Keskuspuisto II osayleiskaava, 850000

Kaava-alue sijaitsee Finnoontien ja Vanttilan välissä jatkona Keskuspuisto I:n osayleiskaava-alueelle. Pinta-ala on n. 400 ha. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan 17.12.2004. Valtuuston päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeudelle, joka on 7.6.2006 antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen. Hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen ja osayleiskaava on tullut voimaan, kun siitä on kuulutettu 16.8.2006.

Keskuspuisto on Espoon taajaan asutun eteläosan merkittävin laaja ja yhtenäinen viheralue. Tavoitteena on yhdessä Keskuspuisto I osayleiskaavan virkistysalueiden kanssa turvata yhtenäinen viheraluekokonaisuus.

Espoon keskuspuistosta tuli yleinen käsite vasta 1970-luvun yleis- ja seutukaavoituksessa. Keskuspuiston merkitys lähivirkistysaluekokonaisuutena on kasvanut jatkuvasti. Alueen virkistyskäyttö lisääntyi voimakkaasti 1980-luvulla, jolloin kehitettiin mm. ulkoilureittejä ja hiihtolatuja.

Keskuspuiston osayleiskaavoitus käynnistyi vuonna 1981, jolloin Keskuspuisto päätettiin jakaa kaavoitusta varten kahteen osaan. Vuonna 1993 kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Keskuspuisto II osayleiskaavan ohjelman.

Virallinen kaavakartta on saatavissa kaupunkimittauksen asiakaspalvelusta. Puh. 09 816 25500