Yläkartanontie, Kaskilaaksontie, Yläkartanonreitti

Katuluokat

Yläkartanontie ja Kaskilaaksontie ovat asemakaavan mukaisia, olemassa olevia kerrostaloalueen katuja. Yläkartanontie on alueellinen kokoojakatu, jolla on myös linja-autoliikennettä. Kaskilaaksontie on pohjoispäästään Yläkartanontiehen liittyvä, moottoriajoneuvoliikenteen osalta päättyvä kerrostaloalueen tonttikatu. Yläkartanontie on pp-pääreitti.

Poikkileikkaukset

Yläkartanontien ja Kaskilaaksontien reunatuin rajatut ajoradat ovat yksiajorataisia ja kaksikaistaisia. Molempien katujen ajoratojen poikkileikkaukset ovat harjakaltevia. Yläkartanontien ajoradan rinnakkaiset kevyen liikenteen väylät kallistetaan ajoradalle päin. Kaskilaaksontien ajoradan itäpuoliset, henkilöautojen yleiselle pysäköinnille tarkoitetut pysäköintipaikat kallistetaan myös ajoradalle päin.

Yläkartanontien ajoradan leveys on 6,50 metriä. Ajoradan pohjoispuolella on plv 0 – 200 yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Sen leveys on lähtökohtaisesti 3,00 metriä, poikkeuksena tukimuurijakso plv 68 – 143 vas, jolla yhdistetyn jk+pp -tien leveys on 3,15 metriä. Idempänä plv 200 – 340 on 2,00 metrin levyinen jalkakäytävä ja 2,50 metrin levyinen pyörätie rinnakkain. Jyrkkien luiskakaltevuuksien ja putoamiskorkeuden vuoksi ajoradan pohjoispuolisen jk+-pp-tien reunaan noin plv 170-190 asennetaan kevyen liikenteen kaide. Sillan pohjoispuolen kaidetta jatketaan pl 215 asti. Ajoradan eteläpuolisen, linja-autopysäkille johtavan jalkakäytävän plv 103 – 193 päällysteen leveys on 2,50 metriä. Kiertoliittymän itäpuolella ajoradan eteläpuolisen yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien leveys on lähtökohtaisesti 3,00 metriä, poikkeuksena on siltakannen kohta, jolla raitin leveys on 3,50 metriä.

Kaskilaaksontien ajoradan leveys on 5,50 metriä. Ajoradan itäpuolella noin plv 35 – 100 on 20 kpl henkilöautoille tarkoitettuja vinopysäköintipaikkoja. Pysäköintipaikat erotetaan ajoradasta 1,50 metrin levyisellä erotuskaistalla. Pysäköintipaikkojen itäpuolella on plv 20 – 120 jalkakäytävä/puistoraitti, joka on 2,00 metriä leveä. Raitti liitetään eteläpäästään Yläkartanonreittiin.

Yläkartanontien ja Kaskilaaksontien 1-kaistainen kiertoliittymä on mitoitettu telibusseille (pituus 14,5 metriä) ja moduulirekoille (pituus 25,25 metriä).  Yläkartanontiellä on kahdelle linja-autolle mitoitetut linja-autopysäkit ajoradan sivussa noin plv 35 – 90 vas. ja 108 – 168 oik.

Kaskilaaksontien eteläpäässä varaudutaan mahdollisen tulevaan asemakaavamuutokseen. Tällöin kadun eteläpäähän toteutetaan ympäriajettava kääntöpaikka. Nykyisellä LP-alueella olevat muutamat pysäköintipaikat poistetaan ja niitä korvaavat Kaskilaaksontien itälaidan vinopysäköintipaikat.

Liikenne

Yläkartanontien liikennemäärä (KAVL) on katusuunnitelmaosuudella noin 4 000 ajon/vrk. Kaskilaaksontien liikennemäärä on noin 1 000 ajon/vrk.

Istutukset ja nykyinen kasvillisuus

Katualueelle istutetaan uusia puita, lisäksi nurmetetaan tai maisemoidaan kasvillisuudella katualueen reuna-alueet. Liito-oravareitin hyppypuita sekä muita hyväkuntoisia nykyisiä puita ja pensaita säilytetään. Lisäksi liito-oravareittiä täydentäviä puita istutetaan Kaskilaaksontien kiertoliittymän ympäristöön.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Ajoratojen, jalkakäytävien ja pyöräteiden kulutuskerrokset ovat pääsääntöisesti asfalttia. Katujen reunakivet ovat graniittia. Katualueiden reuna-alueet nurmetetaan. Kadut ja raitit valaistaan. Katujen ja raittien korkeusasemat on sovitettu yhteen liittyvien alueiden korkeusasemien kanssa. Uusittava Yläkartanonportti on sijoituspaikkaansa hyvin sopiva, avara-aukkoinen kevyen liikenteen alikulkukäytävä.

Kuivatus ja vesihuolto

Katujen ja raittien tasaukset on suunniteltu siten, että alueelle muodostuu toimivat tulvareitit.

Molemmilla kaduilla on nykyisiä jäte- ja hulevesiviemäreitä sekä vesijohtoja. Nykyistä hulevesiviemärijärjestelmää täydennetään ja muokataan suunniteltujen katujärjestelyjen tarpeiden perusteella. Nykyinen jätevesiviemäri- ja vesijohtoverkosto jää pääosin käyttöön lukuun ottamatta Kartanonkulma-puistossa olevaa saneerattavaa vesijohtoa.

Ajoratojen ja raittien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle.

Katujen rakenteet

Katujen rakennekerrokset ovat suunniteltu Espoon kaupungin kaupunkitekniikan katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeiden mukaisesti. Katurakenteiden kokonaispaksuudet ovat maaperäolosuhteiden perusteella ajoradoilla 0,81 metriä, jalkakäytävillä ja pyöräteillä katurakenteiden kokonaispaksuus on 0,79 metriä. Kivetyillä alueilla rakennekerrosten kokonaispaksuus vaihtelee 1,2 – 1,3 metrin välillä. Yläkartanontielle tarvitaan noin plv 68 – 143 vas. tukimuuri, jonka näkyvä korkeus vaihtelee 0,68 – 2,1 metrin välillä. Meluesteille ei ole tarvetta.

Osat Kartanonkulman ja Kartanonkallion puistoista

Puistosuunnitelman mukaista Kartanonkulman puistoaluetta (PI 1) rajaavat etelästä Yläkartanontie, lännestä ja pohjoisesta Kartanonkulma ja kortteli 33020 sekä idästä kortteli 33002. Puistosuunnitelman mukaista Kartanonkallion puistoaluetta rajaavat etelästä Kaskivuorenkuja, lännestä Kaskilaaksontie, pohjoisesta Yläkartanontie ja idästä kortteli 33008. Molempien puistoalueiden kautta linjattu, alueellisesti keskeinen kevyen liikenteen yhteys Yläkartanonreitti, alittaa Yläkartanontien uusittavassa kevyen liikenteen alikulkukäytävässä (Yläkartanonportti). Puistoalueilla ovat myös Yläkartanonreitin, Yläkartanontien ja Kaskilaaksontien väliset kevyen liikenteen yhdysraitit. Saneerattavan Yläkartanonreitin linjaus noudattaa pääosin raitin nykyistä linjausta. Uudet yhdysraitit on linjattu siten, että puistoalueella olevat, merkittävät ja mm. liito-oravien liikkumisen kannalta keskeiset puut voidaan säilyttää. Puistoalueiden luiskat nurmetetaan ja puistoon istutetaan puita.

Puistoalueiden raittien leveydet vaihtelevat 2,00 – 4,00 metrin välillä. Puistojen välisenä yhdyskäytävänä toimiva Yläkartanonreitti on puistoraiteista levein. Puistoraittien kulutuskerrokset ovat suunnitelmassa esitetyin rajauksin kivituhkaa tai asfalttia.

Etelä-pohjoissuuntainen puistovyöhyke on tärkeä liito-oravareitti. Rakennettavan kiertoliittymän ja alikulun ympäristössä on mitattu yksittäiset puut. Suunnitteluratkaisuissa on huomioitu liito-oravan kannalta tärkeät puut. Nykyisiä reittejä täydennetään puuistutuksilla, jotka turvaavat tärkeän yhteyden toimivuuden.

Muuta

Katu- ja puistosuunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toteutus on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 aikana.