinen jätevesiviemäri ja vesijohto, jotka uusitaan. Kalliolaaksontie kuivatetaan rakentamalla hulevesiviemäri, joka purkaa vedet puistoalueelle avo-ojaan.

Katurakennekerrokset on suunniteltu katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti. Kalliolaaksontien päällysrakenneluokka on 5. Uuden katurakenteen kokonaispaksuus on 0,85 metriä.

Kadun rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2016.