Perkkaa II B, Vermo

Perkkaantie on nykyisin 1-ajoratainen ja 2-kaistainen. Katusuunnitelman toimenpiteillä katu muutetaan 2-ajorataiseksi. Kadun tasausta nostetaan Komentajankadun ja Ravitien liittymien väliseltä osuudelta. Nykyisten rakennusten kohdilla kadun uusi tasaus on sovitettu rakennusten ja niiden pihojen korkeusasemiin. Nostolla varaudutaan mahdollisiin tulvatilanteisiin. Kadun poikkileikkauksen levennykset tehdään pääosin nykyisen ajoradan pohjoispuolelle. Kadun uusi poikkileikkaus sopeutuu hyvin ympäristön maastonmuotoihin.

Ajoratojen kulutuskerrokset ovat asfalttia. Perkkaantien pohjoispuolisen jalkakäytävän välillä Upseerinkatu – Perkkaanpuronkuja, Hatsinanpuiston kevyen liikenteen väylien sekä kaikkien pysäkkien odotustilojen kulutuskerrokset ovat betonia tai luonnonkiveä. Pikaraitiotien ajoradan pintamateriaali määritellään raitiotielinjan tarkemman suunnittelun yhteydessä myöhemmin. Ajoratojen reunakivet ovat graniittia.

Esitettyjen kadunrakennustoimenpiteiden yhteydessä tehdään istutuksia. Katujen piennaralueet nurmetetaan, osalle toimenpidealueista istutetaan katupuita. Hatsinanaukiolla säilytetään nykyisiä merkittäviä puita.

Hevosenkengän ja Perkkaantien länsipään ennusteliikennemäärät ovat noin 20 000 ajon/vrk ja Perkkaantien itäpään ennusteliikennemäärä on noin 9 000 ajon/vrk, kun suunniteltu maankäyttö on toteutunut.
Hevosenkengällä  Perkkaantiellä ja Hatsinanaukiolla pääosa putkilinjoista (vj ja jv) järjestellään korttelialueella uudelleen. Hatsinanaukiolla ja Perkkaantien varrella siirretään Monikonpuron uoman linjausta.
Yleisten alueiden ja niihin rajoittuvien muiden alueiden kuivatusta varten kaduille rakennetaan hulevesiviemärit. Katujen pituuskaltevuus ovat riittävä toimivalle pintakuivatukselle.

Leikkaus- ja pengerluiskat mahtuvat katualueelle. Monikonpuron uoma rajataan tukimuurirakentein. Tukimuureja käytetään myös Hatsinanaukion pohjoissuunnan raitilla rajaamaan rautatien alitukseen johtavaa raittia muusta kevyen liikenteen alueesta. Meluesteitä ei rakenneta. Ajorata valaistaan 10 metriä korkeilla pylväsvalaisimilla, erillisillä kevyen liikenteen väylillä käytetään 5 m korkeita kevyen liikenteen väylien valaisimia.