Koulujen liikenneturvallisuus

Espoolaisten koululaisten koulumatkojen liikenneturvallisuutta on selvitetty alakouluissa laajemmin viimeksi vuonna 2008. Tietoa kerättiin 55 suomenkielisen ja 11 ruotsinkielisen koulun 1., 3. ja 5. luokan oppilailta ja opettajilta sekä rehtorilta. Selvityksessä luotiin pohja KouluLiitu-liikenneturvallisuustarkastelulle taajama-alueille. Samalla saatiin yleistä tuntumaa koulun lähiympäristön liikenneturvallisuudesta.

Toimenpiteitä koulutien turvallisuuteen

Espoo parantaa koulujen liikenneturvallisuutta korjaamalla KouluLiitu-tarkastelujen esiin tuomia puutteita. Puutteita korjaamalla vähennetään nykyisen katuverkon ongelmia. Pieniä ja halpoja toimenpiteitä voidaan toteuttaa kalliita ja jatkosuunnittelua vaativia toimenpiteitä nopeammassa aikataulussa. Esimerkiksi yli- ja alikulkujen rakentaminen tai kokonaan uudet katuyhteydet toteutetaan vuotuisten investointiohjelmien sallimassa aikataulussa.

Toukokuussa 2018 tehtiin kysely 1.– 9. luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen koulumatkan turvattomista kohdista. Vastauksia saatiin yli 2500 ja turvattomista paikoista kertyi yhteensä 2750 karttamerkintää. Yhteensä 124 kohteeseen ja 30 tiejaksolle suoritettiin maastokäynti, jonka yhteydessä kohde kuvattiin ja turvattomuuden perusteet kirjattiin. Tulokset on siirretty rakentamisohjelmaan vuosiksi 2019–2023.  

Koulut voivat myös oma-aloitteisesti tehdä koulun läheisyyteen ja koulumatkoihin kohdentuvia turvallisuustoimenpiteitä. Työskentelyn työkaluna toimii Liikenneturvan keinovalikoima - liikenneturvallisuussuunnitelma