Keskuspuisto I osayleiskaava, 830000

Keskuspuisto I:n osayleiskaava-alue on noin 480 ha ja sijaitsee Espoon keskuksen ja Olarin välissä ja ulottuu aina Turunväylälle saakka. Alue on pääasiassa virkistysaluetta. Osayleiskaava sai lainvoiman 1999.

Osayleiskaavat Keskuspuisto I ja II käsittävät Keskuspuiston, joka on tärkein suuri ja yhtenäinen viheralue tiheään asutussa eteläisessä Espoossa. Sillä on suuri virkistysarvo.

Keskuspuistosta tuli yleinen käsite yleiskaavoituksessa ja seutusuunnittelussa 70-luvulla.

Espoon Keskuspuiston kaavoitus alkoi 1982, jolloin alue jaettiin kahteen osaan. Valtuusto hyväksyi Keskuspuisto I:n osayleiskaavan 1996 ja ympäristöministeriö vahvisti siitä pääosan vuonna 1997. Noin 5,6 hehtaarin suuruinen alue kulttuuri-, huvi-, ja viihdetarkoituksia palveleville rakennuksille (YYV/k) jätettiin vahvistamatta. Ministeriö katsoi, että ei ole selvitetty riittävästi YYV/k -alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä eikä alueen melun ja muiden häiriötekijöiden vaikutuksia herkkään ympäristöön. Ympäristöministeriön päätös sai lainvoiman 1999.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.4.2008 Espoon eteläosien yleiskaavan, jonka alueella Keskuspuisto I:n osayleiskaava pääosin sijaitsee. Keskuspuisto I:n alueen itäreunalle ja osittain sen alueelle on laadittu Suurpelto-Kehä II:n osayleiskaava, joka ei kuitenkaan ole valtuuston hyväksymä. Espoon eteläosien yleiskaava korvaa ne alueet Keskuspuisto I:n osayleiskaavasta, jotka ovat Suurpelto-Kehä II:n osayleiskaava-alueella. Kyseisellä alueella Espoon eteläosien yleiskaava on oikeusvaikutteinen.

Espoon eteläosien yleiskaava jättää suurimman osan Keskuspuisto I:n osayleiskaavasta voimaan, koska Espoon eteläosien yleiskaava on oikeusvaikutukseton Keskuspuisto I:n alueella muilta kuin edellä mainituilta Suurpellon alueeseen kuuluvilta osin. Keskuspuisto I:n osayleiskaava ohjaa alueen maankäyttöä tarkemmin määräyksin ja aluerajauksin kuin Espoon eteläosien yleiskaava.

Virallinen kaavakartta on saatavissa kaupunkimittauksen asiakaspalvelusta. Puh. 09 816 25500