Laidunmaanraitti, Nöykkiönlaaksontie

Katuluokka

Nöykkiönlaaksontie on nykyinen, paikallinen kokoojakatu.
Laidunmaanraitti on päättyvä tonttikatu.

Poikkileikkaus

Nöykkiönlaaksontien pohjoisreunaan rakennetaan uusi 3.5 m leveä yhdistetty jalka- ja pyörätie. Laidunmaanraitin liittymän alueelle rakennetaan keskisaarekkeella varustettu suojatie. Liittymän alueella, kadun leventyessä, kadun ja eteläpuolisen jalka- ja pyörätien rakenteita jatketaan.
Laidunmaanraitti on 1-ajoratainen. Harjakaltevan ajoradan leveys on 6 m. Ajoradasta 0,75 m erotuskaistalla erotetun pohjoispuolisen jalankulkutien leveys on 2,50 m. Laidunmaanraitin päässä on kääntöpaikka.

Liikenne

Nöykkiönlaaksontien liikenne koostuu Nöykkiönlaaksontien ja sen poikkikatujen liikenteestä myös läpiajoliikenteestä sekä kadun varrella sijaitsevalle koululle ja K-marketille suuntautuvasta liikenteestä.
Laidunmaanraitin liikenne tulee olemaan kadun asukasliikennettä. Kadun varrella olevat tontit ovat rakentamattomia.

Istutukset

Nöykkiönlaaksontien reuna-alueet nurmetetaan.
Laidunmaanraitin esitettyjen kadunrakennustoimenpiteiden yhteydessä tehdään istutuksia. Piennaralueet nurmetetaan ja katualueen loppupäähän istutetaan yksi katupuu. Laidunmaanpuistoalueella kulkee liito-oravien kulkureitti.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Ajoradan ja jalkakäytävän kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat betonia. Nöykkiönlaaksontien ajorata valaistaan pohjoisreunaan sijoitettavilla 10 m korkeilla valaisinpylväillä.
Laidunmaanraitin erotuskaista kivetään betonikivillä ja piennaralueet nurmetetaan. Ajorata valaistaan kadun pohjoisreunaan sijoitettavilla 8 m korkeilla valaisinpylväillä.

Kuivatus ja vesihuolto

Nöykkiönlaaksontien uuden jalka- ja polkupyörätien alle rakennetaan jätevesiviemäri Laidunmaanraitilta noin 50 m länteen, puistoalueelle rakennettavalle pumppaamolle. Pumppaamolta jätevedet ohjataan paineviemärissä Laidunmaanraitin pohjoispuolella olevaan nykyiseen viemäriin.
Nöykkiönlaaksontien uuden jalka- ja polkupyörätien hulevedet kerätään nykyisiin ajoradan reunassa oleviin ritiläkannella varustettuihin kaivoihin. Kaivoista lähteviä purkuputkia jatketaan ja hulevedet puretaan nykyisiin ojiin. Ritiläkannella varustettuja kaivoja lisätään tarpeen mukaan. Laidunmaanraitin liittymän eteläpuolelle rakennetaan uutta hulevesiviemäriä, joka puretaan Laidunmaanraitin pohjoispuoliseen avo-ojaan.
Laidunmaanraitin katualueelle rakennetaan vesihuolto-, tietoliikenne- ja energiaverkon linjoja. Ajoradan ja jalkakäytävän kuivatusta varten rakennetaan hulevesiviemäröinti. Hulevedet ohjataan putkissa Laidunmaanraitin pohjoispuolella sijaitsevaan, nykyiseen ojaan. Kadun pituuskaltevuus on riittävä toimivalle pintakuivatukselle.

Katujen rakenteet

Katurakennekerrokset on suunniteltu ohjeen Espoo uudet katurakenteet ja InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.
Nöykkiönlaaksontien kevyen liikenteen väylän kokonaispaksuus on 0,79 m ja ajoradan 0,81 m.
Kadun päällysrakenteet mahtuvat katualueelle, luiskat menevät paikoitellen tonttien puolelle.
Laidunmaanraitin katurakenteiden kokonaispaksuudet ovat ajoradoilla 0,64 m ja jalkakäytävällä 0,79 m. Kadun tasausta nostetaan nykyisestä maanpinnasta n. 0,7-1,0 m.
Kadun päällysrakenteet mahtuvat katualueelle, luiskat menevät paikoitellen tonttien puolelle. Meluesteitä ei rakenneta.

Muuta

Katurakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 aikana.