Maanteiden 11337 (Kunnarlantie) ja 11343 (Bodomintie) parantaminen välille Kalmari – Kunnarla

Maanteiden 11337 ja 11343 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kalmari – Kunnarla, Espoo, tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma

Tiesuunnitelma koskee noin 2,8 km:n osuutta maantiestä 11337 (Kunnarlantie) sekä noin 1,0 km:n osuutta maantiestä 11343 (Bodomintie). Suunnitelma sisältää jalankulku- ja pyörätien rakentamisen edellä mainittujen maanteiden varrelle välille Aurinkoniityntie – Snettansintie, sekä hiihtoalikulkuvarauksen Pirttimäen kohdalle. Jalankulku- ja pyörätie sijoittuu koko Kunnarlantien osuudella sen itäpuolelle eli järven puolelle. Paikoin, mm. tien varren rakennusten sijaitessa lähellä tietä kevyen liikenteen väylä rakennetaan kiinni ajorataan. Siellä missä tilaa on enemmän, kevyen liikenteen väylä rakennetaan maantierakentamiselle perinteisesti hieman erilleen tiestä. Ajorataa siirretään paikoin, ja ahtaimpaan kohtaan järvenrantakapeikkoon rakennetaan tukimuuri. Suojeltu puurivi kierretään.  Kunnarlantieltä Bodomintien varrelle jatkuessaan jalankulku- ja pyörätie sijoittuu ensin järven puolelle ja loppupäässään maankäytöllisistä syistä maantien pohjoisreunaan.

Tiesuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa v. 2014 ja tullut lainvoimaiseksi v. 2015. Rakennussuunnitelma on laadittu v. 2016, samoin kohteen edellyttämät arkeologiset tutkimukset suoritettiin v.2016. Tienpitäjä (Uudenmaan ELY-keskus) on ottanut rakentamistoimenpiteitä varten tarvittavat alueet haltuunsa 27.10.2017 tietoimituksen haltuunottokatselmuskokouksessa (maantielaki 56§). Haltuunotto koskee tiesuunnitelmassa esitettyä tiealuetta, laskuojia sekä hiihtoalikulun suunnitelmaan liittyen ja maanomistajien suostumuksiin perustuen kolmea kiinteistön osaa.

Vesihuollon suunnittelu on meneillään ja valmistuu helmikuun loppuun mennessä.

Hankkeen rakentaminen käynnistyy urakoitsijan valinnan jälkeen kesällä 2018. Rakennuttajana toimii Espoon kaupunki.

Osia tie- ja rakennussuunnitelmien aineistosta on esillä sivun alalaidassa Aineistot -kohdassa. Suunnitelmakartoilla näkyvät kiinteistöjen rekisterinumerot ovat osin muuttuneet suunnitelmien laatimisen jälkeen. Rakennussuunnitelmakarttoihin saattaa tulla vähäisiä muutoksia.