Kivenlahden metrokeskuksen katu- ja puistoalueet

Hankkeen kuvaus

Urakassa rakennettavia uusia katuja ovat Kiviruukinkadun eteläpää noin 170 metrin matkalta ja Höyrylaivantie noin 560 metrin osuudelta. Länsiväylälle rakennetaan uutta ajorataa n. 600 metriä sekä ramppeja noin 450 metriä siltoineen ja kaukalorakenteineen.

Kiviruukinportin sillat rakennetaan Kauklahden väylän rampin itäpuolelle. Siltarakennelman alla kulkee Kiviruukinkatu, joka alittaa Länsiväylän eteläpuolisen rampin sekä ajoradat. Kiviruukinportissa on  kolme vierekkäistä siltaa, tyypiltään teräsbetonisia rengaskehäsiltoja. Siltarakenne jatkuu kaukalona siltojen molemmilla puolilla. Kiviruukinkadun ja Höyrylaivantien risteyksen pohjoispuolelle rakennetaan Ruukinmäenportin hulevesipumppaamo samassa kaivannossa kuin siltakaukalo. 

Olemassa olevista ajokaduista rakennetaan Kauklahdenväylää n. 160 metriä Länsiväylän eteläpuolella, Vanhaa Jorvaksentietä itäpäässä noin 250 metriä, Kivenlahdenkadun pohjoispään osuutta n. 80 metriä, Merivirran pohjoispäätä sekä Meripoiju ja Meriusva. Lisäksi rakennetaan liittyviä katuja kunnallistekniikan ja katurakenteiden liittämisen vaativilta osuuksilta.

Tschetschulininportti koostuu kahdesta vierekkäisestä sillasta, joista pohjoisempi on Länsiväylällä ja eteläisempi Höyrylaivantiellä. Siltarakennelman alitse kulkee Kiviruukinpolku, joka on jalankulku- ja pyöräilyreitti Meriusvanaukiolta Kiviruukintielle. Höyrylaivantieltä rakennetaan sekä ramppi että portaat alikulkuun. Alikulun seinään tulee seinämaalaus ja kattoon asennetaan alas laskettuja kuvioituja teräslevyjä.

Kuvakaappaus Ramboll Finland Oy:n Kivenlahden metrokeskuksen asemakaava-alueen katusuunnitteluvaiheen esittelyvideosta. Kuvassa on Tschetschulininportti.

Kuvakaappaus Ramboll Finland Oy:n Kivenlahden metrokeskuksen asemakaava-alueen katusuunnitteluvaiheen esittelyvideosta. Kuvassa on Tschetschulininportti.

Rakennettavia kevyen liikenteen reittejä ja aukioita ja toreja ovat Poijutori, Laineitten aukio, Meriusvanaukio, Seitsenmerenreitti ja Stensvikinpiha.

Katujen, torien, aukion ja kevyen liikenteen reittien rakentamiseksi vahvistetaan maapohjaa ja perustuksia stabiloimalla, paaluttamalla ja paalulaatoilla. Katu- ja siltarakenteiden tueksi rakennetaan useita tukemuureja. Rakentamiseen kuuluu vesijohtojen, jätevesiviemäreiden ja hulevesiviemäreiden asentamista kaivoineen. Myös sähkö- ja viestiliikenteen kaapeleiden ja kaukolämpöjohtojen suojaputkituksia asennetaan. 

Vanhaa Jorvaksentietä, Kivenlahdenkatua, Meripoijua, Meriusvaa ja Merivirtaa ei rakenneta kaikilta osin valmiiksi. Päällimmäinen asfalttikerros, jalankulku- ja pyöräilyreittien asfaltointi ja niiden viereiset kiveykset, reunatuet ja istutukset rakennetaan loppuun talojen valmistuttua. Samoin jäävät Meriusvanaukion, Kiviruukinpolun ja Seitsenmerenreitin kiveyspinnat ja istutukset myöhemmin rakennettaviksi. 

Kiviruukinkatu, Vanhan Jorvaksentien etelän, Kivenlahdenkadun lännen, Höyrylaivankadun pohjoisen sekä Merivirran itäisen puoleiset kevyen liikenteen väylät rakennetaan valmiiksi kiveyksineen ja istutuksineen. Samoin rakennetaan Meripoijun eteläpuolen ja Meriusvan itälaidat valmiiksi. Asfaltoimattomat tai asentamattomat kiveyspinnat jalankulku- ja pyöräreiteillä päällystetään 40 mm kivituhkakerroksella.  Lisäksi alueelle asennetaan taideteoksia ja erikoisvalaisimia kiertoliittymiin ja kevyen liikenteen reiteille.

Erillisessä urakassa rakennettu Länsiväylän kiertotie puretaan ja maisemoidaan.

Puistoalueista rakennetaan Poijupuisto ja Marinpuisto. Marinpuistoon rakennetaan kaksi hulevesien käsittelyyn tarkoitettua painannetta. Pohjoisempi on hulevesipainanne, joka viivyttää veden virtausta. Marinpuistonpolun eteläpuolelle rakennetaan hulevesien biosuodatusrakenne, jossa vedestä suodattuu kiintoainesta ennen vesien ohjaamista hulevesiviemäriin. Tulvareittinä toimii pintavaluntareitti painanteen eteläpäädystä pysäköintialueen kautta mereen. Puistoihin rakennetaan kulkureittejä sekä istutus-, nurmi- ja niittyalueita. 

Vanhan Jorvaksentien ja Länsiväylän rampin välisessä korttelissa 34006 tehdään tulevaa rakentamista varten louhinnat. Kortteliin rakennetaan myöhemmin mm. pysäköintitalo ja liikuntakeskus. Myös korttelialueella 34028 tehdään louhinnat ja muuta esirakentamista myöhempää rakentamista varten.

Lisätietoja kohteesta on Katusuunnitelmat nettisivuston sivulla Höyrylaivantie, Merivirta, Kiviruukinkatu, Kivenlahdenkatu, Vanha Jorvaksentie, Meripoiju, Poijutori, Meriusva, Meriusvanaukio, Laineitteinaukio, Stensvikinpiha, Seitsenmerenreitti, Marinpuisto sekä Ruukinmäki Kivenlahden koira-aitaus

Kivenlahden metrokeskuksen kadut ja puistot sijaintikartta

Ajankohtaista

Työt on aloitettu lokakuun lopulla työmaa-alueen perustamisella. Seuraavia työvaiheita rytmittää mm. välitavoitteet. Korttelin 34006 (pysäköintitalon tontti) ja korttelin 34028 (kerrostalotontti) louhinnat tulee olla tehtynä 30.4.2021 mennessä. Kaukolämmön
runkolinjan tulee olla asennettavissa 1.6.2021 mennessä tietyiltä osin ja
vesijohdon runkolinjan  tulee olla valmiina ja käytössä tietyiltä osin  29.10.2021
mennessä.

Jalankulku ja pyöräliikenne on ohjattu kiertoreitille. Pontitustyö on käynnissä mm. Ruukinmäenportissa ja Tschetschulinportissa. Pontituksen lisäksi lähiaikoina alkava paalutus,louhinta ja murskaus aiheuttavat melua.