Keran osayleiskaava, 132700

Osayleiskaavalla osoitetaan maankäyttö Espoon Karamalmin, Keran asemanseudun ja Nihtisillan alueelle. Alueen luonne tulee muuttumaan työpaikka-alueesta asuntopainotteiseksi alueeksi. Keskeinen lähtökohta kaavan laatimiselle on elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätös (3.12.2012) kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa käynnistämään Keran asemanseudun kehittämiseksi osayleiskaavatyön. Aluetta on tarkoitus kehittää kaupunkimaiseksi, yhdyskuntarakennetta eheyttäväksi ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi asuinalueeksi.

Kaava-alue on tällä hetkellä pääasiassa työpaikka-aluetta. Nykytilanteessa kaava-alue on yksi Espoon suurimpia työpaikka-alueita. Suurimmat työpaikkakeskittymät kaava-alueella ovat Karamalmin alue rantaradan pohjoispuolella, Keran aseman ympäristö sekä Nihtisillan ja Kutojantien alue. Valtaosa kaava-alueen asukkaista asuu Nihtimäen pientaloalueella.

Alue on pääosin yksityisten omistuksessa. 

Valtuusto hyväksyi 23.1.2017 Keran osayleiskaavan.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Keran osayleiskaavaa koskevat valitukset päätöksessään 21.5.2018 (18/0290/5). Hallinto-oikeuden päätöksestä ei valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Osayleiskaava on tullut voimaan
(kuulutettu 29.8.2018).

Virallinen kaavakartta on saatavissa kaupunkimittauksen asiakaspalvelusta. Puh. 09 816 25500