Kallvikin kadut

Kallvikin alueelle suunnitellaan uutta katuverkkoa, puisto- ja viheralueita, sekä kunnallistekniikan täydennyksiä alueen kaavoituksen mukaisesti. Alueen läpi rakentuvalle kokoojakadulle jatkuu Salakuljettajantien nykyinen linja-autoliikenne. Puistoalueille rakennetaan leikkipaikka, ulkoilureittejä sekä hulevesien hallintaan liittyviä altaita ja purouoman laajennuksia.

Kurtinniityntie ja Salkuljettajantie

Kurtinniityntie ja Salakuljettajantie muodostavat yhdessä Kallvikin alueen pääväylän. Kurtinniityntie rakentuu osin vanhan väylän paikalle. Salakuljettajantie rakentuu kokonaan uuteen paikkaan. Vanha Kurtinniityntien linjaus jää osittain kevyen liikenteen käyttöön.

Kurtinniityntieltä avautuu avarat maisemat läheisille puisto- ja asuinalueille. Alueella virtaa Lambrobäcken, jonka Kurtinniityntie ylittää rummulla. Kurtinniityntie ja Salakuljettajantie ovat joukkoliikenneväyliä. Kummallekin kadulle tulee yksi pysäkkipari. Kurtinniittyntiellä on kiertoliittymä Alustalaisentien ja Kallionalustantien risteyksessä.

Kurtinniityntiellä ja Salakuljettajantiellä on lähes koko matkan molemmin puolin ajorataa jalankulku ja pyörätiet. Nämä yhdistävät Kallvikin eri alueita toisiinsa ja täydentävät näin alueen kevyen liikenteen verkostoa toimien läpikulkureittinä Lambrobäckenin puiston, Saarenpellon ja Kallvikinniityn välillä. Alueen liikenne on niin paikallista liikennettä kuin kauempaankin tullutta. Kurtinniityntielle ja Salakuljettajantielle istutetaan viherkaistoille puita optisen ohjattavuuden tukemiseksi.

Alustalaisentie ja LP-alue, Palkollisentie sekä Alustalaisenpolku

Alustalaisentie ja Palkollisentie ovat uusia päättyviä tonttikatuja, joiden päädyissä on kääntöpaikat. Alustalaisentie liittyy Kurtinniityntiehen kiertoliittymän kautta.

Alustalaisentien pohjoispuolen yhdistetty jalankulku ja pyörätie jatkuu Palkollisentielle ja edelleen Kaskikujalle kadun jatkeena olevan raittiosuuden jälkeen. Alustalaisenpolun kautta on yhteys myös puistoon, jonka jälkeen Alustalaisentien eteläosalla kulkee reunatuella erotettuna vain jalkakäytävä.

Katujen kulmaukseen jäävälle asfaltoidulle parkki-alueelle on esitetty n. 20 pysäköintipaikkaa, jotka palvelevat läheisellä puistoalueella liikkuvia sekä alueella muuten vierailevia.

Kallvikinkuja, Kallvikinkartano ja LP-alue

Kallvikinkuja ja Kallvikinkartano ovat päättyviä tonttikatuja, joiden päädyissä on kääntöpaikat. Kallvikinkuja on kokonaan uusi katu. Kallvikinkartano korvaa aiemmin sivummalla kulkeneen vanhan sorapintaisen katuosuuden.

Molemmilla kaduilla kulkee ajoradasta reunatuella erotettuna jalkakäytävä. Kallvikinkujalta on yhteys puistoraitin kautta Mustalahdentielle.

LP- alue on asfalttipintainen ja siellä on noin 50 pysäköintipaikkaa. Parkkialueelle esitetään puuistutuksia sekä tilanvaraus paperinkierrätysastialle.

Kanisterikuja, Kanisteritie ja Kapsäkinkuja

Kanisterikuja, Kanisteritie ja Kapsäkinkuja muodostavat alueelle rakentuvan uuden pihakatualueen. Kaikkien katujen päädyissä on kääntöpaikat. Kanisteritien päädystä jatkuu kevyen liikenteen yhteys puistoon. Muut kadut ovat päättyviä.

Kallvikinkukkula ja Kallvikinrinne

Kallvikinkukkula ja Kallvikinrinne ovat nykyisiä alueella olevia väyliä. Kadut ovat päättyviä tontikatuja, joiden päädyissä on kääntöpaikat. Kadut rakennetaan nykyiset kadunmitoitukset täyttäväksi ja niillä uusitaan valaistus.

Mustanlahdentie

Mustanlahdentien on nykyinen väylä, joka kunnostetaan kaavaa vastaavaksi alueen kokoojakaduksi. Mustanlahdentie liittyy Kurtinniityntien ja Salakuljettajantien liittymään. Mustanlahdentiellä on kadun molemmilla puolin yhdistetyt jalankulku ja pyörätiet. Kevyen liikenteen väylät on erotettu ajoradasta metrin levyisellä kivetyllä välikaistalla.

Ranakuja, LP-alue, Ranatie, Ranakulma ja Rengasuunintie

Ranakuja ja Rangasuunintie ovat läpiajettavia tonttikatuja. Ranakuja liittyy Ranatiehen ja Rengasuunintiehen. Rengasuunintie liittyy Ranatiehen, Rankujaan ja Kurtinniityntiehen. Ranakuja ja Rengasuunintie muodostavat yhdessä Ranatien kanssa kehän, jonka keskelle jää Ranapuisto. Kummaltakin kadulta on kevyen liikenteen yhteys puistoon. Ranakujan alussa sekä Rengasuunintien loppuosassa on reunatuella ajoradasta erotellut jalankulku ja pyörätiet.

Ranakujan ja Ranatien risteyksessä on LP-alue, jolle on esitetty n. 10 pysäköintipaikkaa. Pysäköintialue palvelee alueen asukkaita sekä puistossa vierailevia. Puistoon esitetään varaus viljelypalstoille.

Ranatie on päättyvä tonttikatu, jonka päädyssä on kääntöpaikka sekä kevyen liikenteen yhteys puistoon. Ranatieltä on liittymät Ranakujalle ja Rangasuunintielle. Ranatien alussa Ranakujan liittymään asti on reunatuella ajoradasta erotettu jalankulku ja pyörätie.

Ranakulma on uusi raittiosuus Ranakujan ja Mustanlahdentien välillä.

Kaskimäenpää, rakennetaan 2017

Katuluokka

Kaskimäenpää on alueelle rakentuva uusi tonttikatu.

Poikkileikkaus

Kaskimäenpää on yksiajoratainen. Ajoradan leveys on 4,5 metriä. Katu on yksipuolisesti sivukalteva. Kadun päässä on kääntöpaikka.

Liikenne

Kaskimäenpää on päättyvä katu, joten liikenne on asukasliikennettä.

Istutukset

Kadun rakennustoimenpiteiden yhteydessä piennaralueet nurmetetaan.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Kadun rakentaminen muuttaa kaupunkikuvaa ratkaisevasti sillä nykyisin kadun kohdalla on tonttien välinen metsäkaistale. Kadun rakentaminen mahdollistaa kaavanmukaisen asuin rakentamisen alueelle. Tasauksessa on pyritty huomioimaan kuivatuksen toimivuus.

Ajorata valaistaan 8 metriä korkeilla valaisinpylväillä. Valaisinpylväät sijoitetaan ajoradan reunaan piennaralueelle.

Kuivatus ja vesihuolto

Katualueelle rakennetaan koko Kaskimäenpäätä palvelevia vesihuolto-, tietoliikenne- ja energiaverkon linjoja. Ajoradan kuivatusta varten rakennetaan hulevesiviemäröinti. Kadun osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle.

Katujen rakenteet

Katujen päällysrakenteet mahtuvat katualueelle. Katurakennekerrokset on suunniteltu katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti. Uusien katurakenteiden kokonaispaksuus on 0,75 metriä. Meluesteitä ei rakenneta.

Kallvikin puistot