Tuomarila I ja Suvela I

Katuluokat

Pitkännotkontie on olemassa oleva, katusuunnitelmaosuudelta pientalovaltaisella asuin-alueella oleva alueellinen kokoojakatu, jolla on linja-autoliikennettä. Lisäksi Pitkännotkontiellä on varaus mahdolliselle myöhemmin rakennettavalle pikaraitiotielle.Pitkännotkontien katusuunnitelmaosuuden länsipää on Sunankaarella ja ulottuu Kaivertajantien liittymään asti sillä poikkeuksella, että Pitkännotkontien, Tahkokujan ja Kaksoiskiventien liittymien välinen osuus, plv 520 – 770, ei sisälly katusuunnitelmaan.

Palotie ja Kaksoiskiventie ovat pientaloalueen olemassa olevia, läpiajettavia tonttikatuja.

Tasakalliontie, Kivensyrjä, Tahkokuja, ja Kivikuja ovat pientaloalueen olemassa olevia, ajoneuvoliikenteen osalta päättyviä tonttikatuja. Tasakalliontiellä ja Tahkokujalla on kevyelle liikenteelle läpikulkumahdollisuus katuihin liittyvien puistoraittien kautta.

Kivirinne, Tahkorinne, Piennarpolku ja Tasakallionkuja ovat pientaloalueen olemassa olevia tonttikatuja ja osalta matkaa kevyen liikenteen väyliä. Ne ovat ajoneuvoliikenteen osalta päättyviä, mutta niiden kautta on kevyen liikenteen läpikulkuyhteys.

Tahkopolku kokonaan uusi kevyen liikenteen väylä.

Poikkileikkaukset

Pitkännotkontie on 1–ajoratainen ja 2–kaistainen. Reunatuin rajatun ajoradan poikkileikkauksen leveys on lähtökohtaisesti 6,50 metriä ja poikkileikkaus on harjakalteva. Ajoradan rinnakkaisen, pohjoispuolisen yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien päällysteen leveys on 3,50 metriä. Ajoradan eteläpuolella on Sunankaaren ja Heinäpoudantien välisellä osuudella 3,50 metrin levyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, Heinäpoudantiestä länteen on 2,50 metrin levyinen jalkakäytävä. Kaksoiskiventien liittymän itäpuolisella katusuunnitelmaosuudella on 3,50 metrin levyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Finnoonpuron kohdalla Pitkännotkontielle uusitaan paikalla oleva purosilta. Purosillan viereen toteutetaan lisäksi puistoalueiden ulkoilureittejä palveleva kevyen liikenteen ylikulkusilta Pitkännotkonportti.

Palotien reunatuin rajattu ajorata on 5,50 metrin levyinen. Ajoradan rinnakkaisen, lounaispuolisen yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien päällysteen leveys on 3,00 metriä.

Kaksoiskiventien reunatuin rajattu ja yksipuoleisesti kallistettu ajorata on 5,00 metrin levyinen. Ajoradan rinnalla on Palotien ja Tasakallionkujan välisellä osuudella yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, jonka leveys on 3,00 metriä. Siitä itään päin jalkakäytävän päällysteen leveys on kapean katualueen takia 1,75 metrin levyinen noin pl 725 asti. Tämän jälkeen jalkakäytävä voidaan toteuttaa 2,50 metrin levyisenä noin pl 850 asti. Tällä kohtaa Kaksoiskiventien kevyen liikenteen väylään liittyy Turunväylän alittava puistoraitti. Tästä eteenpäin Kaksoiskiventien kevyen liikenteen väylä on 3,00 metrin levyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie.

Tasakalliontien reunatuin rajatun yksipuolisesti kallistetun ajoradan leveys on 5,00 metriä.

Kivensyrjän reunatuin rajatun, yksipuolisesti kallistetun ajoradan leveys on 4,50 metriä. Tahkokujan reunatuin rajatun, yksipuolisesti kallistetun ajoradan leveys on 6,00 metriä Tahkorinteen liittymästä kaakkoon. Em. liittymästä luoteeseen Kivirinteen liittymään asti ajoradan leveys on 5,50 metriä ja siitä eteenpäin ajoradan leveys on 4,50 metriä.

Kivikujan reunatuin rajatun yksipuolisesti kallistetun ajoradan leveys on 5,00 metriä.

Kivirinteen reunatuin rajatun ja yksipuolisesti kallistetun ajoradan leveys on 5,00 metriä välillä Kaksoiskiventie – Tahkopolku. Tahkopolun ja Tahkokujan välisen yksipuolisesti kallistetun ja reunatuin rajatun kevyen liikenteen väylän leveys on 3,50 metriä.

Tahkorinteen reunatuin rajatun ja yksipuolisesti kallistetun ajoradan leveys on 5,00 metriä välillä Kaksoiskiventie – Tasakallion puistoalue (P). Ajoradan leveys on 4,50 metriä Tasa-kallion puistoalueen kohdalta seuraavat noin 80 m (noin plv 250 – 330). Tästä Kaksoiski-ventielle Tahkopolku on reunatuin rajattu ja yksipuolisesti kallistettu 4,00 metrin levyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie.

Piennarpolun yksipuolisesti kallistettu, reunatuin rajattu ja 4,50 metrin levyinen kevyen liikenteen väylä alkaa Tahkorinteestä. Raittijakson pituus on noin 60 metriä. Tämän jälkeen Piennarpolun reunatuin rajatun, yksipuolisesti kallistetun ja Kaksoiskiventiehen liittyvän ajoradan leveys on 4,50 metriä.

Tasakallionkujan ajorata on yksipuolisesti kallistettu, reunatuin rajattu ja 4,50 metrin levyi-nen. Ajorata liittyy kaakkoispäästään Kaksoiskiventiehen, luoteispäässä katu liittyy Tuomarilanmetsän puistoraittiin.

Palotien ja Kivirinteen välisen Tahkopolun toisesta reunasta reunatuella rajatun ja yksipuolisesti kallistetun raitin poikkileikkauksen leveys on 3,50 metriä.

Päättyville kaduille toteutetaan kääntöpaikat käytössä olevan katualueen sen mahdollistaessa.

Liikenne

Pitkännotkontien liikenne on Tuomarilan ja sen lähialueiden, mm. Kuurinniityn asukkaiden sekä alueella asioivien ja vierailevien liikennettä. Lisäksi Pitkännotkontiellä on linja-autoliikennettä. Muiden katujen ajoneuvoliikenne on pääosin Tuomarilan alueen asukas-, asiointi-, työmatka- ja huoltoliikennettä.

Istutukset ja nykyinen kasvillisuus

Katualueiden reuna- ja piennaralueet nurmetetaan. Hyväkuntoisia nykyisiä puita ja pensaita pyritään mahdollisuuksien mukaan säilyttämään.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Esitetyillä järjestelyillä parannetaan merkittävästi yleisten alueiden kaupunkikuvaa. Ajora-tojen ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat pääsääntöisesti asfalttia, Pitkän-notkontien kapeilla ajoradan ja kevyen liikenteen välikaistoilla sekä kevyen liikenteen ylikulkusillan kohdalla käytetään myös kivipintoja. Reunakivet ovat graniittia. Piennaralueet, leveät Pitkännotkontien ajoradan ja kevyen liikenteen väylien välikaistat nurmetetaan; kadut ja raitit valaistaan.

Katujen ja raittien korkeusasemat on sovitettu liittyvien alueiden korkeusasemiin.

Kuivatus ja vesihuolto

Katualueilla on olemassa olevia vesihuoltolinjoja sekä muita teknisiä verkostoja. HSY on selvittämässä katujen ja raittien nykyisten vesihuoltolinjojen mahdollisia saneeraustarpeita. Katujen, raittien ja yleisiin alueisiin liittyvien kiinteistöjen kuivatusjärjestelyjä parannetaan rakentamalla uusia hulevesiviemäreitä. Kaduille ja muille yleisille alueille rakennetaan tietoliikenne- ja energiaverkkojen linjoja. Katujen ja raittien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle.

Katujen rakenteet

Katujen ja raittien rakennekerrokset on suunniteltu Espoon kaupungin katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.

Katurakenteiden kokonaispaksuudet vaihtelevat maaperäolosuhteiden perusteella, ajora-doilla 0,75 - 1,05 metriä ja kevyen liikenteen väylillä 0,74 – 0,84 metriä.

Katujen päällysrakenteet sekä leikkaus- ja pengerluiskat mahtuvat katu- ja puistoalueille. Tukimuureja tahi meluesteitä ei rakenneta.