Kehä I välillä Kalevalantie - Turunväylä (vt 1)

Espoon kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus ovat laatineet tiesuunnitelman Kehä I:n välin Kalevalantie - Turunväylä parantamisesta.

Tiesuunnitelman tavoitteena on korvata eritasoliittymillä Kehä I:n liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta jo pitkään heikentäneet liikennevalo-ohjatut liittymät Tapiolassa, Laajalahdessa ja Ruukinrannassa.

Suunnitelmat sisältävät Kehä I:n parantamisen eritasoliittymin varustettuna kaksiajorataisena tienä. Tiesuunnitelmassa Kalevalantien ja Turvesuontien nykyiset tasoliittymät korvataan Maarinsolmun ja Laajalahdensolmun eritasoliittymillä. Lisäksi tiesuunnitelmassa esitetään muut parannustoimenpiteistä aiheutuvat tie-, katu- ja yksityistiejärjestelyt, meluntorjuntatoimenpiteet sekä parannettavia ja uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Hanke mahdollistaa myös Raide-Jokerin Räisälänsillan toteutuksen Kehä I:n yli.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa 2.3.2016 Laajalahden koululla. Tilaisuudessa olivat läsnä Uudenmaan ELY-keskuksen, Espoon kaupungin ja suunnittelukonsultin edustajat. Tiesuunnitelma Kehä I välillä Kalevalantie – Turunväylä (Vt 1), Espoo, oli nähtävänä 30.4.-29.5.2018. (Maantielaki 115 §, laki yleisistä teistä 25 a § ja 26 a §, asetus yleisistä teistä 14 §).

Liikennevirasto on hyväksynyt päätöksellään LIVI/559/04.01.01/2018, 20.9.2018 tiesuunnitelman Kehä I välillä Kalevalantie – Turunväylä (vt 1), Espoo. Kehä I paaluvälillä 2720 - 4820. Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat olivat nähtävinä 5.11. - 4.12.2018 välisen ajan Teknisen ja ympäristötoimen näyttelytilassa, Virastopiha 3, katutaso, Espoon keskus. (Yleistielaki 106 §).

Maarinsolmun kohdalla tiesuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty kaavoitussyistä. Maarinsolmun kaavoituksen etenemisestä ei ole tällä hetkellä tietoa. Maarinsolmun asemakaavan nettisivut: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Tapiola/Maarinsolmu_221400

Kehä I Laajalahden kohdan rakentaminen käynnistyy lokakuun 2019 alussa ja arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2021. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 30 miljoonaa euroa. Hankkeen rakennuttaja on Väylävirasto, hanke toteutetaan yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Hankkeen urakoitsijaksi on valittu GRK Infra Oy.

Lisätietoja:

Väyläviraston nettisivuilla www.vayla.fi/keha-i-laajalahti

Facebookissa www.facebook.com/Keha1Laajalahti