Kalajärven puistotie, Kalajärvenkallio ja Järvenkallionkuja

Hiirisuontie on Kalajärven koululle saakka nykyinen katu, joka saneerataan ja jonka nimi muuttuu Kalajärven puistotieksi, katua jatketaan Kalajärventielle asti.

Kalajärvenkallio on uusi katu Kalajärvenkallion asemakaava-alueella ja se liittyy Kalajärvenranta nimiseen nykyiseen tonttikatuun. Nykyisin alue on kallioista metsää.

Järvenkallionkuja on uusi katu Kalajärvenkallion asemakaava-alueella ja se liittyy Kalajärvenkallio nimiseen uuteen tonttikatuun. Nykyisin alue on kallioista metsää.

Katuluokka

Kalajärven puistotie on tonttikatu, jonka katuluokka on 4.

Kalajärvenkallio liittyy Kalajärvenranta nimiseen tonttikatuun. Kalajärvenkallio on tonttikatu, jonka katuluokka on 4.

Järvenkallionkuja liittyy Kalajärvenkallion tonttikatuun. Järvenkallionkuja on tonttikatu, jonka katuluokka on 5.

Poikkileikkaus

Kalajärven puistotie on 1-ajoratainen. Ajoradan leveys on 6,00 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on kahteen suuntaan sivukalteva. Yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien päällysteen leveys on 3,50 metriä. Kadun itäpuoliseen päähän tehdään 2.25 metriä leveä jalankulkutie, joka muuttuu jalankulku-ja pyörätieksi Hiirisuontien ja Pohjoisentien välisellä alueella, lisäksi tällä välillä kadun eteläpuolelle tehdään lyhyt jalankulkutie, jonka leveys on 2.25 metriä. Kadun varrella on Kalajärven koulun kohdalla 11 pysäköintipaikkaa ja kolme yhdistettyä suojatietä, jotka tehdään korotettuna.

Katusuunnitelman alueella, Hiirisuontien ja Pohjoisentien välisellä alueella, on linja-autojen kääntöpaikka ja yksi linja-autopysäkki.

Kalajärvenkallio on 1-ajoratainen. Ajoradan leveys on 5,00 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on kahteen suuntaan sivukalteva. Jalankulkutien päällysteen leveys on 3,00 metriä. Kadun länsipäähän tehdään levennetty kääntöpaikka.

Järvenkallionkuja on 1-ajoratainen. Ajoradan leveys on 5,00 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on kahteen suuntaan sivukalteva. Kadun pohjoispäähän tehdään levennetty kääntöpaikka.

Liikenne

Kalajärven puistotien liikenne on pääosin Kalajärvenkouluun, päiväkotiin ja R.M.Heinon moottoripyöräliikkeeseen kohdistuvaa liikennettä. Hiirisuontien ja Pohjoisentien välisellä osuudella on linja-autoliikennettä.

Kun koko alueen suunniteltu maankäyttö on toteutunut, liikennemäärät tulevat olemaan arvion mukaan seuraavat: Huipputuntina (aamulla) koulunosalta n. 200 autoa/h kokonaisuudessaan n. 1 000 autoa/vrk.

Kalajärvenkallion ja Järvenkallionkujan liikenne on pääosin pientalojen tonteille kohdistuvaa liikennettä

Istutukset

Piennaralueet nurmetetaan, metsän kohdilla piennaralueelle laitetaan esim. kuorikatetta.

Kuivatus ja vesihuolto

Kalajärven puistotien ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kuivatusta varten rakennetaan hulevesiviemäröinti. Katujen osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle. Osa kadun hulevesistä ohjataan Puisto ja EV-alueilla kulkevaan avo-ojaan. Ojan hulevedet ohjataan edelleen rummussa Kalajärven puistotien alitse. Osa hulevesistä ohjataan Vihdintien alitse menevään avo-ojaan. Pieni määrä hulevesiä Kalajärven puistotie itäpäässä ohjataan Hiirisuontien nykyiseen hulevesiviemäriin.

Nykyiset jätevesiviemärit ja vesijohdot sijaitsevat Kalajärven puistotien molemmissa päissä.

Kalajärvenkallion ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kuivatusta varten rakennetaan hulevesiviemäröinti. Katujen osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle. Osa kadun hulevesistä ohjataan VL-alueelle rakennettavien hulevesien viivytys- ja selkeytysrakenteiden kautta Kalajärveen tai nykyiseen kosteikkoon. Kadun loppupään hulevedet johdetaan kadun pohjoispuolelle Kalajärvenmetsän VL-alueelle.

Järvenkallionkujan ajoradan väylien kuivatusta varten rakennetaan hulevesiviemäröinti. Kadun pituuskaltevuus on riittävä toimivalle pintakuivatukselle. Hulevesiviemäri liitetään Järvenkallion hulevesilinjaan, josta hulevedet johdetaan Kalajärvenmetsän VL-alueella sijaitsevaan nykyiseen kosteikkoon.

Kiinteistöjen vesihuoltoa varten rakennetaan katualueelle jätevesiviemäri ja vesijohto, jotka liitetään Järvenkallion vesihuoltolinjaan.

Katujen rakenteet

Katurakennekerrokset on suunniteltu ohjeen Espoo uudet katurakenteet ja InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.

Katurakenteiden kokonaispaksuudet ovat ajoradalla 0,80 metriä ja kevyen liikenteen väylillä 0,79 metriä.

Katujen päällysrakenteet mahtuvat katualueelle. Luiskat menevät osin katualueen ulkopuolelle.

Suunnitelman vaikutukset

Kalajärven puistotielle on suunniteltu jk+pp-tie ja useita kadun ylittäviä suojateitä, joista kolme on korotettuja. Näiden toimien vuoksi liikenneturvallisuus alueella on parantunut.

Kalajärven puistotien esteettömyys toteutetaan perustasoisena. Kadun poikkileikkaus sopeutuu hyvin kaupunkiympäristöön.

Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat graniittia. Osa piennaralueista nurmetetaan, koulun kohdalla piennaralueet tehdään samasta materiaalista kuin mitä koulun puolella on käytetty, betonikiveä, nurmikiveä ja nurmetusta. Ajorata valaistaan länsipäästä alkaen pohjoispuolelle sijoitettavin 1-vartisin valaisinpylväin (korkeus 10 m), kadun itäpäässä 3 kpl valaisinpylväitä sijoitetaan kadun länsipuolelle, jk+pp-tien viereen.

Kalajärvenkallion ja Järvenkallionkujan ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat graniittia. Piennaralueet nurmetetaan ja kallioleikkausten kohdalla käytetään sepellystä. Kadulle rakennetaan uusi katuvalaistus.