Finnoonsataman ympäristövaikutusten arviointi

Finnoonsataman alueelle suunnitellaan asunto- ja toimitilarakentamista. Alueen toteuttaminen edellyttää nykyisen merialueen täyttöjä ja täyttöalueiden ruoppausta sekä ruopattujen massojen sijoittamista meriläjitysalueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioidaan olevan niin mittavat, että niiden selvittämiseksi on käynnistetty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi.

Ympäristövaikutusten arviointiprosessin kulku

Ympäristövaikutusten arviointimenettely koostuu kahdesta päävaiheesta. Ensin laaditaan arviointiohjelma, joka on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma siitä, mitä ja miten hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan. Sen jälkeen tehdään varsinainen arviointi, jonka tulokset kootaan arviointiselostukseen. Menettely päättyy yhteysviranomaisena toimivan Ely-keskuksen lausuntoon. Yvassa ei tehdä päätöksiä hankkeiden toteuttamisesta, vaan varmistutaan siitä, että kaikki olennaiset tiedot ovat käytössä hankepäätöksiä tehtäessä.