Kehä III, Espoonkartanon meluesteet, tiesuunnitelma

Espoon kaupunki on laatinut tiesuunnitelman Espoonkartanon meluesteistä yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Tiesuunnitelma käsittää Kehä III:n (Kantatie 50) pohjoispuolisen meluntorjunnan tiesuunnitelman laatimisen välille Myntin eritasoliittymä - Mankin eritasoliittymä. Suunnitelma liittyy Finnsinmäen (asemakaava 512600) ja Holkenin (asemakaava 512300) alueiden asemakaavojen laatimiseen ja alueiden toteuttamisedellytysten varmistamiseen. Asemakaavoissa Espoonkartanon alueelle on suunnitteilla Espoon eteläosien yleiskaavan mukaisesti pientalovaltaisia asuinalueita palveluineen.

Asemakaavoissa määrätään, että Kehä III:n varteen on rakennettava melueste ennen uusien rakennusten käyttöönottoa. Korttelialueilla meluesteinä toimivat lisäksi rakennukset, joiden sijoittelu suojaa oleskelu- ja leikkipihat siten, että asetetut melun ohjearvot eivät ylity.

Tiesuunnitelman mukaiset meluesteet on tarkoitus rakentaa ennen uusien asuinrakennusten käyttöönottoa. Asemakaavojen vahvistumisen aikataulu on vielä avoinna.

Tiesuunnitelma nähtäville

Tiesuunnitelma Meluesteet Espoonkartanon kohdalla Kehä III (kt 50) ja Lapinkyläntie (mt 1130), Espoo pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää 8.2.2018 ­– 9.3.2018 välisen ajan virka-aikana teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa, Virastopiha 2 C, 1. krs., Espoon keskus (maantielaki 27 §).

Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänä oloaikana yllämainitussa paikassa.

Kiinteistönomistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava kaupungille ennen nähtävänä oloajan päättymistä (maantielaki 27 §) kirjallisesti osoitteella:

PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI, (käyntiosoite: Siltakatu 11, 3 krs. Kauppakeskus Entresse) tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi. Muistutuksen voi toimittaa myös yhteispalvelupisteisiin.

Lisätietoja: Pauliina Kuronen, Espoon kaupunki, p. 046 877 3006, Paavo Mero, Sitowise Oy, p. 0207 476 134. Aineistoa löytyy myös www.espoo.fi/liikennehankkeet.