Alueellinen- ja yleissuunnittelu

Alueellinen liikennesuunnittelu

Alueellisessa liikennesuunnittelussa osoitetaan asemakaavoitettavien alueiden tarvitsemat liikenneyhteydet ja niiden tilantarpeet sekä selvitetään tarkemmin liikenteen, maankäytön ja ympäristön välistä vuorovaikutusta. Keskeisiä suunnittelukohteita ovat kaavoitusohjelman mukaiset asemakaavoituskohteet.

Alueelliseen liikennesuunnitteluun kuuluu seuraavat tehtävät:

 • alueen liikenneverkon suunnittelu
 • katu- ja liikennealueiden aluevaraukset
 • pyöräilyn ja kävelyn tilavaraukset
 • joukkoliikenteen aluevaraukset
 • liikenneväylien yleissuunnittelu
 • osallistuminen yleisten teiden ja katujen suunnitteluun kaavoitettavalla alueella
 • liikennettä ja sen ympäristövaikutuksia koskevat selvitykset ja lausunnot
 • pysäköinnin suunnittelu
 • vesiliikenne
 • huoltoliikenne
 • suunnittelutarveratkaisujen liikenteellisen sopivuuden arviointi

Espoo on jaettu viiteen suunnittelualueeseen. Suunnittelualueet noudattavat pääosin suuraluejakoa. Kunkin alueen suunnittelija on perehtynyt paikallisiin oloihin ja tuntee ratkaisujen taustat sekä käynnistymässä olevat hankkeet. Aluejakokartta avautuu Ota yhteyttä -otsikon alta.

Tekninen keskus vastaa katujen ja liikenteenohjauksen suunnittelusta. Asemakaavojen perusteella tekninen keskus laatii yksityiskohtaisemmat katusuunnitelmat ja liikenteenohjaussuunnitelmat (mm. liikennemerkit, viitoitus-, liikennevalosuunnitelmat). Myös katujen rakentaminen ja kunnossapito on teknisen keskuksen vastuulla. 


Yleissuunnittelu

Liikenteen yleissuunnittelussa luodaan Espoon liikenteen yleiset suuntaviivat tulevaisuuteen 20–40 vuoden päähän. Yleissuunnittelu laatii ja ylläpitää muun muassa suunnitelmia sekä ajoneuvoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn että joukkoliikenteen tavoiteverkoista.

Yleissuunnittelijat toimivat Espoon liikennesuunnittelun linkkinä muun muassa Uudenmaan liittoon, Helsingin seudun liikennekunta -yhtymään ja valtion eri virastoihin maakuntakaavaan, joukkoliikenteeseen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Yleiskaavojen ja erilaisten liikennevisioiden laatimisen yhteydessä hahmotellaan tulevaisuuden liikenneverkkoa yhtä aikaa kaikkien liikennemuotojen kannalta. Yleissuunnittelu myös tekee ja teettää selvityksiä kaavojen ja liikennehankkeiden liikenteellisistä, taloudellisista ja ympäristöllisistä vaikutuksista sekä laatii liikenteen yleissuunnitelmia yhteistyössä eri osapuolien kanssa.