Alaniementie, Alaniemenaskel, Alaniemenkuja, Alaniemenpolku

Katuluokka

Suunnittelualueeseen kuuluvat nykyiset kadut ovat Alaniementie välillä Alaniemenaskel – Alaniemenkuja, Alaniementie välillä Alaniemenkuja – Långkärrsberget-puisto, Alaniemenkuja ja Alaniemenpolku. Kaikki suunniteltavat kadut ovat tonttikatuja. Suunnittelualueeseen kuuluu myös erillinen kevyen liikenteen väylä Alaniemenaskel (jk+pp-tie).

Poikkileikkaus

Välillä Alaniemenaskel - Alaniemenkuja reunatuilla rajatun Alaniementien leveys on 5,00 m ja poikkileikkaus on yksipuolisesti kalteva. Kadun itäpuolisen jalkakäytävän päällysteen leveys on 2,50 m. Välillä Alaniemenkuja – Långkärrsberget-puisto reunatuilla rajatun Alaniementien leveys on 5,00 m ja poikkileikkaus on yksipuolisesti kalteva. Kadun eteläpuolisen jalankulku- ja pyörätien (jk+pp-tien) päällysteen leveys on 3,00 m. Kadun päätä ennen, kaarteen kohdalle, rakennetaan kääntöpaikka. Jk+pp-tie liitetään kadun itäpäässä puistoalueen nykyiseen kulkuyhteyteen.

Reunatuilla rajatun Alaniemenkujan leveys on 5,00 m ja poikkileikkaus on yksipuolisesti kalteva. Kadun eteläpuolisen jk+pp-tien päällysteen leveys on 3,00 m. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka. Jk+pp-tie liitetään kadun länsipäässä puistoalueen nykyiseen kulkuyhteyteen. Reunatuilla rajatun, yksipuolisesti kaltevan Alaniemenpolun leveys on 4,00 m. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka. Alaniemenaskel -nimisen jk+pp-tien päällysteen leveys on 3,5 m.

Liikenne

Suunnittelualue sijaitsee kokonaan rakennetulla asuntoalueella. Alueen lähin linja-autoreitti sijaitsee Vihdintiellä. Suunniteltavien katujen liikenne on pääosin tonttikatujen varsilla asuvien sekä alueella asioivien ja vierailevien liikennettä.

Istutukset

Suunnittelualueella on varsin vähän ajoradan ja kiinteistörajojen välistä viheraluetta, joten nykyiset puut joudutaan suurimmaksi osaksi poistamaan katualueelta. Nykyistä kasvillisuutta pyritään kuitenkin säilyttämään mahdollisimman paljon. Katujen vihertöinä tehdään lähinnä nurmetuksia, sillä kaduille ei mahdu juurikaan erityisiä lisäistutuksia.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Esitetyillä järjestelyillä parannetaan Alaniemen alueen kaupunkikuvaa. Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Reunakivet ovat graniittia. Kadut ja kevyen liikenteen väylät valaistaan. Katujen kohdalla valaisinkorkeus on 8 m.

Katujen ja raittien korkeusasemat on sovitettu liittyvien alueiden nykyisiin tai suunnitelmien mukaisiin korkeusasemiin.

Kuivatus ja vesihuolto

Suunnittelualueella ei ole nykyistä hulevesiviemäristöä. Kaikkien suunniteltavien katujen kohdalle rakennetaan hulevesiviemäröinti. Alaniementiellä sijaitsevat rakennettu jätevesiviemäri 200 PVC ja vesijohto 90 PVC. Alaniemenkujalla ja Alaniemenpolulla sijaitsevat jätevesiviemäri 160/200 PVC ja vesijohto 50 PE. Vesijohdot ja jätevesiviemärit jätetään paikoilleen. Alaniementielle rakennetaan uusi runkovesijohto 300 SG, joka lähtee Alaniementien itäpäästä sijoittuen Alaniementien alle ja ulottuen Vihdintien varrelle kevyen liikenteen väylän viereen.

Katujen ja raittien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle.

Katujen rakenteet

Katujen ja raittien rakennekerrokset on suunniteltu InfraRYL -ohjeiden mukaisesti.

Katurakenteiden kokonaispaksuus kallioleikkauksen kohdalla on ajoradalla 0,24 metriä ja kevyen liikenteen väylillä 0,19 metriä. Routivan moreenin (pohjamaaluokka E) kohdalla katurakenteiden kokonaispaksuus on 0,64 m ja kevyen liikenteen väylillä 0,79 m.

Katujen rakennekerrokset mahtuvat katu- ja puistoalueille. Säilyvien katualueen rajalla olevien pensasaitojen juuristot saattavat joiltakin osin vaurioitua kadunrakennustöiden yhteydessä.

Meluesteitä ei tarvita.

Muuta

Katujen rakentaminen aloitetaan näillä näkymin vuonna 2019, tekninen lautakunta päättää määrärahoista. Alaniemenaskelta ei vielä lähivuosina rakenneta Alaniemen asemakaavan mukaiseksi kevyenliikenteenväyläksi, vaan sen kautta ajetaan edelleen Vihdintielle. Reitti muuttuu, kun Örkkiniityn suunnan asemakaavoitus tarkentuu.