Joukinahonpolku

Katuluokka ja liikenne

Joukinahonpolku on kortteleiden 42120 ja 42119 väliin sijoittuva Suotieltä Tillinmäentielle johtava kevyen liikenteen yhteys. Uusi Joukinahonpolun osuus liittyy pohjoispäässä aiemmin rakennettuun Joukinahonpolun osuuteen, jossa on ennestään ajoyhteys idempänä olevan korttelin työmaan pysäköintialueelle. Eteläpäässä on ennestään 50 metriä pitkä päällystämätön kujamainen osuus.

Joukinahonpolun kevyt liikenne on pääosin alueen asukas-, asiointi- ja työmatkaliikennettä. Aiemmin Suotien ja Tillinmäentien väliltä on puuttunut suora yhteys. Joukinahonpolun pohjoispäässä sijaitseva ajoradan osuus palvelee pääosin suunnitteilla olevien asuinkortteleiden 42120 ja 42119 asukas-, asiointi-, työmatka- ja huoltoliikennettä.

Tasaus, poikkileikkaus ja rakenne

Joukinahonpolun korkeusasema on sovitettu liittyvien alueiden korkeusasemiin. Aiemmin rakennetun pohjoispään ajoradan ja kevyen liikenteen väylän korkeusasemaa muokataan hieman ylemmäs, jotta tulvareitti saadaan ohjatuksi pois kortteleiden väliseltä alueelta Tillinmäentien suuntaan.

Joukinahonpolku on yksipuolisesti kallistettu 3,50 metrin levyinen, pääosin toiselta puolelta reunatuella rajattu kevyen liikenteen väylä. Pohjoispäässä noin 20 metrin matkalla sen vieressä on 4,50 metrin levyinen ajorata.

Joukinahonpolun rakennekerrokset on suunniteltu InfraRYL:n ohjeiden mukaisesti. Katurakenteiden kokonaispaksuudet vaihtelevat maaperäolosuhteiden perusteella 0,79 – 1,19 metriä. Joukinahonpolun kulutuskerros on asfalttia ja pohjoisosan ajoradan osuus on betonikiveystä, ja reunakivet ovat graniittia.

Kaupunkikuva ja istutukset

Kadunrakennustoimenpiteiden yhteydessä tehdään istutuksia. Piennaralueet nurmetetaan. Korttelialueiden ja Joukinahonpolun väliset alueet nurmetetaan. Joukinahonpolku valaistaan. Esitetyillä järjestelyillä parannetaan alueen yleisten alueiden kaupunkikuvaa ja nykyistä kevyen liikenteen väylän verkostoa.

Kuivatus ja vesihuolto

Joukinahonpolun kuivatusjärjestelyjä varten rakennetaan uusia hulevesiviemäreitä. Joukinahonpolun pituuskaltevuus on riittävä toimivalle pintakuivatukselle.

Ympäröivillä katualueilla ja osittain myös Joukinahonpolulla on olemassa olevia vesihuoltolinjoja sekä muita teknisiä verkostoja. Rakentamisen yhteydessä toteutetaan tarvittavilta osin nykyisten vesihuoltolinjojen siirtoja ja täydennysrakentamista sekä tietoliikenne- ja energiaverkkojen linjoja.

Rakentaminen

Kadunrakennustöiden toteutusajankohta on vielä avoin.