Kehä I välillä Kalevalantie - Turunväylä (vt 1)

Espoon kaupunki ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat laatimassa tiesuunnitelmaa Kehä I:n välin Kalevalantie - Turunväylä parantamisesta.

Tiesuunnitelmahankkeen tavoitteena on korvata eritasoliittymillä Kehä I:n liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta jo pitkään heikentäneet liikennevaloliittymät Tapiolassa, Laajalahdessa ja Ruukinrannassa.

Nyt esitettävän hankkeen suunnitelmaluonnokset sisältävät Kehä I:n parantamisen eritasoliittymin varustettuna kaksiajorataisena tienä. Kalevalantien ja Turvesuontien nykyiset tasoliittymät korvataan Maarinsolmun ja Laajalahdensolmun eritasoliittymillä.
Lisäksi tiesuunnitelmassa esitetään muut parannustoimenpiteistä aiheutuvat tie-, katu- ja yksityistiejärjestelyt, meluntorjuntatoimenpiteet sekä uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa 2.3.2016 klo 17.00 – 19.00 Laajalahden koululla, Elisenvaarankuja 9. Tilaisuudessa olivat läsnä Uudenmaan ELY-keskuksen, Espoon kaupungin ja suunnittelukonsultin edustajat.

Tiesuunnitelma Kehä I välillä Kalevalantie – Turunväylä (Vt 1), Espoo, pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää 29.5.-27.6.2017 välisen ajan Kaupunkitekniikan keskuksessa, Virastopiha 2 C, 1. krs., Espoon keskus (maantielaki 115§, tielaki 26 a §, tieasetus 14§).

Tiesuunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänäoloaikana yllämainitussa paikassa virka-aikana.

Kiinteistönomistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava kaupungille ennen nähtävänäoloajan päättymistä (maantielaki 115§, tielaki 26 a §, tieasetus 14§) kirjallisesti osoitteella: PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI, (käyntiosoite: Siltakatu 11, 3 krs.) tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi. Muistutuksen voi toimittaa myös yhteispalvelupisteisiin.