Ravitie

Katuluokka

Ravitie on olemassa oleva asemakaavan mukainen paikallinen kokoojakatu, jonka eteläpuolelle on suunniteltu yhdistetty jalankulku - ja pyöräilyväylä. Ajoradan pohjoispuolella on tilavaraus pikaraitiotielle (Raide-Jokerille). Katusuunnitelma rajautuu lännessä Raviradankujaan ja idässä Espoon ja Helsingin rajaan.

Poikkileikkaukset

Ravitien  reunatuin  rajattu  ajorata  on  katusuunnitelmaosuudella  yksiajoratainen  ja  kaksikaistainen.  Ajoradan poikkileikkaus on harjakalteva, ajoradan etelänpuoleinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie on sivukalteva ajoradalle päin.

Ravitien reunakivin rajatun ajoradan leveys on 6,00 metriä, ajoradan eteläpuolisen yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien päällysteen leveys on 3,50 metriä. Pikaraitiotien tilavarausalueen leveys on noin 8 metriä. Ravitien itäpäässä, Espoon ja Helsingin rajalla, on tilavaraus pikaraitiotien pysäkkiparille.

Ravitielle rakennetaan liikenteen rauhoittajina toimivia keskisaarekkeita sekä liittymäkanavointeja ja suojateitä palvelevia saarekkeita ja keskikaistoja.

Liikenne

Ravitien nykyinen liikennemäärä (KAVL) on noin 3 900 ajon/vrk. Liikenne-ennuste vuodelle 2040 on noin 7 000 – 8 500 ajon/vrk (KAVL). Alustavan tiedon mukaan pikaraitiotien vuo-rovälit arkipäivinä tulevat olemaan noin 5 – 10 minuuttia. Ravitien ja Vermonrinteenkujan liittymä sekä pikaraitiotien ja Ravitien tasoristeys Ravitien itäpäädyssä ovat myös valo-ohjattuja.

Istutukset ja nykyinen kasvillisuus

Ravitien katualueelle sekä  pohjoispuoliselle puistoalueelle  istutetaan  uusia  puita  täydentämään alueen nykyistä puustoa, lisäksi katualueen reuna-alueet nurmetetaan. Hyväkuntoisia nykyisiä puita ja pensaita pyritään säilyttämään.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Ajoratojen sekä jalkakäytävien ja pyöräteiden kulutuskerrokset ovat pääsääntöisesti asfalttia. Katujen reunakivet ovat graniittia. Pikaraitiotien tilavarausalue sekä katualueiden reuna-alueet nurmetetaan.  Kadut ja raitit valaistaan. Katujen ja raittien korkeusasemat on sovitettu yhteen liittyvien alueiden korkeusasemien kanssa.

Kuivatus ja vesihuolto

Ravitien tasaus on suunniteltu murtoviivatasauksena siten, että alueelle muodostuu toimivat tulvareitit.  Ravitielle rakennetaan katusuunnitelmassa esitetty hulevesiviemäri kaivoineen. Ajoratojen ja raittien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle.

Katujen rakenteet

Katujen rakennekerrokset on suunniteltu Espoon kaupungin katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti. Ajoradoilla katurakenteen kokonaispaksuus on 1,04 metriä, jalkakäytävillä ja pyöräteillä katurakenteiden kokonaispaksuus on 0,84 metriä.  Meluesteille tai tukimuureille ei ole tarvetta.