Liikennetutkimus

Liikennesuunnitteluyksikkö vastaa Espoossa liikennetutkimustoiminnasta. Liikennesuunnitteluyksikön tutkimusryhmä  tekee liikennetutkimukset  ja ylläpitää niistä ajantasaista tietoa.

Tutkimusryhmä tuottaa

  • liikennelaskentoja
  • pysäköintitutkimuksia
  • nopeustutkimuksia
  • joukkoliikenteen seurantatutkimuksia
  • sekä muita liikennetutkimuksia ja - selvityksiä tarpeen mukaan

Liikennelaskennat

Liikennelaskennoilla seurataan tie-, katu-, kävelytie  ja pyörätieverkon kuormitusta ja kehitystä. Pysäköintitutkimuksilla selvitetään pysäköintialueiden, -laitosten ja liityntäpysäköintialueiden käyttöastetta  ja ajoneuvoliikennettä. Nopeustutkimuksilla selvitetään ajonopeuksia ja niiden jakaumia esimerkiksi liikenneturvallisuuskysymysten arviointia varten. Joukkoliikennetutkimuksella seurataan joukkoliikenteen nousijamäärien kehitystä ja liityntäpysäköinnin käyttöastetta Espoossa.

Jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden määrää Espoossa ja koko Helsingin seudulla voi seurata reaaliaikaisesti EcoCounter-pisteissä. Espoossa 4 laskinta laskee jalankulkua ja 11 laskinta pyöräilyä.

Tietojen keruu

Tietoja kerätään pääosin laskentalaitteilla, mutta tarpeen mukaan tehdään myös käsinlaskentaa. Tutkimusryhmällä on käytössä useita mikroaalto- ja silmukkalaskimia liikennemäärätutkimuksia varten, jatkuvakäyttöinen tallentava nopeustutka pitkäkestoisten nopeustutkimusten tekoon sekä käsikäyttöinen tutka yksittäisten ajonopeuksien mittaamiseen. Espoossa käytetään myös Liikenneviraston LAM:n ja  Espoon liikennevalojärjestelmän palvelimista saatavia liikennemäärätietoja. Käsilaskentoja varten on käytettävissä tallentavia laskentalaitteita.

Tutkimustietojen käyttö

Liikennetutkimuksella saatuja tietoja käytetään muun muassa kaavoitushankkeissa, liikenneverkon parannustoimenpiteiden suunnittelussa, liikenne-ennusteiden laadinnassa, liikenneturvallisuustarkasteluissa ja liikennemeluselvityksissä. Liikennetutkimustoiminnassa kerätään ja analysoidaan tietoja ajonopeuksista ja pysäköinnistä erillisiä selvityksiä varten. Liikennelaskentojen perusteella laaditaan vuosittain ”Liikenne Espoossa”-raportti.