Kurkijoentie, Kurkijoenpuisto, Impilahdensilta

Kurkijoentiestä ja Kurkijoenpuistosta kerrotaan tarkemmin kohdassa Aineisto.

Impilahdensillan katusuunnitelmaehdotus on helmikuussa 2017 hyväksytyn Säterinkallo II (116000) asemakaavan mukainen.Esiteltävä katusuunnitelmaehdotus mahdollistaa Raide-Jokeri pikaraitotien rakentamisen.

Impilahdensilta on uusi joukkoliikennekatu (KL3) ja se palvelee sekä pohjoista Laajalahtea että eteläistä Leppävaaraa. Impilahdesillan katuyhteys jatkuu Kurkijoenpuiston jatkeena yli Turunväylän (vt1) ja liittyy Turunväylän pohjoispuolella Linnoitustiehen.

Impilahdensilta on 1 ajoratainen, 2 kaistainen joukkoliikennekatu. Ajoradan leveys suunnittelualueella on 7,0 metriä ja se rajautuu molemmin puolin reunatukiin. Ajorata on harjakalteva ja sitä käyttävät sekä bussi- että raitiotieliikenne. Katuosuudella ei ole liikennevalo-ohjausta eikä jalankulku- ja pyörätieyhteyttä.

Impilahdensilta on joukkoliikennekatu, jolla kulkee Raide-Jokerin lisäksi yksi bussilinja. Bussilinjan arvioitu vuoromäärä on ruuhka-aikoina 6 vuoroa tunnissa/suunta ja ruuhka-aikojen ulkopuolella 4 vuoroa tunnissa/suunta.

Siltapenkereen luiskat ovat viherpintaisia. Sillan alle jäävät luiskaosuudet kivetään.

Impilahdensilta on uusi katuyhteys. Kadun yleisilmeeseen vaikuttaa raitiotien vaatimat ratasähköpylväät ja niihin ripustetut ajojohtimet. Jotta katutilasta saadaan harmoninen, samoja pylväitä hyödynnetään katuvalaistuksessa. Kadun ajoradan kulutuskerros on asfalttia. Reunakivet ovat graniittia. Siltapenkereen luiskat toteutetaan asemapiirustuksissa esitetyllä tavalla viherpintaisina. Katuyhteys valaistaan.

Impilahdensillan katuosuudelle tulee sillan vaatimat kuivatusjärjestelmät. Kadun pituuskaltevuus on riittävä toimivalle pintakuivatukselle. Nykyiset vesihuoltolinjat ja muut tekniset verkostot on otettu huomioon suunnittelussa.

Siltaan sijoitetaan uusia tietoliikennelinjoja.

Impilahdensilta on betoninen jännitetty palkkisilta. Sillan hyötyleveys on 8,5 metriä. Sillan väli- ja maatuet perustetaan maaperäolosuhteiden mukaan. Kaiteet ovat Väyläviraston ohjeistuksen mukaiset TIEH H2 sillankaiteet. Kaiteet on varustettu suojaverkolla. Kadun kulutuskerros on asfalttia. Sillan tulopenkereet yhteensovitetaan nykyisiin rakenteisiin. Katusillan leikkaus- ja pengerluiskat mahtuvat tie-, katu- ja puistoalueille.

Turunväylän (vt1) suuntaiset nykyiset meluseinät liitetään sillan maapenkereisiin.

Katusuunnitelman mukaisten järjestelyjen toteuttamisen kustannukset sisältyvät Raide-Jokerin kustannuksiin.