Höyrylaivantie, Merivirta, Kiviruukinkatu, Kivenlahdenkatu, Vanha Jorvaksentie, Meripoiju, Poijutori, Meriusva, Meriusvanaukio, Laineitteinaukio, Stensvikinpiha, Seitsenmerenreitti, Marinpuisto sekä Ruukinmäki Kivenlahden koira-aitaus

Katuluokat

Vanha Jorvaksentie välillä Kauklahdenväylä ja Kivenlahdenkatu on olemassa oleva pääkatu (entisen Kivenlahdentien länsipää). Kivenlahden metrokeskuksen asemakaava-alueen maankäytön myötä katujakso muutetaan 2-ajorataiseksi ja sille toteutetaan uusien liittymäjärjestelyjen edellyttämät kaistat. Ajoratojen väliin varaudutaan toteuttamaan pohjoispuolista pysäköintilaitosta palveleva 2-suuntainen ajoramppi. Vanhan Jorvaksentien ja Kauklahdenväylän liittymä on kiertoliittymä (Marintorpan ympyrä). Vanhan Jorvaksentien, Kivenlahdenkadun ja Kiviruukinkadun liittymä katujakson itäpäässä on myös kiertoliittymä (Kivenlahden ympyrä).

Kivenlahdenkatu välillä Vanha Jorvaksentie - Meripoiju on olemassa oleva alueellinen kokoojakatu. Katu on kaksiajoratainen ja kaksikaistainen. Kivenlahdenkadun ja Meripoijun ajoliittymä on T-liittymä.

Kiviruukinkatu välillä Vanha Jorvaksentie - Länsiväylä on uusi asemakaavan mukainen, Länsiväylän alittava moottoriajoneuvoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle tarkoitettu katu. Vanhan Jorvaksentien ja Höyrylaivantien välillä kadun itäpuolinen kevyen liikenteen väylä on baana. Kiviruukinkatu on lähtökohtaisesti kaksiajoratainen ja kaksikaistainen, mutta lyhyiden liittymävälien takia ajokaistoja on etenkin katujakson eteläpuoliskolla merkittävästi enemmän. Kiviruukinkadun, Höyrylaivantien ja länsipuoliseen kortteliin 34006 toteutettavan pysäköintilaitoksen kanavoitu nelihaaraliittymä varustetaan liikennevaloin.

Höyrylaivantie on uusi asemakaavan mukainen pääkatu. Höyrylaivantie on lähtökohtaisesti kaksiajoratainen ja kaksikaistainen. Kadun länsipäässä ajosuuntien välikaistalla 1-kaistainen ajoramppi, jolla varaudutaan hoitamaan sisäänajo eteläpuoliseen kortteliin 34015 toteutettavaan pysäköintilaitokseen. Lisäksi ajoramppi palvelee Länsimetron huoltoajoa. Kadun varrella on ajoradan sivussa kolmelle linja-autolle mitoitetut bussipysäkkiparit sekä bussien ajantasauspaikka. Ajoradan eteläpuolinen kevyen liikenteen väylä on baana. Höyrylaivantien itäpään, Merivirran ja Kivenlahdentien liittymä on kolmihaarainen kiertoliittymä (Virmanpyörre).

Meripoiju on olemassa oleva 1-ajoratainen ja kaksikaistainen tonttikatu. Kadun varrella on ajoradan sivussa yleisiä taskupysäköintipaikkoja. Kadun länsipäässä Poijutorin kohdalla on saattoliikennettä palveleva alue.

Meriusva on olemassa oleva, yksiajoratainen ja kaksikaistainen asuinkerroskortteleita palveleva, moottoriajoneuvoliikenteen osalta päättyvä tonttikatu. Kadun päässä on kääntöpaikka.

Merivirta plv 145 – 420 on olemassa oleva, yksiajoratainen ja kaksikaistainen paikallinen kokoojakatu. Kadulle toteutetaan pysäköintitaskuja sekä suojateiden kohdille saarekejärjestelyjä. Merivirran ja Ristiaallonkadun liittymä on T-liittymä. Merivirran itäinen kevyen liikenteen väylä on pyöräilyn pääreitti.

Poijutori, Meriusvanaukio, Laineittenaukio, Seitsenmerenreitti ja Stensvikinpiha ovat yleiselle jalankululle sekä pyöräilylle tarkoitettuja katuja ja katukioita. Meriusvanaukiolta on kulku metroon. Meriusvanaukion pohjoispuolella Kiviruukinpolku toimii pp-pääreittinä yhdistäen Tsechtshulininportin (kevyen liikenteen alikulku) kautta Länsiväylän etelä- ja pohjoispuoliset alueet toisiinsa. Aukioalueet ja Tsechtshulininportti toteutetaan korkeatasoisesti. Aukioalueille ja alikulkuun varataan tilaa pyöräpysäköinnille. Merivirran, Seitsenmerenreitin, Kiviruukinkadun ja Höyrylaivantien varrella on tilavaraukset kaupunkipyörille.

Poikkileikkaukset

Vanhan Jorvaksentie ajokaistat ovat 3,25 metrin levyiset. Ajorampin kaistat ovat 3,00 metrin levyiset. Kadun molemmat ajoradat ovat sivukaltevia. Kadun eteläpuolisen rinnakkaisen jalkakäytävän ja pyörätien kokonaisleveys on 5,00 metriä, josta pyörätien osuus on 3,00 metriä. Ajoradan pohjoispuolisen yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien päällysteen leveys on 3,50 metriä.

Kivenlahdenkadun ajokaistat ovat 3,25 – 4,50 metrin levyiset. Molemmat ajoradat ovat sivukaltevia. Ajoratojen länsipuolisen rinnakkaisen jalkakäytävän ja pyörätien kokonaisleveys on 4,00 metriä, josta pyörätien osuus on 2,00 metriä. Ajoradan itäpuolisen yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien päällysteen leveys on 4,00 metriä.

Kiviruukinkadun ajokaistat ovat 3,25 – 4,00 metrin levyiset. Molemmat ajoradat ovat sivukaltevat. Vanhan Jorvaksentien ja Höyrylaivantien välillä ajoratojen länsipuolisen yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien yhteisleveys on 3,50 metriä. Samalla katujaksolla ajoradan itäpuolisen rinnakkaisen jalkakäytävän ja pyörätien päällysteen leveys on 4,50 metriä, josta pyörätien osuus on 2,50 metriä. Höyrylaivantien liittymän pohjoispuolella Kiviruukinportin kohdalla itäpuolisen yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien päällysteen leveys on 4,00 m.

Höyrylaivantien ajokaistat ovat 3,50 – 4,00 metrin levyiset. Korttelialueen tonttiliittymien kohdalla vasemmalle kääntyvien kaistojen leveys on 2,75 metriä. Yksikaistaisen ajorampin ajokaista on 3,00 metrin levyinen. Molemmat ajoradat ovat sivukaltevia. Ajoradan eteläpuolisen rinnakkaisen jalkakäytävän ja pyörätien päällysteen kokonaisleveys on 5,00 metriä, josta pyörätien osuus on 3,00 metriä.

Meripoijun molemmat ajokaistat ovat 3,00 metrin levyisiä. Ajorata on harjakalteva. Sekä ajoradan eteläpuolisen että pohjoispuolisen yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien päällysteen leveys on 3,50 metriä. Kadun varrella on 14 taskupysäköintipaikkaa henkilöautoille.

Meriusvan ajoradan leveys on 5,00 metriä ja poikkileikkaus on harjakalteva. Ajoradan pohjoispuolisen yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien päällysteen leveys on 3,00 metriä. Kadun varteen esitetään kuusi henkilöautoille mitoitettua poikittaista pysäköintipaikkaa ajoradan sivuun.

Merivirran plv 145 – 420 ajokaistat ovat 3,25 metrin levyiset. Ajorata on harjakalteva. Ajoradan länsipuolisen yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien leveys on 3,50 metriä. Ajoradan itäpuolisen rinnakkaisen jalkakäytävän ja pyörätien päällysteen leveys on 4,00 metriä, josta pyörätien osuus on 2,00 metriä. Kadun varrella on ajoradan sivuilla yhteensä 12 pysäköintitaskupaikkaa henkilöautoille.

Poijutori on noin 700 m2 kokoinen pienehkö katuaukio. Meriusvanaukio on noin 4800 m2 kokoinen katuaukio, jonka keskimmäinen leveys itä-länsisuunnassa on noin 25 metriä. Laineittenaukio on noin 1000 m2 kokoinen pienehkö katuaukio. Stensvikinpiha on noin 3500 m2 kokoinen katuaukio, jonka keskimmäinen leveys pohjois-eteläsuunnassa on noin 20 metriä. Seitsenmerenreitin kevyen liikenteen väylän leveys vaihtelee 5-18 metrin välillä. Kiviruukinpolun kevyen liikenteen väylän leveys vaihtelee 6-23 metrin välillä.

Liikenne

Kivenlahdentien, joka uuden asemakaavan myötä korvautuu Höyrylaivantiellä ja Vanhalla Jorvaksentiellä, nykyinen liikennemäärä (KAVL) on noin 4 300 – 15 300 ajon/vrk. Liikennemääriä pienentää se, että Kivenlahdentie on ollut suljettuna Kivenlahdenkadun ja Merivirran välillä. Ennen sulkemista alimmat liikennemäärät olivat luokkaa 7 000 ajon/vrk. Kun katuvarren ja lähialueiden suunniteltu maankäyttö on toteutettu, Höyrylaivantien vuoden 2040 ennusteliikennemääräksi (KAVL) arvioidaan noin 12 000 ajon/vrk. Vastaavasti Vanhan Jorvaksentien ennusteliikennemääräksi arvioidaan noin 20 000 ajon/vrk. Kivenlahdenkadun nykyinen liikennemäärä (KAVL) on noin 7 800 ajon/vrk, liikenne-ennuste vuodelle 2040 (KAVL) on noin 9 500 ajon/vrk. Merivirran nykyinen liikennemäärä (KAVL) on noin 4 100 ajon/vrk, liikenne-ennuste vuodelle 2040 (KAVL) on noin 4 500 ajon/vrk. Kiviruukinkadun arvioitu ennusteliikennemäärä vuodelle 2040 (KAVL) on noin 6 000 ajon/vrk. Asemakaava-alueen tonttikatujen liikennemääriksi (KAVL 2040) arvioidaan suuruusluokkaisesti noin 500 – 2 500 ajon/vrk.

Istutukset ja nykyinen kasvillisuus

Katualueille istutetaan uusia katupuita ja pensaita, lisäksi nurmetetaan välikaistojen leveitä osia ja piennaralueita. Kapeiden väli- ja erotuskaistojen pintamateriaalina käytetään kunnossapitoystävällisiä betoni- tai kenttäkiviä. Kiertoliittymiin tehdään meriaiheisia istutuksia ja rakenteita. Höyrylaivantien ja Länsiväylän välialueelle toteutetaan kerroksellinen pensasistutuskaista, joka toimii myös häikäisysuojana. Nykyisiä puita pyritään säilyttämään Merivirran pohjoisosassa.

Katuaukioiden, erillisten kevyen liikenteen väylien ja alikulkukäytävän kulkupinnat kivetään betonikivillä. Aukioille tehdään myös muureilla rajattuja monilajisia istutusalueita. Aukioille sijoitetaan istuskelupenkkejä ja muurireunukset toimivat istuskelutasoina. Kulkuväylien varsille istutetaan puita. Istutusalueiden yhteyteen sijoitetaan seitsemän meriaiheista pronssitaideteosta. Istutusalueiden, taideteosten ja alikulun yhteyteen toteutetaan arkkitehtonista valaistusta.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Ajoratojen sekä jalkakäytävien ja pyöräkaistojen kulutuskerrokset ovat pääsääntöisesti asfalttia. Poikkeuksena ovat Merivirran jk+pp-tiet noin plv 155 – 310 vas. ja noin plv 145 – 340 oik, Meripoijun eteläinen jk+pp-tie sekä Kivenlahdenkadun läntinen jalkakäytävä. Kaikilla em. osuuksilla käytetään pintamateriaalina betonilaattoja. Katujen reunakivet ovat harmaata graniittia. Katujen piennaralueet joko nurmetetaan tai katujen rajautuessa kiinteistöihin, piennaralueet päällystetään betonilaatoilla. Kadut ja raitit valaistaan. Aukioille sekä kevyen liikenteen alikulkuun toteutetaan arkkitehtonista valaistusta. Katujen ja raittien korkeusasemat on sovitettu yhteen liittyvien alueiden korkeusasemien kanssa.

Kuivatus ja vesihuolto

Kivenlahden metrokeskuksen asemakaava-alueen katujen ja puistojen tasaukset on suunniteltu siten, että aluekokonaisuudella on toimivat tulvareitit. Kaduille rakennetaan hulevesi- ja jätevesiviemärit sekä vesijohdot. Katujen ja raittien pituuskaltevuudet sekä aukioiden viettokaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle.

Katujen rakenteet

Katujen ja raittien rakennekerrokset ovat Espoon kaupungin katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaiset. Katurakenteiden kokonaispaksuudet vaihtelevat maaperäolosuhteiden perusteella, ajoradoilla 0,81 -1,08 metriä ja kevyen liikenteen väylillä 0,79 - 0,99 metriä. Meluesteille ei ole alueella tarvetta.

Muuta

Kivenlahden metrokeskuksen asemakaava-alueen katujen ja aukioiden rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 aikana.