Yleiskaavoituksen kulku

Yleiskaavoituksen kulku


Vireilletulo

Espoossa tiedotetaan kaavan vireilletulosta kuulutuksella kaupungin kaavakuulutusten yhteydessä kaupungin ilmoituslehdissä (Länsiväylä ja Hufvudstadsbladet)

Kerran vuodessa ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa ilmoitetaan sellaisista kohteista, joiden laadinta on ennakolta tiedossa ja joiden valmistelu alkaa noin vuoden kuluessa. Kaavoituskatsaus koostetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päättämän työohjelman pohjalta. Sen voi ladata näiltä sivuilta.

Tavoitteet ja OAS

Tavoitteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoitteet

Kaupunginhallitus päättää suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavatyön alussa jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenee sekä miten osallistuminen, vuorovaikutus ja kaavan vaikutusten arviointi järjestetään.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää kaavatyön edetessä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä  teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa  ja kaavan internet -sivuilla koko kaavan laadinnan ajan.

Asukasyhteistyö

Vuorovaikutus ja osallistuminen kaavoitukseen järjestetään OAS:ssa kuvatulla tavalla. Esimerkiksi mahdollinen asukastilaisuus järjestetään usein kaavoituksen alkuvaiheessa OAS:n valmistuttua. Tilaisuudesta tiedotetaan mahdollisimman laajalti (muun muassa lehtikuulutukset, kaavan internet -sivut) osallisia.

Luonnos

Luonnos

Kaavaluonnoksen suunnitteluvaiheessa tehdään selvityksiä ja laaditaan tarvittaessa vaihtoehtoisia suunnitelma-luonnoksia. Suunnitteluvaiheessa pyritään hankkimaan kaavaratkaisuun vaikuttavaa keskeistä tietoa. Kaavasta voidaan tarvittaessa laatia ensin myös visio, josta kaavaluonnos muodostetaan.

Kaavaluonnoksen valmisteluaineisto on vapaamuotoinen, luonnosmainen suunnitteluaineisto, joka saattaa sisältää erilaisia vaihtoehtoja. Valmisteluaineisto havainnollistaa kaavoitustavoitteita ja kaavan toteutuessa syntyvää ympäristöä.

Kaupunkisuunnittelukeskus koordinoi suunnittelua.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää kaavaluonnoksen asettamisesta nähtäville. 

Luonnoksen nähtävilläpito

Kaavan valmisteluaineisto pidetään määräajan nähtävänä (30 päivää). Espoossa kaavat pidetään virallisesti nähtävänä teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa. Tämän lisäksi luonnoksen valmisteluaineistoon voi tutustua kaavan internet-sivuilla.

Nähtävilläolon aikana osalliset voivat esittää mielipiteensä valmisteluaineistosta. Kirjalliset mielipiteet voi jättää Espoon kaupungin kirjaamoon (PL 1, 02070 Espoon kaupunki) tai sähköpostitse kirjaamo(at)espoo.fi viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä.

Asukastilaisuus

Osallisille järjestetään asukastilaisuus, esimerkiksi tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Tilaisuudesta tiedotetaan mahdollisimman laajalti (lehtikuulutukset, kaavan internet -sivut) osallisia. Vuorovaikutus ja osallistuminen kaavoitukseen järjestetään OAS:ssa kuvatulla tavalla.

Ehdotus

Ehdotus

Kaavaratkaisua ja toteutustapaa tarkennetaan saadun palautteen ja jatkoneuvottelujen pohjalta. Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen sekä kaavaselostus saavat pitkälti lopullisen muotonsa.

Tässä yhteydessä käsitellään kaavaluonnoksesta jätetyt mielipiteet. Mielipiteiden lyhennelmät ja suunnittelijoiden kommentit eli vastineet ovat nähtävillä teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa kaavaehdotuksen nähtävilläolon ajan.

Muistuttajille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, tullaa ilmoittamaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen maankäyttö- ja rakennuslain 65§:n mukaisesti.

Kaupunkisuunnittelukeskus koordinoi suunnittelua.

Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta päättää kaupunginhallitus.

Ehdotuksen nähtävilläpito

Kaavaehdotus pidetään nähtävänä (30 päivää) samalla tavalla kuin kaavaluonnos. Nähtävilläpidosta ilmoitetaan laajalti (lehtikuulutukset, kaavan internet -sivut).

Nähtävilläolon aikana osalliset voivat tehdä muistutuksen kaavaehdotusta kohtaan viimeiseen nähtävilläpäivään klo 15.45 mennessä. Muistutukset tulee toimittaa Espoon kaupungin kirjaamoon (PL 1, 02070 Espoon kaupunki) tai sähköpostitse kirjaamo(at)espoo.fi

Ehdotuksen hyväksyminen

Hyväksyminen

Kaavaehdotukseen tehdään tarvittavat tarkistukset. Jos ehdotukseen tehdään oleellisia tarkistuksia, on ehdotus asetettava uudelleen nähtäville.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset ja lähettää kaavaehdotuksen Kaupunginhallitukselle ja edelleen Kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy yleis- ja osayleiskaavat.

Kun hyväksymispäätös on tehty, kaavan lainmukaisuudesta on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja mahdollisesti edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen, kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutusten tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, maankäyttö- ja rakennuslain 67§:n mukaisesti.

Kaavan voimaantulo

Voimaantulo

Kaava tulee voimaan hyväksymisen jälkeen, kun siitä on kuulutettu kaupungin ilmoituslehdissä (Länsiväylä ja Hufvudstadtsbladet), jollei kaavasta ole valitettu.

  • Mikäli hyväksymispäätöksestä on valitettu, valitukset käsitellään tuomioistuimessa. Jos valitukset hylätään, kaava tulee voimaan, kun kaavasta on kuulutettu kaupungin ilmoituslehdissä.
  • Jos hyväksymispäätöksestä on valitettu, mutta valitukset eivät kohdistu koko kaava-alueeseen, voi kaupunginhallitus määrätä kaavan tulemaan voimaan siltä osalta, johon valitukset eivät kohdistu. Tästäkin päätöksestä on kuulutettava kaupungin ilmoituslehdissä.