Matinkylän urheilupuisto

Espoon kaupunkitekniikan keskus käynnistää Matinkylän urheilupuistoon katu- ja puistosuunnitelmien laadinnan yhteistyössä Espoon liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa. Tavoitteena on kehittää urheilupuiston toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä sekä turvallisuutta. Samalla parannetaan myös pysäköinti- ja saattoliikennejärjestelyitä sekä kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä.

Iirislahdenpolku on Matinkylän jäähallien asemakaava-alueelle sijoittuva uusi kevyen liikenteen yhteys Matinkartanontien ja Iirislahden asuinalueen välille. Uusi katuyhteys mahdollistaa huoltoliikenteen uuden kolmen kaukalon jäähallin ja eteläpuolisen yleisurheilukentän välille, sekä pelastusliikenteen reitin jäähallin ympäri. Iirislahdenpolun eteläreunaan yleisurheilukentän kulkuyhteyden läheisyyteen on sijoitettu polkupyöräpysäköintiä. Iirislahdenpolun katutilaa on elävöitetty istutusten avulla. Iirislahdenpolun leveys on vähintään 5,50 metriä. Kevyen liikenteen väylä on sivukalteva uudesta kolmen kaukalon jäähallista kohti eteläistä yleisurheilukenttää.
Iirislahdenpolun ja yleisurheilukentän välinen korkeusero hoidetaan luiskalla.

Jäätori on LP-1-alueen, uusien jäähallien sekä nykyisen jalkapallokentän väliselle alueelle sijoittuva katuaukio. Aukiolta on yhteys uuteen yhden kaukalon jäähalliin (kortteli 23053) sekä uuteen kolmen kaukalon jäähalliin (kortteli 23054). Jäätorin katutilaa on elävöitetty aukiolle sijoittuvien istutusten avulla. Jäätorin ja jalkapallokentän väliin sijoitetaan polkupyöräpysäköintiä. Jäätorin kautta kiertää myös kolmen kaukalon jäähallin pelastusliikenteen reitti korttelin 23054 ympäri. Jäätori on pääosin kevyen liikenteen käytössä oleva katuaukio.

LP-1-alue on Matinkartanontien ja uusien jäähallien väliin sijoittuva pysäköintialue. Katusuunnitelman alueella toteutetaan kaksi suuntaisliittymää Matinkartanontielle sekä yksi kiertoliittymän haara Matinkadun uuteen kiertoliittymään. LP-1-alueelle on osoitettu 160 autopaikkaa sekä viisi liikuntaesteisten pysäköintipaikkaa. Pysäköintialueelle suunnitellaan lisäksi hulevesien käsittelyyn biosuodatusrakenne sekä erillinen läpäisevän päällysteen alue ja osin katualueelle sijoittuva korttelin 23054 toimintoja palveleva huoltopaikka. Sekä biosuodatusrakennetta että muita LP-1-alueen osia elävöitetään istutuksilla. Pysäköintialueelle on suunniteltu yhden kaukalon jäähallin (23053) edustalle saattopaikat, jotka on mitoitettu linja-autolle. Pysäköintialueen kaltevuus vaihtelee ja alueet kallistetaan hulevesien käsittelyä varten biosuodatusrakenteisiin ja läpäisevän päällysteen alueelle. Pysäköintiruudut ovat mitoiltaan 5,00 metriä * 2,50 metriä ja liikuntaesteisten paikat 5,00 metriä * 3,60 metriä. Alueen itäreunassa on 3,50 metriä leveä bussien saattoalue.

Katualueilla on olemassa olevia vesihuoltolinjoja sekä muita teknisiä verkostoja. Katujen ja raittien rakentamisen yhteydessä toteutetaan nykyisten vesihuoltolinjojen siirtoja sekä muuttuvien katualueiden ja uusien korttelialueiden edellyttämiä verkostoja. Katujen, raittien ja yleisiin alueisiin liittyvien kiinteistöjen kuivatusjärjestelyjä varten rakennetaan uusia hulevesiviemäreitä. Katujen ja raittien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle. Alueen kaduille rakennetaan tietoliikenne- ja energiaverkkojen linjoja.

Matinkylän urheilupuiston katu- ja puistosuunnitelmien yleisötilaisuus järjestettiin tiistaina 21.8.2018 klo 17:00 – 18:00, Kauppakeskus Iso Omenan Stagella, palvelutori 3. krs, Suomenlahdentie 1, Matinkylä.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävinä 29.10. – 12.11.2018 virka-aikana teknisen ja ympäristötoimen näyttelytilassa, Virastopiha 3, katutaso, Espoon keskus. Asiakaspalvelu puh. 09 816 25000.

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitteella: PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI, (käyntiosoite: Siltakatu 11, 3 krs. Kauppakeskus Entresse) tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi. Muistutuksen voi toimittaa myös asiointipisteisiin.

Alueeseen kuuluvat Matinkylän urheilupuiston puistosuunnitelmat ovat esillä kaupungin verkkosivuilla www.espoo.fi/Puistohankkeet.