Gobbackantie

Katuluokka

Suunniteltu Gobbackantie tulee olemaan alueellinen kokoojakatu sekä Pyöräilyn tavoiteverkko vuodelle 2050 -kartan mukainen pp-pääreitti.

Poikkileikkaus

Suunnitellussa tilanteessa Gobbackantie on asfalttipintainen ja harjakalteva, jossa 6,50 metrin levyinen ajorata rajataan reunatuin.
Ajoradan itäpuolelle toteutetaan noin plv 0 – 2570 ja plv 2760 – 2890 rinnakkainen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, jonka päällysteen leveys on 3,00 metriä. Ajoradan länsipuolelle toteutetaan koko katuosuudelle (noin plv 0 – 2890) asfalttipäällysteinen, 3,50 metrin levyinen yhdistetty jk+pp-tie. Pääosalla katujaksoa ajoradan ja läntisen jk+pp-tien väliin rakennetaan 3,00 metrin levyinen vihervälikaista. Eräillä osuuksilla tilanahtauden vuoksi välikaista toteutetaan 1,00 metrin levyisenä kivipintaisena välikaistana.
Kadun eteläosan linja-autopysäkit ovat ajoradan sivussa, keski- ja pohjoisosalle esitetään ajoratapysäkkejä. Pysäkit mitoitetaan yhdelle linja-autolle.

Liikenne

Kun katuvarren ja sen lähialueiden suunniteltu maankäyttö on toteutettu, liikenneennusteiden mukaan katujakson eteläosalla on liikennettä (KAVL) noin 7 000 ajon/vrk ja pohjoisosalla noin 3 500 ajon/vrk. Kadun mitoitusnopeus on 40 km/h.
Gobbackantie tulee palvelemaan myös linja-autoliikennettä ja katu tulee olemaan etenkin eteläosiltaan maatalouskoneiden liikkumisen ja kuljettamisen kannalta keskeinen katuyhteys.

Pintamateriaalit ja istutukset

Kevyen liikenteen väylät asfaltoidaan. Linja-autopysäkkien odotustilat ja kapeat välikaistat kivetään.  Keskisaarekkeisiin rakennettava yliajettava osuus kivetään ja saarekkeiden keskelle istutetaan matalia pensaita. Tienpientareille kylvetään nurmikko tonttien kohdalle. Luonnontilaisten alueiden ja peltojen kohdalla pientareet verhoillaan alueelta kuoritulla pintamaalla, jonka siemenpankista kehittyy niitty. Läntisen kevyen liikenteen väylän ja ajoradan välissä sijaitsevalle viherkaistalle istutetaan muutamia puurivistöjä, joiden alustat katetaan kuorikkeella. Muualla viherkaistan pinnoitteena on nurmikko. Lisäksi kahdelle puistoalueelle istutetaan puita täydentämään tien yli kulkevaa liito-oravien reittiä.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Gobbackantien rakentamisen myötä ennen maaseutumainen haja-asutusalue voi alkaa rakentua tiiviimmäksi erillis- ja pientaloalueeksi. Aiemmin peltojen, metsien halki ja pienten asutuskeskittymien sivuitse mutkitellut tie kulkee tulevaisuudessa pääasiassa asuinalueiden keskellä, mutta maisemassa säilyy myös metsäisiä puistoja ja peltoa. Osa kadusta sijoittuu vanhojen teiden kohdalle ja osa uuteen paikkaan. Gobbackantie rakennetaan alueellisen kokoojakadun vaatimusten mukaisesti. Nykyisten katujen kohdalla katualue levenee 4-5 metristä 6,5 metriin ja tien molemmille puolille rakennetaan vaiheittain kevyen liikenteen väylät. Tien linjaus säilyy maaseutumaisen mutkittelevana.
Gobbackantielle rakennetaan katuvalaistus. Valaisinkorkeus kadulla on 10 m ja kevyen liikenteen väylillä 6 m.

Kuivatus ja vesihuolto

Jätevesiviemäri ja vesijohto rakennetaan Gobbackantielle Koskelontieltä Lavametsäntie -katuun saakka. Vesijohdon putkikoko vaihtelee välillä Ø110-225 mm ja jätevesiviemärin välillä Ø200-600 mm. Osa jätevesiviemäreistä on rakennettava paineviemäreinä. Myös poikkikaduille rakennetaan varauksia vesijohtojen sekä jätevesi- ja hulevesiviemäreiden jatkamiselle.
Gobbackantiellä kuivatus hoidetaan reunakivistä johtuen hulevesiviemäröinnillä ritiläkaivoineen. Katujen osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle. Gobbackan ja Kalliomäen kaava-alueilta syntyvät hulevedet viivytetään hulevesiviemäreiden purkupisteille rakennettavilla viivytyspainanteilla. Viivytyspainanteita rakennetaan kolmeen kohtaan. Lisäksi alueella on yksi nykyinen huleveden viivytyspainanne.

Katujen rakenteet

Katurakennekerrokset on suunniteltu Espoo uudet katurakenteet ja InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.
Uusittavilla osuuksilla katurakenteiden kokonaispaksuudet vaihtelevat maaperäolosuhteiden perusteella, ajoradoilla 0,81 metriä ja kevyen liikenteen väylillä 0,79 metriä. Pehmeikköalueilla katujen pohjanvahvistuksena käytetään pääasiassa pilaristabilointia.
Katujen päällysrakenteet mahtuvat pääosin katualueelle, luiskat menevät paikoitellen tonttien puolelle. Meluesteitä ei rakenneta.

Muuta

Kadunrakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2019 aikana. Rakentaminen kestänee n. 1,5 vuotta.