Kehä I välillä Kalevalantie - Turunväylä (vt 1)

Espoon kaupunki ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat laatineet tiesuunnitelman Kehä I:n välin Kalevalantie - Turunväylä parantamisesta.

Tiesuunnitelmahankkeen tavoitteena on korvata eritasoliittymillä Kehä I:n liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta jo pitkään heikentäneet liikennevaloliittymät Tapiolassa, Laajalahdessa ja Ruukinrannassa.

Suunnitelmat sisältävät Kehä I:n parantamisen eritasoliittymin varustettuna kaksiajorataisena tienä. Kalevalantien ja Turvesuontien nykyiset tasoliittymät korvataan Maarinsolmun ja Laajalahdensolmun eritasoliittymillä. Lisäksi tiesuunnitelmassa esitetään muut parannustoimenpiteistä aiheutuvat tie-, katu- ja yksityistiejärjestelyt, meluntorjuntatoimenpiteet sekä uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa 2.3.2016 klo 17.00 – 19.00 Laajalahden koululla, Elisenvaarankuja 9. Tilaisuudessa olivat läsnä Uudenmaan ELY-keskuksen, Espoon kaupungin ja suunnittelukonsultin edustajat.

Tiesuunnitelma Kehä I välillä Kalevalantie – Turunväylä (Vt 1), Espoo, oli nähtävänä 30.4.-29.5.2018. (Maantielaki 115 §, laki yleisistä teistä 25 a § ja 26 a §, asetus yleisistä teistä 14 §).

Liikennevirasto on hyväksynyt päätöksellään LIVI/559/04.01.01/2018, 20.9.2018 tiesuunnitelman Kehä I välillä Kalevalantie – Turunväylä (vt 1), Espoo. Kehä I paaluvälillä 2720 - 4820.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat olivat nähtävinä 5.11. - 4.12.2018 välisen ajan Teknisen ja ympäristötoimen näyttelytilassa, Virastopiha 3, katutaso, Espoon keskus. (Yleistielaki 106 §).

Hankkeen rakennustyöt on tarkoitus käynnistää syksyllä 2019. Hankkeen rakennuttaja on Väylävirasto.

Lisätietoja Väyläviraston nettisivuilla: Kehä I Laajalahti